Korrupta kommunens självsvåldiga revisor

dsc_2747.jpg

Gotlands kommun ändrade 2006-10-16 revisonsreglementet – de regler som styr kommunrevisorernas arbete. Detta skedde som en följd av att riksdagen den 2006-05-03 fattat beslut om ändringar i kommunallagen vad gäller revision, ansvarsprövning och ägarstyrning av kommunala aktiebolag.

Valbarhetsreglerna har skärpts så den som är vald till revisor inte samtidigt kan väljas till ordförande eller vice ordförande i fullmäktige, ledamot eller ersättare i nämnd/styrelse, fullmäktigeberedning eller kommunalt företag.

I Gotlands kommuns nya revisionsreglemente står i första paragrafen bland annat följande om revisorernas roll:

”Revisionen har en central roll när det gäller att säkerställa insynen i och kontrollen av all verksamhet som kommuner och landsting ansvarar för.”
/…/
”Den övergripande revisionsuppgiften i kommuner och landsting är att granska om verksamheten följer fullmäktiges beslut och om verksamheten uppnår de politiska målen inom givna ekonomiska ramar. En väsentlig är att främja arbetet med styrning och kontroll av verksamheten.
Att vara revisor och lekmannarevisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklighet och integritet främja, granska och bedöma verksamheten.”

För att tillgodose revisionsreglementet har Gotlands kommun utsett Jan Lundgren till ordförande för kommunrevisorerna. Han var förra mandatperioden kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande.

Att välja förra mandatperiodens högsta politiska potentiat till ordförande för kommunrevisorerna är minst lika olämpligt som att välja en ordförande eller vice ordförande i fullmäktige, ledamot eller ersättare i nämnd/styrelse, fullmäktigeberedning eller kommunalt företag, vilket lagen förbjuder. Jan Lundgren sitter ju nu och ska granska ärenden som han själv varit med och initierat, vilket inte minst ärendet Norderstrand ger belägg för.

Genom media har också framkommit att Jan Lundgren inte har en susning om vad lagar och regler säger om hur kommunal verksamhet ska bedrivas. Därmed kan han ju inte heller veta vad han ska gör i sin roll som revisor.

De professionella revisorer som granskade ärendet Norderstrand anser att tomträtten till området skulle ha varit ute till offentlig försäljning, och att avgälden i vilket fall skulle ha varit högre. På det svarar Jan Lundgren:
– Det är klart att Norderstrand kunde ha gått ut på anbud. Men vi diskuterade det aldrig på allvar.

Men det allvarligaste felet var, enligt juristerna, den bristfälliga dokumentationen. På det svarar Jan Lundgren:
– Vi [politiker] har aldrig haft behov av mer dokumentation för att fatta beslut.

Men för att kunna göra revision och eventuellt utkräva ansvar behövs självfallet en gedigen dokumentation av alla kommunens beslut. Små som stora.

Jan Lundgren fattar alltså inte ett jota av sin roll som revisor. Han har inte ens lyckats ta till sig de professionella revisorernas kritik utan avfärdar uppenbart de lagar och regler som reglerar kommunal verksamhet. – Krav på anbudsupphandling och dokumentation.

Hur kan man – politikerna i Gotlands kommunfullmäktige – utse en sådan självsvåldig och inkompetent person till ordförande för kommunens revisorer?

Jag vill avsluta med följande rad ur första paragraf i kommunens nya revisionsregemente:

”Revisionen kan skänka legitimitet och förtroende åt verksamheten…”

Därmed är det väl fullkomligt uppenbart att självsvåldiga och inkompetenta Jan Lundgren måste avsättas som revisor. Magiskt vore det ju annars. 😉

Andra bloggar om: , , ,
Intressant

2 tankar på “Korrupta kommunens självsvåldiga revisor”

  1. Ha ha! Jag häpnas mer och mer över hur det fungerar med kommunalpolitiken på Gotland. Jag tycker det är mycket roande att läsa dina inlägg! Ibland är det inte bara roande, det är också skrämmande…

    Sedan älskar jag också dina bilder!

    Svara
  2. Tack Peter. Jag har ju bara erfarenhet av hur det går till i Stockholm. Och där är så många olika intressenter att det aldrig skulle gå att gynna en eller bedriva svågerpolitik/vänskapskorruption. Då skulle det bli ett jävla liv på de förfördelade. Sedan är det väl en hel del man kan ifrågasätta när det gäller politierna och deras agerande även där. Men Gotland tycks vara en kommun i särklass.

    Jag brukar även lusläsa tidningarna när jag är hos mor i Oskarnshamn. Mor klagar på sina politiker men då säger jag att inte fan är de så jävla dumma som på Gotland. Och någon korruption eller enskilt gynnande har jag inte sett antydan till i Oskarshamn. Gotland är magiskt!

    Svara

Lämna en kommentar