Vad är ett brott?

Det finns de som förespråkar dödsstraff. Därför skulle jag vilja ställa följande fråga: Vad är ett brott?

Vi lever efter en lag som inkluderar brott som lagstiftarna i riksdagen funnit angelägna att beivra, samtidigt som lagstiftarna uteslutit andra brottsliga handlingar. Definitionen av ett brott är ”en gärning som i lag eller annan författning är belagd med straff”. Jag vill vidga deffinitionen på brott.
Ett brott blir aldrig begånget utan att det finns ett offer för gärningen. Offret kan antingen vara en enskild individ, som vid personrån, eller grupper av individer, som vid skattebrott. Brott kan även, i förebyggande syfte, omfatta gärningar utan direkt offer, som vid körning mot rött ljus. Lagstiftarna har även ägnat sig åt ren moralism och lagstiftat mot sånt de personligen inte gillar, så som bruk av narkotika, där gärningsman och eventuellt offer är samma person. I praktiken endast ett förbud mot den personliga valfriheten.

Ur offrens perspektiv utelämnar lagstiftarna medvetet många brott. Ett svart hål i lagstiftningen rör de brott som politik och myndighetsutövning gör sig moraliskt skyldiga till och där det finns offer.
Ta den falska marknadsföring som framför allt borgerliga politiker gör sig skyldiga till. De lovar sänkta skatter för att individerna ska få det bättre. De individer som får det bättre är en minoritet höginkomsttagare medans majoriteten blir offer. Sänkta skatter innebär vanligtvis att låginkomsttagarna får lite mer kvar av lönen men måste betala desto mer i form av offentliga avgifter och minskade bidrag. Ett lurendrejeri som inte omfattas av marknadsföringslagen.

Det lidande som fattigdom och ekonomisk stress innebär för offret är inte mindre plågsamt än att leva under våldshot. ändå är politiker som medvetet utsätter männsikor för detta lidande befriade från ansvar, medans engångsvåldsverkaren döms.

Inom näringslivet offras många arbetstagare i farliga yrken och med ett högt uppdrivet tempo som leder både till psykiska och fysiska skador. Arbetstagarna blir offer för näringslivets cyniska vinstmaximering. Arbetstagarna har de senaste åren straffats, för de allt farligare arbetsplatserna, genom absurda beviskrav för att få ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Samtidigt som näringslivets vinster ohämmat ökat. I det fallet är det brottsoffret som straffas medans gärningsmannen går fri.

Utifrån detta resonemang tycker jag att vi först måste få till en lagstiftning som omfattar alla brott mot medmänniskorna, innan vi börjar diskutera dödsstraff. Annars riskerar bara nuvarande klasslagstiftning att ta sig samma uttryck som i USA där fattiga, och helst färgade, döms till döden i tvivelaktiga rättegångar.

Lämna en kommentar