Media – ett mått på det moraliska och politiska förfallet i det här landet

100219-001

Rapports nyhetsankare Claes Elfsberg deltog i radioprogrammet Medierna den 15 augusti 2009. 14 minuter in i programmet framförde han följande:

”En nyhet är det icke förväntade.”

”Nyhetsjournalistiken fungerar ju som nervsystemet i en demokrati. Vi måste slå larm. Vi måste tala om att har finns det en misskötsel, här är utvecklingen på väg mot galet håll. Så att människor kan göra någonting åt det.”

”Jag tror att folk har en god uppfattning om samhällsutvecklingen, i stort, och att det de får i nyhetsprogram i TV eller i tidningar är sådant dom behöver veta för att ta ställning för den fortsatta utvecklingen.”

När jag för några kvällar sedan såg och hörde Claes Elfsberg i Rapport berätta att stödet för den svenska krigsföringen i Afghanistan hade ökat drog jag mig till minnes vad samme Elfsberg sagt i Medierna.
Tror Claes Elfsberg på vad han själv sa i Medierna? Vad kände han när han igår berättade om det ökade stödet för krigsinsatsen i Afghanistan? Var han förvånad?

Varför väljer då mainstreammedierna – de medier som når flest medborgare och därmed har störst möjlighet att berätta om vår verklighet och att påverka/indoktrinera – att vanligtvis vinkla sina nyheter bort från det väsentliga till det relativt oväsentliga?
Jag har tidigare skrivit om Anna Odells försök att belysa behandlingen av tvångsvårdade psykiatripatienter. I mainstreammedia kom inte en rad att handla om patientsäkerhet. Allt medialt utrymme handlade om Anna Odells arbetsmetod.
Jag har också skrivit om Afganistankriget som inte heller ifrågasätts utan bara framställs så som ockupanterna vill få sin påstått ”humanitära insats” framställd. Inget mainstreammedia har frågat hur det kommer sig att USA:s ”humanitära insatser” dödar så många civila och förstör så mycket civil infrastruktur. Inte heller ifrågasätt varför USA:s ”humanitära insatser” alltid slutar med att det tillsätts en lydregim som i första hand tillvaratar USA:s intressen, framför den egna befolkningens grundläggande mänskliga behov.
Vi har av mainstreammedia fått veta att de svenska soldaterna i Afghanistan deltar i en NATO-ledd organisation vid namn ISAF som har FN-mandat. Varför berättar inte mainstremmedia det Pierre Schori, mångårig FN-ambassadör och toppdiplomat, berättar i sin bok ”Draksåddens år”?

”I [ISAF] operationen i Afghanistan har USA ett mycket stort inflytande, och frågor om uthållighet och färdriktning är inte lika tydliga som i en FN-ledd mission.”
/…!
”Problemen ökade genom att en amerikansk general 2007 utsågs till befälhavare för ISAF. Inom FN undrade man varför inte USA hade slutit ett SOFA (Status of Forces Agreement) – ett avtal av den typ som FN har med afghanska staten. Då skulle afghanerna ha fått inflytande över exempelvis när och hur amerikanerna brukar sin verkanseld.”

Och på tal om NATO-ledd: Varför berättar inte mainstreammedia om den utvidgning av NATO:s ömsesidiga försvarförpliktelse – som USA tvingade igenom 1999 – som säger att ömsesidigheten att hjälpa varandra militärt inte bara gäller vid fientliga angrepp utan även ”andra risker av omfattande slag” såsom ”störningar av tillförsel av vitala resurser” d.v.s. olja och gas.
Och varför får inte ockupationens motståndare, i de ockuperade länderna, komma till tals?
Varför är det alltid samma länder som kritiseras hårt i mainstreammedia medan andra länder, vars regimer beter sig lika illa eller värre, aldrig uppmärksammas? Har vi inte fått veta nog om regimen i Iran och dess ”kärnvapenhot”, ”terrororganisationen” Hamas och Cubas ”enpartiddiktatur”?
Finns det inte utrymme för ”det icke förväntade” som Claes Elfsberg talar om? Som USA och Israels folkrättsvidriga inlåsning av icke dömda. USA och Israel håller människor i fångenskap i åratal utan rättegång. Berätta om alla demokratiskt valda regeringar som blivit störtade av USA:s statligt tillsatta och finansierade terroristorganisation CIA. Berätta om USA:s stöd till korrupta länder och diktatorer, som har tortyr, fängslande och förtryck av politiskt oppositionella på sin agenda. Berätta om USA:s tortyrskola School of the Americas, där många militärer tillhörande sydamerikanska diktatorer blivit utbildade i att plåga människor så mycket det bara går utan att för den skulle ha ihjäl dem.
Varför får vi aldrig höra om detta? Varför alltid samma tjat om samma länder? Den röda tråden är inte svår att finna.
USA självt eller länder som underordnar sig USA eller styrs av en USA-tillsatt regim är per definition – mainstremmedias definition – goda nation med goda regimer. Att de sedan begår folkrättsbrott och ägnar sig åt terrorism som är grövre än vad Iran, Hamas och Cuba någonsin har gjort är tydligen något som Sveriges medborgare – enligt mainstremmedia och Claes Elfsberg – inte ska få veta och följaktligen inte ska bry sig om, och absolut inte försöka påverka.

Nedan en insiktsfull text om media samt det därav följande moraliska och politiska förfallet i det här landet. Av Rudi Dutschke.

”Säg att en våldsam brand har brutit ut i ett bostadsområde i kvarteret X. Minst en person har förolyckats, flera har fått föras till sjukhus. Säg att du bor i samma stad, och att din färd med tunnelbanan för dig rakt under det olycksdrabbade området. Av en händelse beslutar du dig dock för att stiga av vid stationen A. Avståndet från A till X är stort: du hör inte utryckningsfordonen, känner inte brandröken. Du går in i den närbelägna blomsterhandeln, köper dina blommor och fortsätter utan vetskap om händelsen till din slutliga destination. Säg i stället att du går av vid station B. Här hörs utryckningsfordonen tuta i fjärran, men brandröken känns inte. Du tänker att i en stor stad som denna är det normalt att utryckningsfordonen då och då ger sin närvaro till känna och uppsöker din blomsterhandlare. Säg att du stiger av vid stationen C. Nu hörs utryckningsfordonen, nu känns brandröken. Du värjer dig genom att hålla handen för ansiktet och söker i stället upp en blomsterhandlare som ligger på en skyddad bakgata. Säg i stället att du bor i kvarteret X. Du står inför ett val: du kan hjälpa till att ta hand om skadade eller låta bli. Vad gör du?
Säg nu att du bor i en avlägsen förort, och att du först stigit av tunnelbanan vid stationerna A, B eller C. När du kommer hem och slår på TV:n visar det sig att H, en stor potentat i vårt mäktiga grannland i väster, tillfälligt gästar staden. Nyhetsmedierna viker nästan all sändningstid åt besöket. En eldsvåda av det slag som drabbat kvarteret X bedöms som alltför oväsentligt för att komma med i rapporteringen.
Enskilda människors mod och dådkraft har testats. Men själv har du ingenting fått veta, och därför heller ingenting kunnat göra.
Det är nu inte kvarteret X, utan en hel världsdel som står i brand. Är det då inte rimligt att fordra att varje individ, liksom varje myndighet som representerar oss medborgare, bör ställas inför valet att gripa in – eller låta bli. Att så inte sker, att möjligheten att välja till och med undanhålls medborgarna, är ett mått på det moraliska och politiska förfallet i det här landet.”

Synpunkter på lagen om energideklaration

Idag när jag var inne på Boverkets hemsida hittade jag deras Utvärdering av systemet med energideklarationer. Den utvärderingen är gjord på regeringens uppdrag och ska följaktligen vara en vägledning för hur lagen om energideklaration ska kunna förbättras. Eftersom utvärderingen var så färsk som december 2009 så tänkte jag att även jag skulle kunna hinna med och skriva några synpunkter som jag har, och skicka in till regeringen.

Uppenbart har inte lagstiftarna tänkt på att det finns fastighetsägare som hyr ut med kallhyra – där hyresgästen själv betalar uppvärmning och varmvatten. Dessa fastighetsägare har inga som helst incitament att genomföra de energibesparingar som föreslås av den anlitade certifierade energiexperten i energideklarationen. Jag ansera att det måste införas någon morot och/eller piska även för fastighetsägare som hyr ut med kallhyra. Jag anser att Boverket, inte kommunerna, ska vara tillsynsmyndighet för energideklaration och den obligatoriska ventilationsbesiktningen. Sedan vill jag uppmärksamma lagstiftarna på konsumentperspektivet. Funderar man på att flytta in i en lägenhet med kallhyra måste man kunna få veta beräknade energikostnader innan man flyttar in.

Följande mejl skickade jag idag till Näringsdepartementet och Miljödepartementet. Jag hoppas det gör någon nytta.

UTVÄRDERING AV SYSTEMET MED ENERGIDEKLARATIONER

Som hyresgäst i en fastighet där hyresgästerna själva betalar sin uppvärmning och sitt varmvatten (kallhyra) vill jag tillägga några få synpunkter på Boverkets nyligen gjorda ’Utvärdering av systemet med energideklarationer’.

Först och främst så har hyresvärden inget incitament att energibespara. Därför kommer det aldrig att finnas ekonomiska argument för att genomföra de i energideklarationen föreslagna energibesparingsårgärderna.

Vad gäller min egen hyresvärd, kommunalt ägda fastighetsbolaget Gotlandshem, så har de i stället för energibesparing valt att byta ut energisnåla men uttjänta FTX+värmepump-system mot enbart FTX-system.
(FTX+värmepump-system är mekanisk till och frånluft med en värmeväxlare som värmer inluften med utluften. När värmeväxlaren inte räcker för att värma till önskad temperatur har en värmepump stått för tillskottsvärmen.
Med FTX-system så kommer tillskottsvärmen från direktverkande el i form av el-element i FTX-aggregatet eller vanliga elradiatorer.)

Vad gäller kommunerna som tillsynsmyndigheter av att fastighetsägare energideklararerar finns det, åtminstone med tanke på hur det sköts i Gotlands kommun, anledning att ompröva detta. I mitt bostadkvarter har det vare sig utförts energideklaration eller den obligatoriska ventilationsbesiktningen, vilken ska utföras vart tredje år, och är förutsättningen för en energideklaration. En aktiv kontrollmyndighet hade självfallet haft ögonen på detta och agerat. Speciellt efter en påstötning om att energideklarationen inte anslagits eller tillgängliggjort för hyresgästerna. (Anmälan gjordes av mig till av kommunen deligerad myndighet Stadsarkitektkontoret 091130. Mejlet med anmälan blev inte ens diariefört.)

Jag rekommenderar därför att statliga Boverket blir tillsynsmyndighet för energideklarationer och den obligatoriska ventilationsbesiktningen. Desto längre från det lokala kotteriets hänsynstagande som myndighetsutövningen befinner sig desto bättre.

Avsaknaden av energideklaration påverkar också potentiella hyresgästers möjligheter att beräkna boendekostnader i hus som uthyrs med kallhyra.
Ur konsumentsynpunkt vore en enligt lagen utförd energideklaration och en därpå grundad energikostnadskalkyl viktig information. Till och med ett lagkrav, som jag tolkar prisinformationslagen.
Min hyresvärd Gotlandshem presenterar inga som helst energikostnader för de lediga lägenheter med kallhyra som de presenterar på hemsidan. http://www.gotlandshem.se Numera berättar de åtminstone att det är kallhyra – vilket inte gjordes när jag blev intresserad av att flytta till Gotland eftersom jag fick intrycket att där var låga hyror…

mvh
Magnus Berg

Vad gäller den anmälan jag skriver om, och som jag skickade in till Stadsarkitektkontoret 091130, kan jag berätta att den nu blivit diarieförd. Efter ett telefonsamtal idag med en av kontorets tjänstemän fick den idag, som först, diarienummer 105025. Min anmälan lyder som följer:

Som lokal tillsynsmyndighet för att regelverket om energideklaration uppfylls vill jag härmed till Stadsarkitetkontoret anmäla min hyresvärd GotlandsHem för att inte ha fullgjort det lagen föreskriver angående energideklaration.

Statliga myndigheten Boverket skriver följande angående energideklaration:

Kommunen som byggnadsägare
”Kommunen ska som tillsynsmyndighet föregå med gott exempel och se till att uppfylla de regler som finns i lagen om energideklaration för byggnader.”

Skylten visar att energideklarationen är klar
”När du som byggnadsägare har fått energideklarationen från energiexperten är du skyldig att informera om denna till hyresgäster och andra som använder huset.”
/…/
”Om du inte sätter upp informationen riskerar du vite.”

Vi boende i Burgsvik, Bäckströms väg 1-49, har inte sett skymten av någon energideklaration trots att den enligt lag ska antingen sättas upp, på lämplig plats i bostadområdet, eller delas ut till berörda hyresgäster.

Nu förväntar jag mig att Stadsarkitektkontoret agerar i denna fråga och tillser att GotlandsHem fullgör sin skyldighet.

Burgsvik 091130

Magnus Berg

091207 fick jag svarsmejl från Stadsarkitektkontoret med följande lydelse.

”Jag har varit i kontakt med Göte Larsson på Gotlandshem ang detta, Göte säger att energideklarationen är gjord men att informationen om detta ännu inte satts upp. Denna information kommer i form av en skylt att sättas upp i den gemensamma tvättstugan.”

Orsaken till att jag idag 100204 ringde Stadsarkitektkontoret var att det ännu inte anslagits någon energideklaration, vare sig i tvättstugan eller någon annanstans. Jag är också helt övertygad om att ingen energideklaration gjorts. I så fall: Varför skulle det då vara så svårt att sätta upp ett anslag? Gotlandshem påstod sig ju ha varit bland de första i landet med att energideklarera sina fastigheter. De påstod sig klara redan i början av 2009.
Sedan är det så att man ska intyga att man utfört obligatorisk ventilationsbesiktning när man skickar in sin energideklaration. I våra hus med mekanisk till- och frånluftsventilation ska det ske vart tredje år. Ingen i kvarteret, som jag talat med, har märkt av någon ventilationskontroll. Inte heller jag som bott här i fyra år. En ventilationsbesiktning sker inte på några minuter. Det ska mätas ljud, luftflöde med mera. Skulle någon komma in i ens lägenhet för att utföra en sådan rad kontroller som ingår i obligatorisk ventilationsbesiktning så märker man det…

Skype är inget pålitligt och serviceinriktat företag


Dyr och helt kass, men Skype-certifierad telefon. (Mer om själva telefonen.)

När jag idag skulle installera om Skype-klienten (efter att ha ominstallerat hela datorsystemet, som är Debian/GNU-Linux) så upptäckte jag att Skype tillhandahåller endast en betaversion av klienten som enligt Skypes ’release notes’ första rad har följande problem:

”Logging out and in may cause Skype to crash.”

Det är det som har hänt med all betaversioner (versionerna efter den sista stabila och fungerande versionen 2.0.0.72) som jag har testat på mina tre datorer med Debian. Betaversionerna kraschar redan när jag försöker logga in.

Det andra problemet som Skypes ’release notes’ nämner, och som är specifikt för Debian, har jag också råkat ut för.

”On Debian amd64 version Skype crashes on startup with the message: ”Inconsistency detected by ld.so: dl-open.c: 623: _dl_open: Assertion `_dl_debug_initialize (0, args.nsid)->r_state == RT_CONSISTENT’ failed!”
This seems to be Debian only issue with 32 bit PulseAudio libraries being installed even if PulseAudio is not active, a workaround can be:
Debian Lenny: sudo chmod a-r /usr/lib32/libpulse{-simple.so.0.0.1,.so.0.4.1}
Debian Squeeze: sudo chmod a-r /usr/lib32/libpulse{-simple.so.0.0.2,.so.0.8.0,common-0.9.15.so}”

Startar man Skype (eller andra program) från en terminal så får man felmedelanden om något inte är som det ska. (Starta program från terminal är ett bra sätt att felsöka.) Det felmeddelande som nämns ovan känner jag igen. Jag har också testat den lösning som föreslås. Dock utan att det löste problemet.

Tidigare har jag alltid letat upp Skype 2.0.0.72 i Medibuntus förråd och installerat därifrån. Men nu tycks det som om Skype försvunnit helt från Medibuntu programarkiv. Jag hittar inte någon version av Skype till någon Ubuntu version. Det skulle vara intressant att veta om det skett påstötningar från Skype med krav på att avlägsna Skype från Medibuntu. Jag tror Skype vill ha det så att Skype bara kan hämtas från Skypes egen hemsida. Intensivt googlande visar att det inte tycks finnas några alternativa nedladdningsplatser.
Men hur har Skype tänkt när den enda klient de tillhandahåller för Linux är en klient som inte fungerar?
Att det är problem för många Linuxanvändare vittnar rubriken på en av trådarna i Skypes diskussionsforum:

Where can I get the skype 2.0.0.72 deb?

Trots flera trådar i Skypes diskussionsforum med samma fråga och massor med rapporter om problem med betaversionerna så har Skype inte behagat göra den stabila fungerande versionen 2.0.0.72 tillgänglig igen. Därför skrev jag idag ett mejl till Skypes support. Ett mejl med följande innehåll:

Hi!

I dont’t like your kind of joke!

I reinstalled my Debian/Linux system and now I need to install Skype also. The only aviable version of Skype you place at your Linux customers disposal is a beta version. A beta version that doesn’t work on my computer and doesn’t work on lots of other Linux users computers either. Just read what is written in the Skype Linux forum and on the world wide web. Even in the Release Notes for the beta version (2.1) you can read that: ”Logging out and in may cause Skype to crash.”

How do you think that we, your Linux customers, chould be able to use Skype then we can’t log in???

I can’t log in. And I’m not willing to be your betatester for free. I have payed for a service that I no longer can use. I could then I signed up for a Skype account. When I could download version 2.0.0.72 for Ubuntu or Debian for AMD-64 hardware. Now I can only download a Skype version that you know use to crash then the customers try to login. How vise does that seems to be??? It’s the most stupid thing I ever recognised in the computer word.

Now I demand that you even make it possible to download the stable version of Skype from your Linux download site. As paying customer I can’t demand less than a working version.

Det ska bli väldigt intressant att se om Skype behagar reagera på kundkritik. Utifrån de kommentarer jag fick när jag skrev om ’Min Skype-telefon Acer One’ så är Skype inget pålitligt och serviceinriktat företag. De tycks mer inne på linjen att blåsa sin kunder än ge kunderna bra service och sälja bra produkter. Men visst: Själva Skype tjänsten fungerar väldigt bra. Men för den behövs en fungerande klient. 😉

Till sist hittade jag en skype-debian_2.0.0.72-1_i386.deb. Det är samma som används för 64-bitars hårdvaran och fungerar även med Ubuntu på 32- och 64-bitar. Men den går inte att installera på 64-bitars hårdvara utan att man tvingar pakethanteraren med:

dpkg –force-architecture -i skype-debian_2.0.0.72-1_i386.deb

Sedan måste man se till att ha ia32-libs, ia32-libs-gtk, libqt4-core och libqt4-gui installerade. Men skulle alla eller några av dessa saknas så märker man det om man startar Skype från terminalen.

Ni som är lite imponerade av Skypes uppfinnare bör lyssna på Niklas Zennström i Ekots lördagsintervju. Där får man snarare intrycket att han är en idiot. Han kallar sig filantrop (betyder människovän alternativt välgörare) men alla hans bolag är registrerade i skatteparadis… Dessutom är han inte, trots sitt val att medverka i Ekots lördagsintervju, intresserad att svara på intervjuarens frågor…