Dagens Bild: Burgsvik – stenhus på Hamnvägen

dsc_6988.jpg

Idag kunde man i Gotlands Allehanda få en liten skymt av resultatet av en undersökning som Gotlands Turistförening gjort. Resultatet borde väcka eftertanke.

”Av en undersökning de [Gotlands Turistförening] presenterade framgår åter att naturupplevelserna (som ju är gratis!) är det som flest turister framhåller som det viktigaste med semestern på Gotland.”

Det finns alltså all anledning att avslå exploatering av Gotlands unika natur och koncentrera ny bebyggelse till redan bebyggda områden. Tyvärr har inte den insikten slagit Gotlands politiker och tjänstemän. De låter för allmänheten oersättliga naturvärden gå till spillo för att tillfredställa vissa, av politikerna och tjänstemännen utvalda, egenintressen som önskar bygga i paradisisk miljö.

Andra bloggar om: , , ,

Dagens Bild: Burgsvik – Alfa bl.a.

081029-002.jpg

081029-003.jpg

081029-004.jpg

 Jag skrev den 15 oktober om Tenny Larssons insändare där han frågar:

 ”Tjänar eller förlorar en normal gotlänning utan uthyrningsmöjligheter på turismen?”

På den självklara frågan har han ännu inte fått något svar. Därför ställer han den igen. Igår i  GA och idag i GT. Jag tycker Tenny Larsson har all anledning att insistera på att få ett svar på sin fråga från kommunalt ansvarigt håll. Det skulle ju vara ren skandal om inte kommunen – som bokstavligen öser ut miljoner för att göda turismen – inte har räknat ut vad kommunen får tillbaka. Det måste helt enklet finnas en plus/minus beräkning bakom kommunens miljonstöd.

Eller…

Är det så jävla dåligt, i den här korrupta kommunen, där ansvariga politiker och tjänstemän tycks vara riktiga begåvningshandikappade idioter, att de verkligen inte brytt sig om att räkna på vad kommunen får tillbaka av alla satsade turism-miljoner???

Andra bloggar om: , , ,

Anmälan mot länsstyrelsen på Gotland

dsc_2728.jpg

Länstyrelsen på Gotland, under auktoritativ ledning av Marianne Samuelsson, har infört en ny rättslig princip. Man behöver numera inte invänta länsstyrelsens beslut innan man agerar. En ansökan till länsstyrelsen räcker. Sedan kan man agera precis som om tillstånd beviljats.
Detta uppdagades redan i somras när lokaltidningarna – GA & GT – skrev att lanshövding Marianne Samuelsson kört över sina sakkunniga jurister – Tomas Johansson som är handläggare på naturvårdsenheten och Anna Karlsson på enheten för juridik och förvaltning – och gav Pigge Werkelin och Tott Resort despens till att uppföra en restaurang på strandskyddat område, på stranden nedanför Norderstrand.
Juristerna som till länsstyrelsens beslut bifogat sin avvikande mening skriver att åtgärder som avhåller allmänheten från att beträda området är förbjudna enligt strandskyddsbestämmelserna.

Marianne Samuelsson körde även över sina båda sakkunniga jurister med sitt beslut att länsstyrelsen skulle ignorera den lagsstadgade skyldighet, som länstyrelsen har sig ålagd, att polisanmäla brott mot strandskyddsreglerna. Bygget på strandskyddad mark hade i detta fall påbörjats innan länstyrelsen givit sitt utlåtande. Gotlands Tidningar skriver:

”Landshövding Marianne Samuelsson motiverade i somras i GT beslutet att inte polisanmäla företaget med att de ”i alla fall sökt tillstånd, även om det inte var klart.””

Frågan är om landshövding Marianne Samuelssons nya rättspraxis är laglig och om det är en praxis.
I Sverige sägs att det ska råda likhet inför lagen. Därför ska det dömas lika från fall till fall. Man kan alltså inte som myndighetsperson avstå lagstadgad polisanmälan i vissa fall och anmäla i andra. Detta måste landshövding Marianne Samuelsson känna till. Därför förutsätter jag att hon beslutat införa en ny praxis. Men är det lagligt med en praxis som säger att de som söker tillstånd inte behöver invänta myndighetens beslut? Kan man ha en praxis som innebär att det räcker med att skicka in en ansökan och direkt kan man börja agera precis som om ansökan beviljats? För att få svar på dessa juridiska spörsmål gjorde jag häromdagen en anmälan till Justitiekanslern JK.

ANMÄLAN MOT LÄNSSTYRELSEN PÅ GOTLAND

Enligt uppgift i media – där två namngivna jurister på länsstyrelsen på Gotland uttalar sig – har landshövding Marianne Samuelsson, på eget initiativ, åsidosatt myndighetens skyldighet att polisanmäla brott mot strandskyddslagen. Bygge på strandskyddad mark hade påbörjats innan länstyrelsen givit sitt utlåtande.
Gotlands Tidningar skriver: ”Landshövding Marianne Samuelsson motiverade i somras i GT beslutet att inte polisanmäla företaget med att de ”i alla fall sökt tillstånd, även om det inte var klart.””

Nu undrar undertecknad om detta är det en ny rättslig princip, d.v.s. man behöver numera inte invänta beslut innan man agerar, en ansökan till vederbörande myndighet räcker, och sedan kan man börja agera precis som om tillstånd givits.  Vad anser JK om detta?

Landshövding Marianne Samuelsson har också, på eget initiativ, och mot juristernas uttryckliga juridiskt grundade åsikter, beviljat despens för en strandrestaurang på strandskyddat området. Juristerna som till beslutet vbifogat sin avvikande mening skriver att åtgärder som avhåller allmänheten från att beträda området är förbjudna, enligt strandskyddsbestämmelserna.

De tidningsartiklar denna anmälan grundar sig på finns att läsa på nätet på följande andresser:
http://www.helagotland.se/ga/artikel.aspx?articleid=3856905
http://www.helagotland.se/gt/artikel.aspx?articleid=3857153
och den nyligen publicerade varur citatet ovan, ut Gotlands Tidningar, är hämtat:
http://www.helagotland.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=4372839

Om jag inte är snett ute – själva handlingarna är inte tillgänliga på nätet – så har ärendet hos länsstyrelsen diarienr 02760-2008 och är handlagt av Tomas Johansson. Tomas Johansson som är handläggare på naturvårdsenheten och Anna Karlsson på enheten för juridik och förvaltning var de som reserverade sig mot landshövding Marianne Samuelssons beslut och även bifogade sin avvikande mening, till beslutet.

Nu önskar jag att JK tar en titt på ifrågavarande ärende och agerar i enlighet med lagen.

mvh
Magnus Berg

Före det att jag gick åstad och gjorde min anmälan läste jag följande citat av Vilhelm Moberg i Anna-Karin Carlstoft Bramells bok ”Vilhelm Moberg tar ställning”, som är en stor och omfångsrik avhandling av Vilhelm Mobergs livslånga och omfattande journalistiska verksamhet.

”Men när de personer som skall övervaka att lagen efterleves själva bryter emot lagen, då svävar rättsamhället i fara. En ämbetsman på en hög post inom rättsväsendet besitter makt och möjligheter, som andra medborgare saknar: Han kan upphäva likheten inför lagen. En ämbetsman, som tystar ner och döljer brott i stället för att enligt sin plikt beivra dem – en sådan ämbetsman är farligare för rättsamhället än tjugo rånmördare.” sidan 396

”Och det finns något i en människas bröst, som icke förändras med den omskrivna och reviderade lagboken: En lag som icke kan skrivas om. Det är den känsla hon erfar inför bevittnade oförätter – de må gälla henne själv eller andra. Det är rättsmedvetandets reaktion när likheten inför lagen icke upprätthålles – när myndighetspersoner begagnar sin tjänsteställning för att dölja egna och andras lagbrott.” sidan 397

Vilhelm Moberg har för övrig cykelturistat på Gotland. Om detta skriver han enligt följande i ett brev till Ingemar Hadenius 5 juli 1963:

”En sommar på 1930-talet cyklade jag Gotland runt, vilket tog mig bara två dagar, för ön har ju utmärkta cykelvägar, utan backar.” Ur: ’Du tror väl jag är död – Vilhelm Mobergs brev 1950-1973’ sidan 251

För de som är intresserade av att stärka och inspirera sitt civilkurrage är veckans Kaliber i radions P1 en mycket lämplig källa. Där berättar undomar som vågat vittna om rån och överfall – till skillnad mot de i media så omfattande skriverierna om de som inte vågat vittna – hur de kännt sig stolta och starka efter att ha avlagt sina vittnesmål.
Tänk vad det kan bli av dessa ungdomar i framtiden när de nu fått smak på stoltheten och styrkan i att vara rakryggad. Bäva alla korrupta politiker och tjänstemän. 🙂
Programmet finns att höra som mp3-fil eller läsa utskrivet på programmets hemsida.

Jag kommer inte att bli ett uns förvånad om Justitiekanslern, JK, lämnar min anmälan, mot landshövding Marianne Samuelssons självsvåld, utan åtgärd. Sverige är ju, trots vad som hävdas, ingen rättsstat där det råder likhet inför lagen. Jag har dock gjort vad jag har kunnat för att få Sverige att leva upp till sina stolta förpliktelser. Men troligen kommer jag åter igen att få dra samma erfarenhet som Vilhelm Moberg:

”Jag har efter dessa sju år [med de så kallade rättsröteaffärerna] slutligen kommit till den bittra insikten, att någon rättvisa icke finnes i vårt samhälle i dag, lika litet som det har vid någon tidpunkt i historien funnits någon rättvisa i något samhälle.” Ur: ’Du tror väl jag är död – Vilhelm Mobergs brev 1950-1973’ sidan 156

Andra bloggar om: , , , , ,
Intressant

Mutor, bestickning och jäv

070425-010.jpg

I det senast offentliggjorda kommunstyrelseprotokollet – från KS 2008-09-18 – kan man läsa att kommunen ska informera förtroendevalda och medarbetare om mutor, bestickning och jäv.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen 2008-09-18

KS § 211
Information: Mutor, bestickning och jäv

AU § 197
KS2008/0389-02
– Ledningskontoret 2008-08-15

Ledningskontoret har informerat om de interna riktlinjer för mutor, bestickning och jäv som kommer att tillställas förtroendevalda och medarbetare i Gotlands kommun.

Kommunstyrelsens beslut

Riktlinjerna distribueras till kommunens förtroendevalda och till nämnder för information till alla anställda.

Men information än så fick jag inte fram från kommunens hemsida. Kommunstyrelsens kallelser finns av någon anledning inte att tillgå för medborgarna. Och för att läsa själva dokumentet om mutor, bestickning och jäv tycks man vara tvungen att ha tillgång till användar-id och lösenord.
I vilket fall som helst är det glädjande att ämnet korruption tas upp till behandling i kommunen. Om det sedan innebär några förändringar i praktiken återstår att se.

Andra bloggar om: , , , ,