Gotlands kommuns medborgarundersökning 2008

090106-010.jpg

Gotlands kommun har deltagit i en medborgarundersökning tillsammans med 97 andra svenska kommuner. Undersökningen utfördes av Statistiska Centralbyrån i slutet av 2008 och sammaställningen av resultatet kom vid årsskiftet.
Undersökningen  har bestått i tre huvudfrågor baserade på ett antal delfrågor. Hela undersökningen som handlar om Gotland kan hämtas i pdf-format och vill man läsa även om andra kommuner, fördjupa sig och jämföra, finns mer på www.medborgarundersokning.scb.se.
Här kommer min sammanfattning av Gotlands kommuns resulatat. Här kommer citat direkt ur sammanställningen.

A. Medborgarna om Gotlands kommun som en plats att bo och
leva på – Nöjd-Region-Index (NRI)

”Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index (NRI) för hur medborgarna bedömer Gotlands kommun som en plats att bo och leva på blev 64. Genomsnittet för samtliga 97 kommuner i de två senaste undersökningsomgångarna blev 64.”
[…]
”Vid jämförelse med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass (50 000+ invånare) i de två senaste undersökningsomgångarna är NRI för Gotlands kommun statistiskt säkerställt lägre än genomsnittsresultatet.”
[…]
”Jämfört med genomsnittet för samtliga 97 kommuner i de två senaste undersökningsomgångarna har Gotlands kommun av sina medborgare fått statistiskt säkerställt högre betygsindex för faktorerna Miljö, Trygghet, Kommersiellt utbud samt Fritid och statistiskt säkerställt lägre betygsindex för faktorerna Arbetsmöjligheter, Utbildningsmöjligheter, Bostäder och Kommunikationer.”
[…]
”I Gotlands kommun är det framför allt faktorn Bostäder som bör uppmärksammas. Den faktorn har fått relativt lågt betygsindex och har relativt hög effekt, dvs. stor påverkan på helhetsbetyget NRI för Gotlands kommun.”
[…]
”NRI för Gotlands kommun år 2008 är 64, vilket inte är en statistiskt säkerställd förändring jämfört med år 2006 då NRI var 66. Jämfört med den medborgarundersökning som gjordes i Gotlands kommun år 2006 har faktorerna Utbildningsmöjligheter och Kommunikationer fått statistiskt säkerställt lägre betygsindex.”

B. Medborgarna om Gotlands kommuns verksamheter – Nöjd-
Medborgar-Index (NMI)

”Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Medborgar-Index (NMI) för hur medborgarna bedömer de kommunala verksamheterna i Gotlands kommun blev 49. Genomsnittet för samtliga kommuner i de två senaste undersökningsomgångarna blev 54.”
[…]
”Även vid jämförelse med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass (50 000+ invånare) i de två senaste undersökningsomgångarna är NMI för Gotlands kommun statistiskt säkerställt lägre än genomsnittsresultatet.”
[…]
”I Gotlands kommun är det framför allt verksamheterna Äldreomsorgen och Gator och vägar som bör uppmärksammas. De verksamheterna har fått relativt låga betygsindex och har relativt hög effekt, dvs. stor påverkan på helhetsbetyget NMI för Gotlands kommun. Även förbättringar av betygsindexen för verksamheterna Renhållning och Räddningstjänsten förväntas ha stor påverkan på helhetsbetyget NMI.”
[…]
”NMI för Gotlands kommun år 2008 är 49, vilket inte är en statistiskt säkerställd förändring jämfört med år 2006 då NMI också var 49. För Gotlands kommun har inga av de jämförbara verksamheterna fått statistiskt säkerställt förändrade betygsindex jämfört med resultaten år 2006.”

C. Medborgarna om inflytandet i Gotlands kommun – Nöjd-Inflytande-Index (NII)

”Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index (NII) för hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter och beslut i Gotlands kommun blev 36. Genomsnittet för samtliga 97 kommuner i de två senaste undersökningsomgångarna blev 40. För Gotlands kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för faktorerna Påverkan och Förtroende som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index.”
[…]
”Även vid jämförelse med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass (50 000+ invånare) i de två senaste undersökningsomgångarna är NII för Gotlands kommun statistiskt säkerställt lägre än genomsnittsresultatet.”
[…]
”Jämfört med resultaten för samtliga kommuner i de två senaste undersökningsomgångarna har Gotlands kommun av sina medborgare fått statistiskt säkerställt lägre betygsindex för faktorerna Tillgänglighet, Information – Öppenhet, Påverkan samt Förtroende.”
[…]
”I Gotlands kommun är det framför allt faktorerna Påverkan och Förtroende. som bör uppmärksammas. De faktorerna har fått relativt låga betygsindex och har relativt hög effekt, dvs. stor påverkan på helhetsbetyget NII för Gotlands kommun.”
[…]
”NII för Gotlands kommun år 2008 är 36, vilket inte är en statistiskt säkerställd förändring jämfört med år 2006 då NII var 37. För Gotlands kommun har inga faktorer fått statistiskt säkerställt förändrade betygsindex jämfört med resultaten år 2006.”

Statistiska Centralbyrån hade också med ett par brasklappar att tänka på:
”En faktor med betygsindex under 40 innebär att medborgarna gett ett klart underkänt betygsindex för det som den faktorn mäter. Betygsindex över 75 kan betraktas som väl godkänt.”
(…)
”Studera inte enbart frågornas medelvärden eller medelbetyg. Titta också på varje frågas svarsfördelning. Den kan ge en mer ingående information om det som medborgarna ser som brister i kommunen och dess verksamheter. Höga medelvärden kan förekomma samtidigt som det finns en mindre andel svarande som flaggar för problem.”

Svarsfrekevensen var för Gotlands del 62 procent. Av alla 97 kommuner som deltog i SCB:s undersökning var det bara två kommuner med en mer engagerad befolkning – Eksjö och Varberg som båda hade 63 procents svarsfrekvens – och en kommun – Östersund – som också hade 62 procents svarsfrekvens. I snitt svarade 56 procent av alla tillfrågade i de 97 kommunerna.
Det är glädjande för Gotland att så många känt sig så engagerade att de gjort sig omaket att svara. Därför är det extra beklagligt att de styrande politikerna på Gotland inte vill ge något inflytande åt alla dessa som troligen är mer lämpade att fatta kloka beslut, för Gotlands framtid, än döskallarna i det nuvarande politiska etablisemanget.

Gotlands kommuns medborgarundersökning 2008

Andra bloggar om: , ,
Intressant

Lämna en kommentar