Brev till Byggnadsnämnden angående hanteringen av Snäcks camping

dsc_2111.jpg

Med anledning av Byggnadsnämndens hantering av Snäcks camping generellt och det nu uppkomna vitesföreläggandet, pga svartbygge och olovlig uthyrning på Snäcks camping, har i dagarna ett brev inkommit till Stadsarkitektkontoret tillställt Byggnadsnämndens ordförande Lars Thomsson, med önskan om att Stadsarkitektkontoret även distribuerar brevet till Byggnadsnämndens övriga ledamöter samt deras ersättare. Nedan är brevet i sin helhet.

Brevet är skrivet under signatur. Orsaken till detta, som jag finner fullt godtagbar, finns att läsa i sista stycket.

Till Stadsarkitektkontoret

Hej

Ber om hjälp med att så snart det är praktiskt möjligt, gärna med e-post, distribuera detta till byggnadsnämndens ordförande och kopia till nämndens övriga ledamöter samt ersättare.

Sommarhälsningar i solskenet
Salix

_____

Hej

Jag skriver till Dig i din egenskap av ordförande för Byggnadsnämnden i kommunen och i den rollen bär du följaktligen det yttersta ansvaret för Byggnadsnämndens agerande.

Jag har följt och deltagit i debatten på Hela Gotland om villavagnar och bodar på Snäck.

Med hjälp av stadsarkitektkontoret har jag lärt mig att ärendet inte faller under allmänt åtal utan helt handläggs av Byggnadsnämnden (Bn) enligt Plan o Bygglagen. Jag fick därför dra tillbaka min åtalsanmälan hos Polisen i Visby.

Eftersom Bn därmed är en del av samhällets rättsvårdande myndigheter ökar naturligtvis kravet på ett handläggande som lever upp till lagar men även står i samklang med rättsmedvetandet i samhället.

I ett brottmål brukar det gängse utfallet vara att föremål som nyttjats för olaglig verksamhet jämte förtjänst av den brottsliga verksamheten förverkas. Därutöver drabbas den dömde av sanktioner i form av böter eller fängelse. Grundidén är att brottslig verksamhet inte skall löna sig, kopplat till en sanktion som skall vara både allmänpreventiv och individualpreventiv.

Hypotetiskt skulle snäckfallet kunna få följande utfall i en brottmålsprocess. Vagnar och stugor förverkas, vinsten från uthyrningen under hela tiden dessa stått uppställda/uthyrts olagligt förverkas och ansvarig företrädare döms till dagsböter eller fängelse. Detta hade av de flesta med ett ordinärt rättsmedvetande uppfattats som tillfredsställande.

Det gäller således för Bn som rättsvårdande myndighet att agera så att nivån på åtgärder och utfallet kan anses rättfärdigt av den breda allmänheten.

Nu handläggs ju ärendet på annat sätt. Byggnads- och tilläggsavgifternas storlek känner jag i skrivande stund inte till. Enligt uppgift i massmedia har Bn 15 juni förelagt företaget att ta bort vagnarna före 15 juli vid ett vite på 23 000,- per vecka. Parallellt finns föreläggande och vite för de 8 stugorna men jag lämnar dessa därhän i det rent principiella resonemanget.

Följande frågor infinner sig
*    När fick Bn kännedom om att företaget satt upp fler vagnar än man hade tillstånd till?
*    Varför dröjde Bn ända till mitten av juni att utfärd föreläggande?
*    Varför fick företaget 1 månad på sig att rätta sig efter föreläggandet?
*    Varför har Bn satt så lågt vite att företaget kan tjäna pengar på att ignorera föreläggandet och i stället betala vite?

Jag förutsätter att Bn kan räkna. Hyra för vagnarna kan hämtas från företagets hemsida.

Eftersom företaget fått i princip 4 veckor på sig från det föreläggandet utfärdades till dess att vagnarna skulle vara flyttade tjänade företaget uppskattningsvis 4 veckor * 5 vagnar * 15 000 kronor = 300 000 kronor. Låt oss göra antagandet att företaget från slutet av maj till mitten av juni hyrt ut vagnarna för ett lägre belopp. Vi får då 3 veckor * 5 vagnar * 10 000 kronor = 150 000 kronor. Tillsammans blir det då närmare en halv miljon i intäkt på den olagliga verksamheten fram till 15 juli. Om man då tar bort vagnarna blir det inget vite utan förtjänsten stannar vid denna halva miljon. Slutsatsen blir att byggnadsavgift/tilläggsavgift bör vara minst denna summa. Företaget kommer då inte att drabbas av någon ekonomisk sanktion så rent logiskt borde avgifterna vara runt 1 miljon för att dessa skall bära minsta spår av allmänprevention och signal om att brottslig verksamhet kostar.

För tiden från 15 juli till säsongslut har företaget i massmedia deklarerat att man avser att obstruera mot myndighetsbeslutet genom att låta vagnarna vara kvar. Trots vite gör man sig förtjänst på den olagliga verksamheten.

Låt oss återigen räkna: 15 juli till näst sista veckan i augusti blir 5 veckor. 5 veckor * 5 vagnar * 15 000 kronor = 375 000 kronor. Vite för motsvarande tid 5 veckor * 23 000 = 115 000 kronor. Sätt vite i relation till intäkten så framgår det med skrämmande tydlighet att vitet är satt för lågt, det går fortfarande att göra sig en hygglig förtjänst, ungefär en kvarts miljon, på obstruktionen. Detta måste anses vara stötande. Förutom att företaget anser sig stå över sådana futiliteter som moral och laglydnad.

Slutsatsen är att vitet borde ha varit runt 5 vagnar * 30 000 = 150 000 kronor per vecka för att det skall finnas ett ekonomiskt incitament för företaget att följa myndighetens beslut. Något incitament grundat på moral och rättskänsla saknas uppenbarligen grund för, en slutsats man kan dra av NH uttalande i Gotlands Allehanda.

Summa förtjänst på den brottsliga verksamheten när driftskostnader i form av vite är borträknat cirka 700 000,- , nästan trekvarts miljon. Fortsätt nu resonemanget runt byggnads- och tilläggsavgift ovan och det framgår att om avgifterna är runt 1 miljon blir företagets kostnader för överträdelse av bygglov och obstruktion mot myndighetsbeslut bara runt 300 000,-. Kännbart som sanktion? Knappast!! Sätt dessa pengar i relation till företagets årsomsättning så är det nog i klassen felräkningspengar. Det var en chansning man tog, priset för att man inte lyckades blir negligerbart.

Glöm nu inte att till detta kommer motsvarande resonemang runt de 8 svartbyggda stugorna.

Förtjänst på brottslig verksamhet mellan 1,1 och 1,4 miljoner. Dessutom får de behålla vagnarna som kan säljas. Om det varit fråga om brottmål hade vagnarna med största sannolikhet förverkats.

Bland annat med anledning av NH uttalade nonchalans mot Bn beslut och därmed nonchalans mot medborgarna, demokratiska principer och rättssamhället borde Bn snabbinkallas för att fatta nytt beslut om avsevärt högre vite och dessutom kortare tid för företaget att ta bort vagnarna och försegla stugorna.

Förutom dessa omedelbara åtgärder bör Bn överväga hur den skall agera för att för medborgarna förklara turerna runt detta och om möjligt återställa förtroendet för Bn.

Just nu finns det finns det fog för misstankarna
*    att allt har skett med Bn goda minne.
*    att Bn tvingades agera för att Boverket upptäckte de extra vagnarna/stugorna.
*    att Bn medvetet satte vitet lågt för att företaget i alla fall skulle kunna slutföra säsongen och tjäna än mer pengar på sin brottsliga verksamhet.
*    att det förekommer någon form av otillbörligt samröre mellan företaget och Bn
*    att företaget spelar allan med och lurar skjortan av Bn

Till sist den fullt berättigade frågan varför jag uppträder under signatur och inte med namn. Det beror på att jag har vänner som för sin försörjning är beroende av företaget och företagets representanter. Jag är övertygad om att dessa mina vänner kommer att utsättas för repressalier om det framkommer att det är deras vän som står bakom denna skrift.

Sommarhälsningar
Salix

Andra bloggar om: , , , , ,
Intressant

3 tankar på “Brev till Byggnadsnämnden angående hanteringen av Snäcks camping”

  1. Väldigt bra formulerat inlaga till BN. Klart och konstist. Ser med spänning fram emot mer information och följer givetvis händelseförloppet.

    Svara
  2. Brevskrivaren är på semester men jag förväntar mig att brevskrivaren hör av sig när brevskrivaren återkommer hem. Men jag förväntar mig inte att Byggnadsnämndens ordförande/kommunalrådet Lars Thomsson skriver något svar eller på annat sätt kommenterar brevet. Det tycks inte vara kutym på Gotland att politiker följer förvaltningslagen genom att besvara inkommna frågor. Undantag görs dock om frågeställaren har en hög social ställning, dessa får även svar från kommunalråd på sina insändare i lokalpressen. Vi andra ska inte tro att vi är något. Jante lever!

    Svara

Lämna en kommentar