Utan tvivel är man inte riktigt klok – Om överskottet av dumhet inom etablissemanget

Hundar är klokare än många människor, anser undertecknad.

Nedan är en text som handlar om debattklimatet i Sverige och följderna av åsiktskorridoren. Den handlar också om bristen på demokratiska möjligheter för dissidenter och tankekontrollen inom etablissemanget. Den handlar om Sveriges nuvarande väg bort från demokrati och mot kunskapssamhällets och medborgarinflytandets avskaffande.

Jag som skriver detta är en politik- och samhällsintresserad man som ägnar mitt liv åt att läsa faktaböcker, utredningar, skönlitteratur och allt annat som hjälper mig förstå vårt samhälle och hur det styrs. Jag var under en mandatperiod f.r.o.m. valet 1994 Miljöpartiets ordinarie representant i Västerleds sociala distriktsnämnd, därefter i Västerleds stadsdelsnämnd. Men nu är jag absolut fri från partipolitik i mitt tänkande och röstar inte i valen i brist på parti som jag har förtroende för och som delar min världsbild och står upp för mina åsikter och värderingar.


”Utan tvivel är man inte riktigt klok”
sade Tage Danielsson

I vår värld, den så kallade fria världen, som sägs bestå av demokratier, får ingen tvivel råda och inga diskussioner eller ifrågasättanden förekomma. Vetenskapliga sanningar är något som fastslås väldigt snabbt, innan eftertanke och väsentliga fakta komplicerat bilden. T ex vetenskapen om covid-19-vaccinerna som ändras regelbundet med bara några månaders mellanrum – från tvärsäkra uttalanden om att vaccinen är ”säkra och effektiva” och att två doser skyddar mot smitta och sjukdom, till att tre doser behövs, snart fyra, och att vaccinen nu konstaterats inte skydda mot smitta, smittspridning och sjukdom.

Fan ta den som inte håller med utan förbehåller sig att tvivla, den är en konspirationsteoretiker och desinformatör som ska fördömas och tystas. Den fria debatten och dess förutsättning yttrandefrihet är ett minne blott, så också den reella demokratin.

Man borde absolut tillåta utbyte av tankar och vetenskapliga rön och teorier i medier som sägs ha ett demokratiskt uppdrag. Men SVT, SR och andra s.k. etablerade medier slår tidigt fast alla sanningar och tillåter inga avvikelser från den fastslagna linjen. Detta trots att det finns kunniga, kloka och omdömesgilla människor som tvivlar på den av media och etablissemang fastslagna enda och sanna sanningen.
Vore det media i Ryssland eller Kina som höll sig till en sådan ensidig och auktoritär linje skulle dessa medier kritiseras och kallas för odemokratiska och tankestyrande av våra självgoda och hycklande svenska mainstreammedier. Men att se bjälken i sitt eget öga är dessa självupphöjande svenska och övriga västerländska medier helt oförmögna att göra.

Vad gäller covid-19-vaccinerna har dessa ännu inte blivit godkända i EU eftersom de beslutande myndigheterna EMA och Läkemedelsverket ännu inte kan garantera att de är säkra och effektiva, eftersom de inte genomgått så omfattande klinisk testning som dessa myndigheter kräver för att godkänna läkemedel. Vaccinen har däremot fått ett ”villkorat godkännande för försäljning” vilket mainstreammedia varit fullkomligt ovilliga att berätta om, trots att erfarenheterna från svininfluensavaccinen borde ha resulterat i en fullkomlig öppenhet om covid-19-vaccinens status, så att medborgarna själva fick bedöma om de ville injicera ett vaccin som ännu befinner sig på uttestningsstadiet och därmed inte kan fastslås vara säkert och effektivt.
Men här sviker mainstreammedia och hela etablissemanget och angriper istället de som faktiskt håller sig till och påtalar de fakta som läkemedelsmyndigheterna publicerar på sina hemsidor.

En dag, hoppas jag, ska svenska medier respektera demokratin och i dess namn ge utrymme för undanhållna fakta som kan föda tvivel om den enda och sanna sanningen, samt ge utrymme för flera åsikter och vetenskapliga teorier än en. Den dagen kommer dagens s.k. journalister, m.f. inom etablissemanget, att få sparken eftersom de saknar all den kunskap och förmåga till logiskt och kritisk tänkande som behövs för att kunna navigera i en mångfasetterad värld.

Faktum är att många vetenskapliga spörsmål ännu inte kan slås fast utan kommer att ändras under årens gång. Det kan ta 5, 10, 30 eller 50 år, kanske 100 år, innan vi kanske kan fastslå det rätta svaret på frågor som om den verkliga orsaken till Estoniakatastrofen har mörklagts av myndigheterna, om coronaviruset skapades av forskare i ett laboratorium, om Palmeutredningen hade som syfte att dölja de verkliga förövarna, om coronavirusets spridning var avsiktligt iscensatt, om läkemedelsindustrin arbetar för att hålla människor sjuka för att öka sin ekonomiska vinning, om insatserna mot covid-19 är överdrivna och drivs av andra intressen än hälsoskäl, om det finns en världsomfattande judisk konspiration, om terrorattackerna 11 september 2001 i själva verket var iscensatta av USA:s egen regering.

Frågeställningar som jag tagit ur Vetenskap och Folkbildnings undersökning 2021. Dessa frågor är av den typ som inte är vetenskapligt fastslagna än trots att media, etablissemang och VoF redan slagit fast vad som är den enda och sanna sanningen. På den grunden går VoF ut och undersöker hur vilseledda befolkningen är och får för detta stort utrymme i media. Svaret på frågorna är inte vad som rimligtvis är sant eller falsk utan vad som är PK eller inte PK just nu. Svaren kan med tiden komma att ändras när det kommer mer forskning, maktförhållanden ändras, sekretessbelagd information släpps eller läcker ut, visselblåsare avslöjar, nya undersökningar görs, eller att det helt enkelt inte längre är PK att tycka på ett nu fastslaget sätt.

Som sagt inom 5, 10, 30 eller 50 år, kanske 100 år, kanske vi kommer att kunna fastslå det rätta svaret på dessa frågor. Men idag är det för tidigt att låsa sig. Men det är just vad media och etablissemang gör. De låser sig tvärsäkert för en sanning, på väldigt lösa grunder, alldeles för tidigt och utan eftertanke. Och om du då inte håller med, då jävlar… angriper de på dig.

Genom att öppna upp debattklimatet och släppa fram tvivel skulle vi kunna hindra många idiotiska satsningar och åtgärder från att genomföras och orsaka förödande och kostsamma följder. Det är inte svårt att dra sig till minnes massor av tvärsäkra ”sanningar” som blivit fiaskon eller visat sig vara lögner. Däremot är det omöjligt att hitta någon som vill ta ansvar för propagandan och besluten för alla dessa fiaskon och lögner.

”Kunskap är makt”
sade Francis Bacon.

”Man säger att kunskap är makt. I helvete heller. Jag känner till många som har mycken kunskap och helt saknar makt. Å andra sidan känner jag till många som har mycken makt och helt saknar kunskaper.”
sade Arthur Schopenhauer.

”Kunskap göder vanmakt”
sade Magnus Berg.


Läs också vad jag skriver i: Demokratin är död , Varför etablissemanget alltid stödjer USAs världsbild och intressen, Sverige låter landsförrädarna sprida sitt budskap i statliga medier samt NATO-lobbande journalister i Sverige.

Lämna en kommentar