Region Gotland agerar olagligt – igen.

I min förra bloggartikel kallade jag skämtsamt Ulf Nyström för notorisk okynnesöverklagare och rättshaverist. Han hade då överklagat kommunens, eller rättare sagt regionens, (Att Gotland numera kallas region, istället för kommun, beror på att kommunstyrelsens ordförande Åke Svensson (s) hoppades att hans kuk skulle bli större om han fick företräda något som kallas region, istället för bara benämnas kommun.) bortskänkande av det gamla ålderdomshemmet Östersol till företaget Nygarns Utvecklings AB. Nu har Förvaltningsrättens dom kommit. Ulf Nyström fick rätt, och kommunens beslut att skänka bort en byggnad värderad till två miljoner upphävs.
Förvaltningsrätten skriver:

”Av gåvoavtalet framgår inte några motprestationer från Nygarn Utveckling AB till förmån för Region Gotland. Det finns därför omständigheter som talar för att Ulf Nyström har fog för sin uppgift att det är fråga om en förmögenhetsöverföring från Region Gotland till Nygarn Utveckling AB. Region Gotland uppger till förvaltningsrätten att den inte uppfattat överlåtelsen som ett stöd. I beslutsprotokollet anges dock att ”huvudregeln vid försäljning av regionens fastigheter är att den ska ske i konkurrens och full öppenhet. Föreligger synnerliga skäl kan dock individuellt riktat stöd till enskild näringsidkare accepteras. A vederlagsfritt överlåta fastigheten till Nygarn Utveckling AB kan ses som ett led i regionens arbete med att nå målen i Vision Gotland 2025.” Mot denna bakgrund kan Region Gotlands uppgift att överlåtelsen inte ska uppfattas som ett stöd inte godtas, utan fastighetsöverlåtelsen måste ses som ett individuellt inriktat stöd till Nygarn Utveckling AB.

I 2 kap. 8 § KL anges att ett individuellt inriktat stöd till en enskild näringsidkare bara får lämnas om det finns synnerliga skäl för det. I uttrycket ”synnerliga skäl” ligger att det bara är i undantagsfall som sådant stöd kan anses godtagbart. Det är den kommun som beslutat om stödet som måste visa att det finns sådana omständigheter som utgör synnerliga skäl. Det skäl som anges i beslutsprotokollet för att lämna ett individuellt inriktat stöd till Nygarn Utveckling AB är att det ”kan ses som ett led i regionens arbete med att nå målen i Vision Gotland 2025″. Region Gotland har inte i övrigt gett några skäl för att lämna stödet. Enligt förvaltningsrättens mening kan Region Gotland inte anses ha angett synnerliga skäl för ett individuellt inriktat stöd till en enskild näringsidkare. Det överklagade beslutet strider därmed mot lag eller annan författning och det finns redan på denna grund skäl att upphäva beslutet.

När det gäller frågan om EU:s statsstödsregler konstaterar förvaltningsrätten att stödet kan vara sådant att det omfattas av statsstödsreglerna på grund av att det gynnar ett visst företag, att det finansieras genom offentliga medel, att det hotar att snedvrida konkurrensen…”

”Sammanfattningsvis ser förvaltningsrätten att Ulf Nyström har angett sådana omständigheter som innebär att det överklagade beslutet ska upphävas med stöd av 10 kap. 8 $ KL. Överklagandet ska därför bifallas.”

För övrigt har Gotland hamnat på kartan. Kartan över kommuner som Uppdrag Gransknings kommungranskare kan komma att besöka.

—–
Andra bloggar som skriver intressant!

Lämna en kommentar