Lars Thomsson (c) är olämplig att styra i ett modernt samhälle

Med tanke på vad byggnadsnämndens ordförande, centerpartisten Lars Thomsson, uttalade i Gotlands Tidningar angående eventuellt vitesföreläggande för Burgsviks camping så känner jag mig motiverad att så här före kommunalvalet granska hur samme Lars Thomsson agerade för ett år sedan när viten skulle utdömas för svartbyggen på Snäck camping. Snäck camping ägs av familjerna Werkelin och Harlevi till skillnad mot Burgsviks campings familjen Svensson …

Burgsviks camping har utan bygglov uthyrt fyra stycken stugor medan Snäck camping har utan bygglov uthyrt åtta stycken stugor och fem stycken villavagnar. Det centerns Lars Thomsson säger till Gotlands Tidningar angående ett eventuellt vitesföreläggande för Burgsviks camping är:

”Är det ett svartbyggesärende måste vi hantera det enligt stadgarna. Vite är en del och där har nämnden inget tolkningsutrymme.”

I de två besluten om vitesföreläggande för Snäck campings stugor och villavagnar citeras en lagkommentar (hur lagen ska tolkas) ur boken ’Plan- och Bygglagen. En kommentar’ utgiven av förlaget Nordstedts juridik. – För övrigt en mycket vanlig källa för myndigheter som behöver vägledning vid tolkandet av plan- och bygglagen. – Citatet som följer, och som alltså citeras i de båda besluten om vitesföreläggande, berättar syftet med vitesföreläggande:

”När det gäller vitesbeloppets storlek, föreskrivs som en allmän princip att det skall fastställas till ett belopp som kan antas förmå adressaten att följa föreläggandet. Hänsyn bör därvid tas till adressatens ekonomiska förhållanden, värdet av det som föreläggandet avser, samhällsintresset av att föreläggandet följs och övriga omständigheter som kan vara av betydelse, t.ex. om adressaten underlåtit att uppfylla ett tidigare meddelat föreläggande. I förarbetena till lagen om viten (prop. 1984/85:96 s. 49) framhålls att det särskilt beträffande förelägganden som riktas till fastighetsägare eller ägare av annan egendom, faller sig naturligt att bestämma vitet så att beloppet inte understiger kostnaden för den förelagda åtgärden eller den vinst eller den besparing som en adressat normalt kan göra genom att inte uppfylla föreläggandet.”

Finns det då, vilket Lars Thomsson säger, inget tolkningsutrymme vid vitesutdömande ska man alltså hugga till med en summa så stor att den får den felande parten att korrigera sin lagöverträdelse. I detta fall inte fortsätta hyra ut de stugor och villavagnar som det inte finns tillstånd att hyra ut. Men hur gör centerpartisten Lars Thomssons byggnadsnämnd? Jo, de sätter vitet på en nivå som innebär att fortsatt uthyrning går jämt upp med vitesbeloppen eller kanske rent av med vinst, om beläggningen är över 75 procent.

Så här har vitesbeloppet räknats ut enligt vad som står skrivet i protokollen för stugorna respektive villavagnarna:

Uträkning för stugorna:

”Föreslaget vitesbelopp baseras på ett medeltal av hyresintäkter för ägaren till budget/campingstugorna. Vidare antas att beläggning är 75% av max kapacitet under perioden vecka 26 – 38 2009. Angivna hyresbelopp baseras på lägsta veckohyra (budgetstugor), uppgifter är hämtade på XX 2009-06-08. Alla hyror är inklusive moms.
Vecka pris/stuga, 7 nätter (kr) Totalt under perioden, intäkt för 8 st stugor/vecka (kr)

26 4865 38920

27-28 6465 103440

29 6265 50120

30 6465 51720

31 6865 54920

32-33 6265 100240

34-35 4165 66640

36-38 3465 83160

Summa: 549160 (reduceras med 25%) » 412 000 kr

Beräknad total intäkt för uthyrning av 8 st budget/campingstugor, med 75% beläggning, på fastigheten Visby Snäckgärdet 1:28 under perioden v26-38, 2009 blir således 412 000 kr. Med ovan beräknade intäkter för 8 st budget/campingstugor föreslås ett löpande vite om (avrundat till närmaste tusen kr) 32 000 sek/vecka = 128 000 sek/mån så länge de olovligt nyttjade budget/campingstugorna finns tillgängliga för uthyrning.”

Uträkning för villavagnarna:

”Beräkning av föreslaget vitesbelopp baseras på ett medeltal av hyresintäkter för ägaren till vagnarna. Vidare antas att beläggning är 75% av max kapacitet under perioden vecka 26 – 38 2009. Angivna hyresbelopp baseras på lägsta veckohyra (kategori 1 hillside), uppgifter är hämtade på XX 2009-06-08. Alla hyror är inklusive moms.
Vecka pris/vagn, 7 nätter (kr) Totalt under perioden, intäkt för 5 st vagnar/vecka (kr)

26 6265 31325

27-29 10565 158475

30-33 9765 195300

34 6165 30825

35 5565 27825

36 5065 25325

37-38 4865 48650

Summa: 516725 (reduceras med 25%) » 387000 kr

Beräknad total intäkt för uthyrning av 5 st villavagnar, med 75% beläggning, på fastigheten Visby Snäckgärdet 1:28 under perioden v26-38, 2009 blir således 387 000 sek. Med ovan beräknade intäkter för 5 st villavagnar föreslås ett löpande vite om (avrundat till närmaste tusen kr) 30 000 kr/vecka = 120 000 kr/mån så länge de olovligt uppställda villavagnarna nr 46-50 på fastigheten Visby Snäckgärdet 1:28 står kvar för uthyrning.”

Jag har inte så lite svårt att få dessa två beslut att kunna förenas med den lagtolkning som citeras i anslutning till besluten. Jag har därmed också svårt att tro att Lars Thomsson inte särbehandlat somliga när han angående ett eventuellt vitesföreläggande för Burgsviks camping säger:

”Är det ett svartbyggesärende måste vi hantera det enligt stadgarna. Vite är en del och där har nämnden inget tolkningsutrymme.”

Därför vill jag att Lars Thomsson inte blir kvar som vare sig byggnadsnämndens ordförande eller som ett av fyra kommunalråd efter kommunalvalet. Lars Thomsson har vare sig kompetens för att styra eller insikt i hur ett modernt demokratiskt samhälle utan korruption styrs.

Jag skulle kunna skriva mycket om Lars Thomssons tillkortakommande som politiker men nöjer mig med detta. Ni som vill ha fler exempel kan kontakta mig via mejl. Dock bjussar jag på två citat från Lars Thomssons mun:

– Jag tycker det är ett trevligt pris.
sagt till Aftonbladet efter att byggnadsnämnden sålt Björkhaga camping till Pigge Werkelin för 2 miljoner trots att kommunens värderingsman upskattat värdet till 6 miljoner.
– Det är fullt klart att det behövs pooler.
sagt till Gotlands Allehanda efter att byggnadsnämnden beviljat Pigge Werkelin bygglov för en pool på strandskyddad mark vid Björkhaga.

Lämna en kommentar