Dagens Bild: Burgsvik – Valar brygga

090406-001

För en vecka sedan hade Torsten Gislestam, centerpartistisk kommunfullmäktigeledamot, en patetisk insändare i lokaltidningarna där han menade på att protesterna mot Austre Strand vid Holmhällar, Björn Ulvaeus bygge på strandskyddat område på Furillen och mot att Majstregården vid Hoburgen ska få bygga en hotell-länga, skulle vara hot mot utvecklingen på Gotland i allmänhet och mot Gotlands glesbygd i synnerhet. Idag kom ett svar på Gislestams stollerier och eftersom jag kan ställa upp bakom varje mening i det svaret har jag valt att här publicera det i sin helhet.

Negativ ”utveckling” om naturvärden förstörs

Svar till Torsten Gislestam.
Glesbygdens negativa utveckling, både när det gäller befolkningsantal liksom arbetstillfällen är ett långtgående och konstant fortgående problem.
Tyvärr är så även fallet med den naiva syn på vilka åtgärder som anses vara lämpliga för att motverka den negativa trenden på glesbygden. Den uppenbara och utbredda övertro som hos många finns på att besöksnäringen generellt är synonymt landsbygdens räddare upplever jag i många sammanhang både som skrämmande och enögt naiv.
Nej, jag är varken emot besöksnäringen eller någon annan sektor, som kan bidra med fler arbetstillfällen och därmed människor på glesbygden generellt. Jag kan till och med gå så långt som att säga att jag inget hellre vill än att en sådan utveckling nås. Men det får inte blint ske till vilken pris som helst och absolut inte i form av att natur och kulturvärden offras för att i bästa falls skapa ett fåtal säsongsbundna tjänster.
Att i ren desperation försöka sälja ut, storskaligt kommersialisera och exploatera den mest värdefulla resurs Storsudret som region har, landskapsbilden, de unika natur och betydande kulturhistoriska värden är en helt felaktig väg att gå. Dessa i många fall unika värden, som genomsyrar det gotländska landskapet är kanske den främsta resursen som Storsudret har inför framtiden.
Genom att exploatera och på kort sikt konsumera dessa, försvinner den så betydelsefulla aspekt som gör Storsudret både unikt, attraktivt och värdefullt.
Jag menar att det generellt sett inte är värt att offra kultur och naturvärden (som är fallet med Austre strand) och inte heller, eller i kombination med rent visuella och estetiska värden (som är fallet med en utbyggnad av Majstregården).

Problemet med ett minskande antal arbetstillfällen och en krympande befolkning, är djupt strukturellt och ingår i en utveckling som i princip funnits sedan de agrara och industriella revolutionerna började ge effekter. Det är en utveckling och en problematik som är så omfattande, djupgående och i dagsläget bestående, att försök där landskapsbilden och kultur och naturvärden får stryka på foten för skapandet av några få arbetstillfällen, ur ett mera långtgående perspektiv enbart kan ses som naiv och absurd.

Absurd är också den odefinierade ”utveckling” som många talar om i samband med exploatering och rättfärdigandet av det överdrivna bebyggandet av fritidshus. Ja, man kan nå en utveckling genom att exploatera det gotländska kulturlandskapet med det är i min mening i högsta grad en negativ ”utveckling”. För att skapa en positiv utveckling i min menig, finns det andra åtgärder än att genomgående offra natur och kulturvärden.
Tyvärr är så sällan fallet. En sådan åtgärd, den här gången från kommunalt håll, var planer på att placera ut sin telefonväxel till färdiga och lämpliga lokaler i Burgsvik. Istället hamnade den i Hemse och för området värdefulla arbetstillfällen gick om intet.
Den här typen av förlorade arbetstillfällen gör att det i förlängningen hela tiden och ännu mera tänjs på gränserna för utnyttjandet av de känsliga värden Storsudret har.

En konkret plan för hur de långtgående strukturella problemen med landsbygden generellt kan avhjälpas saknas, liksom en klar målsättning för vart landsbygden ska vara på väg i stort. En sådan hade gjort mer än kortsiktiga och för Storsudrets resurser destruktiva exploateringar av unika värden, vilka behövs för att locka människor till området både nu i framtiden.

E

Vore intressant att någon gång få höra exploateringsförespråkarna berätta varför den bofasta befolkningen på Gotland minskar trots omfattande exploatering.
Det vore också intressant att höra exploateringsförespråkarna berätta vad Gotland ska locka besökare och potentiellt bofasta med om Gotlands unika naturvärlden försvinner.
Har ni några svar exploateringsförespåkare, eller är ni svarslösa???

Andra bloggar om: , , ,

Lämna en kommentar