Dagens Bild: Burgsvik – strandkanter

dsc_5527.jpg

dsc_5543.jpg

Information sökes!

Är det någon som kan ge mig tips om kopplingar mellan korrupta kommunens politiker, tjänstemän och företagare så vore jag tacksam för all sådan information. Det kan röra sig om privat umgänge, olika typer av träffpunkter som föreningar och andra sammanslutningar. Framför allt är jag intresserad av gemensamt ägande.

Att Kultur och fritidsnämndens ordförande Inger Harlevi äger bolag ihop med Pigge Werkelin vet jag. Men det ser jag inte som så allvarligt. Däremot är jag väldigt nyfiken på varför Tekniska nämnden (Tekniska förvaltningen)  och Byggnadsnämnden (Stadsarkitektkontoret) tar så märkliga beslut.

Nedan är ett utdrag ur ett Kommunstyrelsesammanträdesprotokoll. Beslutet grundar sig på förslag från Tekniska nämnden/Tekniska förvaltningen. Ärendet är ny arrendator på Norderstrand. Vem, och varför ärendet skötts, och lagts upp, som det gjort skulle vara intressant att veta. Ingen mer än Pigge Werkelin kom i fråga som arrendator. Den tidigare arrendatorn petades bort. Och kommunen ställde upp att betala vad det skulle kosta att bli av med dåvarande arrendator. Dessutom sänktes kommunens hyra för Norderstrand från drygt 500.000 kronor om året, som dåvarande arrendatorn betalade, till 300.000 kronor när Pigge Werkelin tog över.

Konstigheterna i protokollet har jag själv markerat med fet och lutande textstil.

 

Kommunstyrelsesammanträde 05-09-06 – Dnr KS 2005/0278-74
Det aktuella markområdet omfattar ca 70 000 kvm och är idag upplåtet genom två arrendeavtal. Campingen omfattar merparten av området och är upplåtet genom avtal från 1992 jämte ett antal tilläggsavtal. Upplåtelsen gäller i perioder om 5 år med 1 års uppsägningstid. Avtalet skall sägas upp under 2005 och upphör 2006-12-31. Arrendeavgiften för 2004 var drygt 520 000 kronor. En mindre del av området har upplåtits för minigolfbana. Avtalet gäller 1 år i sänder med 6 månaders uppsägningstid. Arrendeavgiften uppgår till drygt 20 000 kronor/år

Enligt avtalsförslaget ska kommunen säga upp avtalen med nuvarande arrendatorer och stå för eventuella ersättningar till dessa. Kommunen skall dessutom enligt tilläggsavtal från 2003 lösa in investeringar som genomförts på campingen åren 1996-2002. Vid utgången av 2006 uppgår ersättningen till ca 1.2 mnkr.

Kommunen åtar sig att upprätta detaljplan för området, vilket skall utnyttjas för traditionell camping. Detaljplanen skall även pröva möjligheten att bygga hotell i området samt bedöma lämpligheten att samutnyttja vissa delar som bostäder. Avtalet med tillhörande program för Norderstrand kommer att vara ett underlag för kommande detaljplanearbete.

Så snart detaljplanen har antagits genom beslut som vinner laga kraft skall markområdet upplåtas med tomträtt till bolaget. Tomträttsavgälden är beräknad till 300 000 kronor per år baserat på en tänkt byggrätt på 8000 kvm bruttoarea. I tomträttsavgälden skall även ingå även ett vite på 500 000 kronor som skall betalas om inte bolaget uppfyller vissa stipulerade villkor enligt avtalet där det viktigaste är att bolaget inom 3 år ska ha tillskapat minst 450 nya stug- eller hotellbäddar och 100 tält- och husvagnsplatser samt höjt campingplatsens standard till minst 4- stjärnig klass. Genom sidoavtal till tomträttsavtalet regleras vilka belopp som tomträttshavaren skall betala. För år 1 och 2 betalar bolaget 0 resp. 150 000 kronor, för åren 3-10 är avgiften 300 000 plus eventuellt vite på 500 000 kronor. Bolaget har åtagit sig att inom 3 år ha tillskapat minst 450 nya stug- eller hotellbäddar och 100 tält- och husvagnsplatser i annat fall skall vite betalas. Campingen skall också ha uppnått minst 4-stjärnig standard. I punkt 7 i avtalet regleras rättigheter och skyldigheter för bolagets diposition av strandområdet. Ledningskontoret anser att tekniska nämndens avtalsförslag efter vissa mindre förtydliganden kan läggas till grund för utveckling och upprustning av Norderstrands camping. Med hänsyn till ärendets principiella karaktär skall beslutet tas av kommunfullmäktige.

Andra bloggar om: , , ,

Lämna en kommentar