Dagens Bild: Burgsvik – alvarsmark

Alvarligt talat så vet jag inte om landskapet mellan Öja och Austerrum är en riktig alvarsmark. Men nog är det ”en hedlik vegetation på kalkhällmark, med tunt jordlager” alltid. Vad Austerrum är står att läsa i länsstyrelsens bevarandeplan.

”Austerrum är ett stort våtmarksområde beläget längs Gotlands ostkust. Området ligger längs det smala näset i Fide och Öja socknar mellan Storsudret och Storlandet. Austerrum betyder ”det östra rummet” och innefattar väldiga, fuktiga betesmarker belägna öster om Fide och Öja socknars odlingsbygd. Markerna är genomgående magra och ligger på berggrund av märglig kalksten. I norra delen överlagras kalkstenen av moränmärgel men i södra delen saknas lösa jordlager och marken täcks här endast av ett tunt lager vittringsgrus. Området har under lång tid varit betesmark. Tidigare har delar av området även hävdats som äng. Mindre delar har tidigare varit uppodlade men vegetationen har här naturaliserats.”

Austerrum går i en smal remsa längs med östra stranden medan det landskap jag avbildat är väster om Austerrum, mitt i näset, och inte lika långsträckt i nord-sydriktning som Austerrum. Bilden är tagen strax öster om Unghanse.
Om inte mitt minne är allt för dåligt så vill jag minnas, från Allan Cedergrens bok om Öja, att det tidigare var skog här men att den brann ner i en skogsbrand. Sedan dess finns inte mycket till träd men bönderna för en envis kamp mot enbuskarna som ständigt hotar ta över hela landskapet. Rester av avverkade enbuskar syns på marken.

Andra bloggar om: Foto, Bild, Burgsvik, Gotland

Lämna en kommentar