Snäcks campings VD ska be så förbannat mycket om ursäkt

dsc_2107

Vi hindras av en rättshaverist” var rubriken på en artikel i Gotlands Tidningar 081217. Det var Snäcks camping AB:s vd Niklas Harlevi som i tidningen fick gå till angrepp mot en granne som överklagat byggloven för de 40 villavagnarna i backen ned mot Snäckviken samt för campingstugorna och uthyrningshusen i samma område. Detta grova påhopp på grannen uttalade Niklas Harlevi trots att Kammarrätten precis hade gett grannen åtminstone delvis rätt.

Gotland Tidningar skrev då utifrån Kammarrättens dom:

”Det var fel av byggnadsnämnden att bevilja tillfälligt bygglov för vagnarna och stugorna, anser rätten. De åtgärder som gjorts i området kan enligt lagen inte bedömas som tillfälliga och byggloven ska därför hävas, skriver man i domen.
Men man avslår överklagandena när det gäller kravet på att avlägsna byggnaderna och återställa marken.”

Till detta kom då Niklas Harlevi med sitt påhopp.

”Det finns en rättshaverist som förhindrar oss att bedriva camping på en campingplats. Den byråkratiska processen är så långsam att vi ännu inte har någon detaljplan för området. Det gör att den här personen kan utnyttja de kryphål som finns. Vi kommer givetvis att överklaga kammarrättens dom, säger han.”

Ärendet hamnade så på en högre nivå och nu är det Miljödepartementet som ska ta ställning. Miljödepartementet har vänt sig till Boverket för att få experternas synpunkter på om kommunens handläggning av planen har skett i överensstämmelse med lagen. Det har den inte gjort, förklarar Boverket i sitt yttrande som refererades i både GA och GT idag. Yttrandet är förkrossande för Gotlands kommuns anseende som myndighet och myndighetsutövare. Har Gotlands kommun åsidosatt lagen pga inkompetens eller pga medvetet lagtrots för att tillmötesgå ägarfamiljerna Harlevi och Werkelin? Boverkets utlåtande visar också att det inte är Snäcks camping AB:s granne som är rättshaveristen utan Gotlands kommun. Gotlands Allehanda radar idag upp lagöverträdelserna:

”För det första stämmer den detaljplan som upprättats för campingområdet inte överens med den översiktsplan som gäller för norra Visby. Detaljplanen innebär en hårdexploatering av ett område som utpekats som riksintresse för både naturvård och friluftsliv. Här växer den starkt hotade dikesskräppan och här finns Visbytraktens mest utnyttjade strövområde.
Den detaljplan som antagits av kommunen tar ett stort avsteg från intentionerna i översiktsplanen, tycker Boverket:
”När planen är fullt utbyggd kommer området att mer likna ett industriområde för turism”, förklarar man i yttrandet till miljödepartementet.”

”För det andra anser Boverket att det finns flera stora brister i den miljökonsekvensbeskrivning som har gjorts i arbetet med detaljplanen. I en miljökonsekvensbeskrivning ska man alltid beskriva alternativ, men sådana finns inte med. Man har inte heller beskrivit miljökonsekvenserna och tillräckligt utförligt.”

”Dessutom konstaterar Boverket med viss häpnad att kommunen har utfärdat tillfälliga bygglov för inte mindre än 105 villavagnar och stugor i området under planarbetets gång.”

Boverkets föredragande, arkitekt Kristina Adolfsson, säger till Gotlands Allehanda:

”Det måste finnas en plan innan man kan utfärda bygglov. Jag har aldrig tidigare sett något exempel på att man har utfärdat tillfälliga bygglov i den här omfattningen i väntan på att en detaljplan ska bli klar.”

Nu förväntar jag mig en offentlig ursäkt av Snäcks camping AB:s vd Niklas Harlevi för att han offentligt påstod att grannen var rättshaverist. Jag passar också på att uttrycka min mening, grundad på de fakta som nu framkommit: Niklas Harlevi är rättshaverist i ordets rätta betydelse. Han har nämligen, åtminstone fram till idag, haft en felaktig uppfattning om vad som står skrivet i lagen och utifrån denna vanföreställning agerat som en rättshaverist, bl a beskyllt en mer lagkunnig granne för att vara just rättshaverist. Den som sa’t han va’t!

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,
Intressant

Lämna en kommentar