Kultur- och naturvärden utraderas på Gotland.

oja-kyrkan-och-landskapet.jpgÖja, kyrkan och landskapet.

Av någon anledning hamnade jag idag på kommunens hemsida där jag började läsa Byggnadsnämndens protokoll över bygglov. Nedan publicerar jag utdrag ur tre ärenden som berör bygglov i Öja. – För utomstående så behöver jag nog förtydliga att Öja församling är den församling som Burgsvik ingår i. Vi har Gotlands schysstaste (pampig, fin, imponerande) kyrka. 😉 – Som framgår av planförhållandena på de platser som bygglovsansökningarna avser så är det åtskilliga kultur- och naturvärden som får stryka på foten. Men detta hindra inte att i samtliga fall beviljades bygglov eller så fick ansöka ett positiv förhandsbesked. Eko-kommunen Gotlands alla visioner och skrivningar, som slår fast att Gotlands kultur och naturvärlden ska bevaras, ekar tomt när de ställs mot exploateringsintressen. Där fick ni förklaringen till varför Gotlands kommun kallar sig eko-kommun.

”Del av fastigheten är belägen inom strandskydd (7 kap 13 § miljöbalken) och ska anses som naturreservat med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken. Hela fastigheten är belägen inom riks-intresse för rörligt friluftsliv (3 kap 6 § 2 st miljöbalken).”

”Enligt 4 kap 4 § miljöbalken får på Sudret fritidsbebyggelse komma till stånd endast i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse.”

Läs nu de tre planbeskrivningarna och fråga dig själv om du skulle beviljat bygglov på dessa platser så som Byggnadsnämnden med Lars Thomsson (c) i spetsen gjort. Och betänk att dessa tre bara är tre av mängder med liknande ärenden.

ÄRENDEBESKRIVNING

Planförhållanden

I kommunens översiktsplan VISION Gotland 2010, antagen av kommunfullmäktige 1995-02-13 anges som övergripande mål att det gotländska kulturarvet ska bevaras och att all utveckling därför ska präglas av hänsyn till natur- och kulturarvet.

För Sudret har en fördjupad översiktsplan antagits av kommunfullmäktige 1995-02-13 där området redovisas som jordbrukmark.

I den fördjupade översiktsplanen är Sudret i sin helhet betecknat som en värdefull bebyggelsemiljö. Detta innebär att särskild hänsyn till miljön ska tas vid lokalisering och utformning av bebyggelse.

Fastigheten är belägen inom ett område med kulturvärden av riksintresse enligt beslut av
riksantikvarieämbetet 1987-11-05 samt naturvärden av riksintresse enligt beslut av natur-
vårdsverket 1987-12-21. Värdetext: Området påverkas negativt av all exploatering (bebyggelse).

Fastigheten är belägen inom ett område av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt beslut av naturvårdsverket 1987-12-21 (miljöbalken 3 kap 6 § 2 stycket).

Enligt länsstyrelsens inventering av värdefull natur för Gotlands län 1984 är fastigheten belägen inom område med mycket värdefull landskapsbild.

ÄRENDEBESKRIVNING

Planförhållanden

I kommunens översiktsplan VISION Gotland 2010, antagen av kommunfullmäktige 1995-02-13 anges som övergripande mål att det gotländska kulturarvet ska bevaras och att all utveckling därför ska präglas av hänsyn till natur- och kulturarvet.

För Sudret har en fördjupad översiktsplan antagits av kommunfullmäktige 1995-02-13.

I den fördjupade översiktsplanen, för Sudret redovisas området som T-område, turism.
Fastigheten är belägen inom ett område med naturvärden av riksintresse enligt beslut av naturvårdsverket 1987-12-21 och 2000-02-07.

Fastigheten är belägen inom ett område av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt beslut av naturvårdsverket 1987-12-21 (miljöbalken 3 kap 6 § 2 stycket).

Enligt 4 kap 4 § miljöbalken får på Sudret fritidsbebyggelse komma till stånd endast i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse.

Enligt länsstyrelsens kulturminnesvårdsprogram för Gotlands län 1982 är fastigheten belägen inom område med värdefull kulturlandskapsmiljö.

ÄRENDEBESKRIVNING

Planförhållanden m m
I Vision 2010, antagen av Kf 1995-02-13 § 70, redovisas marken som område för turism.
Fastigheten är belägen inom område av riksintresse Gotlandskusten (4 kap 4 § miljöbalken).

Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område.

Del av fastigheten är belägen inom strandskydd (7 kap 13 § miljöbalken) och ska anses som naturreservat med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken. Hela fastigheten är belägen inom riks-intresse för rörligt friluftsliv (3 kap 6 § 2 st miljöbalken).

Inom fastigheten finns ett nyckelbiotopområde.

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Intressant

Lämna en kommentar