Remissvar angående Sveriges totala kapitulation för USA


Jag vet att nedanstående text redan publicerats på flera plattformar. Dock tycker jag den är så in i helvete lysande att jag helt enkelt känner att även jag måste ge texten den uppmärksamhet jag kan bidra med. Texten berör dessutom en mycket allvarligt fråga: Sveriges totala kapitulation för USA.


Remissvar angående DCA-avtalet

Remissvar angående regeringskansliets diarienummer FÖ2024/00152, det s k DCA-avtalet.

Från Erni & Ola Friholt för Fredsrörelsen på Orust

Den 5 december 2023 skrev Sveriges och USAs försvarsministrar helt överraskande under en överenskommelse om försvarssamarbete mellan Sverige och USA, med beteckningen DCA, uttalat Defence Cooperation Agreement. Avtalet tillerkänner Sveriges Riksdag att under våren 2024 godkänna avtalet och besluta om de författningsändringar som krävs för att göra avtalet giltigt. Planer på ett sådant avtal offentliggjordes inte inför senaste riksdagsval.

FÖRFATTNINGSÄNDRINGAR

Den första fråga som uppstår är vilka författningsändringarna är. Eftersom avtalet medger att utländsk militär trupp stationeras på 17 platser i landet berör det svensk nationell frihet och självbestämmande maktutövning. Att begränsa grundläggande friheter och självbestämmande på ett så djupgående sätt som att lämna viktiga försvarsanläggningar till främmande makts jurisdiktion inkräktar på själva grunden till svenska folkets egenmakt inom vårt territorium. Det kan faktiskt ses som en kapitulation inför en främmande militär makt.

Om så djupgående ändringar av Sveriges grundlag överhuvudtaget kan komma i fråga måste detta utan tvivel medföra åtminstone minimikravet att kvalificerat beslut fattas av två på varandra följande riksdagsmajoriteter med mellanliggande val. Nuvarande riksdagsmajoritet kan därför på sin höjd ha rätt att fatta ett preliminärt första beslut, vilket skall vila till efter nästa riksdagsval.

En fråga av denna dignitet avgör emellertid svenska folkets allra djupaste rättigheter: kontrollen över det egna territoriet. Folket måste därför få möjlighet att förstå avtalets alla delar och kunna självständigt uttrycka sin uppfattning genom en folkomröstning, rimligtvis före riksdagens första preliminära beslut, men i varje fall före riksdagsbeslut nr 2, eftersom folkets nyvunna kunskap då kan styra själva valresultatet.

I avtalets Artikel 12 uttrycker sig författarna av DCA-avtalet på följande sätt om sin rätt att överlåta nationella juridiska rättigheter till USAs militär:

avstår Sverige härmed i kraft av sin suveränitet sin företrädesrätt att utöva straffrättslig jurisdiktion över medlemmar av de amerikanska styrkorna.

Avtalsförfattarna anser sig ha rätt att som suveräna kunna avsäga sig själva suveräniteten! Vem äger denna suveränitet? Folket, inte en tillfällig förhandlare, minister eller riksdag.

INGRESSEN

I avtalets ingress hänvisar parterna till redan existerande grupp av avtal inom Nordatlantiska fördraget (Nato) och dess fortsättning i bl a värdlandsavtalet 2017.

Därutöver anser sig parterna bland annat

inse ”behovet av att öka sin gemensamma säkerhet, bidra till internationell fred och stabilitet, fördjupa försvars- och säkerhetsområdet samt utveckla sin individuella förmåga att stå emot väpnade angrepp”, allt med hänvisning till FN-stadgan och Nordatlantiska fördraget,

kunna konstatera ”att amerikanska styrkors närvaro bidrar till att stärka Sveriges och regionens säkerhet och stabilitet”,

önska ”dela ansvaret för stödet till de amerikanska styrkor som kan befinna sig på svenskt territorium på ett rättvist och hållbart sätt”, och

kunna notera ”avtalet om logistiksamverkan” i enlighet med värdlandsavtalet 2017.

De första två påståendena styrks inte av någon som helst redovisning av vad som framkallar behovet att öka den gemensamma säkerheten och att stärka säkerheten genom amerikanska styrkors närvaro. Det förväntas alltså att det folk som skall finansiera och anpassa sitt dagliga liv till en mycket framträdande närvaro av utländsk militär i folkets vardag utan vidare skall godta dessa påståenden som odiskutabla fakta.

Vi har alla god kännedom om den bild som media dagligen framställer enligt dominerande västliga politiska och militära källor om ett militärt hot från Ryssland, Kina och andra länder med annorlunda politiska system än det västliga med dess svårt belastade historiska bakgrund. Inte ens de senaste 70 årens västliga historiska bakgrund ingår i bilden avdemokratiernas meriter av strävan efter fredlig samexistens i enlighet med den numera ständiga hänvisningen till ”den internationella regelstyrda ordningen”, vilken i praktiken har ersatt den av FN-staterna formulerade och antagna internationell rätten.

I den outtalade bilden av militär, ekonomisk och politisk västlig världsdominans ingår en bakgrund av bl a två världskrig och över tvåhundra militära ingripanden från väst under de senaste hundra åren. Särskilt intressanta i detta sammanhang är USAs militära ingripanden i andra länder, oftast bortom två oceaner. Från 1945 till 1990 gjordes 130 militära ingripanden av USA i andra länder, t ex för att störta misshagliga regeringar och/eller inrätta cirka 800 militära baser. Från 1990 till 2018 gjorde USA ytterligare 130 militära ingripanden i andra länder. Ett exempel: I Irans direkta 11 grannländer har USA 36 militärbaser, därutöver 10 i närbelägna länder. Efter 1945 har USA ockuperat 13 öar och ögrupper, bl a för baser och kärnvapentester. Minst en halv miljon öbor har fördrivits till flyktingläger, bl a i Bolivia. USA och dess allierade fällde 2001-2019 325,980 bomber och missiler över främst Irak, Syrien, Afghanistan och Jemen.

Dessa siffror härstammar från oberoende samhällsforskare bl a i USA, England, Indien och Sverige. Det är svårt att föreställa sig att de i det aktuella avtalet samverkande parterna från USA och Sverige skulle vara helt omedvetna om dessa sakförhållanden.

Det kan därför ifrågasättas om det finns något militärt säkerhetsbehov i förhållande till icke-västliga stater som Ryssland, Kina, Iran, Nordkorea och andra. Även dessa stater omfattar traditionellt militärt säkerhetstänkande med samma idé om avskräckning som omfattas av väst och därav framkallad kapprustning och ökad osäkerhet. Men deras inblandning i andra staters angelägenheter utgör endast bråkdelar av de västliga demokratiernas. I praktiken råder djungelns lag, där väststaterna sedan länge dominerar.

Det i avtalet inte uttalade men klart underförstådda hotet mot huvuddelen av Europa utgörs av Ryssland, en relativt fattig stat med en i sammanhanget liten befolkning av 145 miljoner,att jämföra med Natos/EU:s cirka 800 miljoner på tre kontinenter och med en uppbyggd materiell resurs mångfaldigt större än Rysslands. Natochefen Jens Stoltenberg har medgivit att Rysslands pågående krig mot Ukraina, vilket i likhet med flera USA/Natokrig bryter mot FN-stadgan, provocerades fram av Natos försök att införliva Ukraina, vilket av Ryssland uppfattades som ett dödligt hot. Natomissiler från Ukraina kunde inom 5-8 minuter nå Moskva utan förvarning. Krigets uttalade syfte är att förhindra Ukrainas införlivande i Nato.

Det är alltså inte Nato och EU som ska känna sig hotade utan Ryssland, som är i färd med att återhämta sig på alla plan efter Sovjetunionens upplösning 1991 och drygt ett decennium av kaos därefter.

Ett uppseendeväckande dokument om USAs militära och politiska planer mot Ryssland levererades av stiftelsen Rand Corporation, en Washingtonbaserad tankesmedja med nära anknytning och förslagsrätt till USAs militära centrum Pentagon. Dokumentets titel är avslöjande: “Project for Overextending and Unbalancing Russia trough Cost-Imposing Options” (Dokument nr RB–10014-A) Dess sex huvudavdelningar beskriver hur Rysslands resurser och förmågor skall utmanas och försvagas ekonomiskt, geopolitiskt, ideologiskt och informationstekniskt, via luft- och rymdbaserade åtgärder, marint samt land- och multidomänbaserat.

Dessa planer ses idag tillämpade bl a i Natos expansion med missilinstallationer vid Rysslands gränser, i den omfattande sanktionspolitiken mot Ryssland, sprängningen av Nordstreamledningarna för att förhindra fortsatt lönsamt energisamarbete mellan Ryssland och Tyskland, spelet i Ishavsregionen och uppsägning av avtalen om kärnvapenbegränsning.

Det kan påpekas att deras samarbete kring Nordstreamsprängningen gav Norge och USA möjlighet att sälja flytande naturgas till Tyskland till skyhöga kostnader.

SLUTSATSER AV STUDIET AV INGRESSEN

Det underskrivna avtalet, DCA, mellan Sverige och USA vilar inte på en verklig säkerhetssituation. Dess till synes självklara hotbild och de samarbetsåtgärder som planeras syftar inte till ökad säkerhet och fredlig utveckling utan utgör ett stort steg i utvecklingen av en omfattande militär och civil strategi mot Ryssland. Detta kommer i sin förlängning att leda till yttersta osäkerhet och risk för storskalig militär konfrontation, där Sverige kommer att bli ett tidigt mål för vedergällningsaktioner från ett tillbakaträngt Ryssland. Och avståndet mellan våra två länder handlar om 7-8 minuters missilfärd från eller till Sankt Petersburg. I ett sannolikt stundande framprovocerat krisläge kommer det bli mycket svårt att i en hast förverkliga förmildrande samtal och medling. Alltså en allvarligt fördjupad och handikappande förlust av svensk suveränitet.

En särskild anledning till att avvisa avtalet i sin helhet utgör den falskhet med vilken västvärldens föregivna fredlighet utformas i strama formella till synes oklanderliga avtalspunkter. Sveriges folk vilseleds att anta en panikskapande propagandabild och godkänna USAs militära arrangemang på sjutton militärt bärande platser i landet, vilket som förstärkning av Natomedlemskapet kommer att ytterligare försvaga Sveriges förmåga till egna självständiga beslut. Ingressens ovan angivna 2 sista punkter ålägger Sveriges folk att med mycket stora belopp sponsra etablering och drift av anläggningar och personal och vidsträckt utbyggnad av civil och militär infrastruktur utanför dessa sjutton områden.

AVTALETS TRETTIO ARTIKLAR

Detaljerna av Sveriges åtaganden specificeras i avtalets trettio artiklar.

Här följer några synpunkter på vissa av dessa artiklar.

Artikel 1.

I punkt 1 hävdas att avtalet sker i överensstämmelse med folkrätten, vilket hade varit giltigt om avtalet vilat på korrekta förutsättningar om säkerhet och fred. Som vi visat ovan är så inte fallet.

I punkt 2 anges att verksamheterna ska bedrivas i full respekt för Sveriges suveränitet, lagstiftning och internationella rättsliga förpliktelser, inklusive lagring av vissa vapen på svenskt territorium. Detta skrivs i vetskap om att USA ofta deklarerat att dess styrkor aldrig anger vad slags vapen man medför. Därmed faller hela punkten som tomt prat. En försvårande omständighet är att Sveriges statsminister redan förklarat att man kan behöva acceptera även kärnvapen på svenskt territorium.

Artikel 3.

I punkt 1 garanteras full förfoganderätt för USAs styrkor, anhöriga och leverantörer över överenskomna anläggningar för bl a manövrar, transitering, hämtning av luftfartyg, utplacering av styrkor, beredskapsoperationer, bygg- och anläggningsarbeten…Vissa anläggningar får endast USAs styrkor tillgång till och antyder karaktären av ockupation.

I punkt 3 ges USAs styrkor rätt att använda privat mark och privata anläggningar som vägar, hamnar och flygplatser, vägar, allmän mark utanför de överenskomna anläggningarna. Kostnader i samband härmed betalas av svenska skattebetalare. Samtidigt militariseras det svenska samhället.

I punkt 5 meddelas att Sverige ska bekosta utrustning av överenskomna anläggningar utan hyresavgifter eller andra kostnader för USAs styrkor. Sveriges skattebetalare står för fiolerna.

I punkt 7 och 8 hänvisas kostnader för bygg och utvecklingskostnader till separata avtal…

I punkt 10 ska Sveriges skattebetalare ordna med olika tillstånd som kan underlätta USAs styrkors arbete.

Artikel 4.

I fyra punkter beskrivs hur USAs styrkor ska lagra krigsmateriel och vapen till vilka de själva har exklusivt tillträde. För övrigt vet vi ju att sanningsenliga uppgifter om typ av vapen inte kommer att ges.

Artikel 6.

I tre punkter garanterar Sverige skydd för USAs styrkor, beviljar styrkorna rätt att försvara sig inom eller i närheten av upplåtna anläggningar och bevara kontinuiteten av verksamheterna. Här får skattebetalarna ännu en nota.

Artikel 7.

Här avsäger sig Sverige rätten att kontrollera pass eller visa för in- och utresor för USAs militära och civila personal. Inte heller får Sverige registrera eller kontrollera under avtalet förekommande utlänningar.

Artikel 9.

USAs registreringsskyltar för fordon gäller i Sverige, som kostnadsfritt ska utfärda handlingar som krävs för fordonsfärd inom Sverige. Dessutom ska militära registreringsskyltar tillhandahållas gratis. Samma friheter för körkort gäller i Artikel 10.

Artikel 11.

I punkt 1 beviljas USAs styrkor obegränsad rätt att med luftfartyg, fartyg och fordon resa in till och ut från Sverige samt inom svenskt territorium utan att bordas eller kontrolleras utan USAs samtycke.

I punkt 2 och 3 ges full frihet för luftfartyg att flyga över, lufttanka, landa och starta på svenskt territorium utan att betala några avgifter. Även fartyg befrias från hamnavgifter m m.

Sammantaget ger dessa punkter bilden av en ockupationsmakts alla fri- och rättigheter på de svenska skattebetalarnas bekostnad. Här och annorstädes görs inga reservationer för den miljöförstöring som USAs militära verksamheter medför. Dessa bidrar starkt till de klimatproblem Sverige har att lösa. Varje utsläpp idag måste kompenseras i morgon.

Ett oroande exempel är de brandsläckningsövningar som både Sveriges och USAs militär fritt genomför med inslag av de stabila ämnen som har namnet PFAS och redan sprids i vårt dricksvatten för permanent inlagring i våra kroppsvävnader.

Ett enda av USAs moderna attackflygplan förbrukar 1340 gallons flygbränsle per timma, alltså 5000 liter/flygtimme eller 88 liter per minut. De svenska Jasplanen lär dra 25-30 liter per minut flygtid. Stridsvagnar drar drygt 50 liter diesel per mil i terräng och något lägre på landsväg, som å andra sidan förstörs av deras larvfötter. Exemplen kan mångfaldigas.

All denna tillkommande miljö- och klimatpåverkan är givetvis orimlig och borde i sig redan omintetgöra DCA-avtalet. Fram till artikel 12 framstår redan bilden av en svensk kapitulation – mot bättre vetande!

Artikel 12.

Denna famösa artikel kommenterades redan i inledningsavsnittet (sid 2). Avtalsförhandlarna vill beröva Sveriges folk dess suveräna jurisdiktion i det egna landet! Varje övergrepp begånget av USAs personal gentemot svenska medborgare eller svensk egendom skall handhas av USAs rättsväsende, i mån av dess intresse… Artikelns punkter 3, 4, 5 och 6 och artikel 13 måste, i ljuset av punkt 1 i artikel 12, betraktas som blå dunster avsedda att förvilla kritiska läsare.

Artikel 15 bekräftar innehållet i artikel 12.

Artikel 14.

USAs militärpolis tilldelas rätten att ingripa även i närområdet till de sjutton baser som avtalet huvudsakligen sägs gälla. Kringliggande samhällen ska således få vänja sig vid USAs polisiära närvaro i sin vardag. Med erfarenheter från långvarig medierapportering om USAs polisiära praxis av dödligt våld torde detta arrangemang dagligen komma att oroa dessa svenska samhällen. Är detta godtagbart?

Artiklarna 16, 17, 18, 19, 20, 21 och 22 behandlar USAs skatteförmåner gällande bland annat import, export, tullar, service och egna frimärken. Liksom tidigare faller det på Sveriges skattebetalare att bjuda. Sammantagna är alla dessa och tidigare förmåner uppseendeväckande i en tid då Sveriges regering inte förmår upprätthålla ens stommen i den svenska sjukvården, som drabbas av besparingar och neddragningar i mångmiljardklassen.

Artikel 27.

Här talas om Sveriges skyldigheter att värna USA-personalens miljö, hälsa och säkerhet, kontroll av gränsöverskridande transporter m m. Som vanligt krockar dessa åtaganden med USA-militärens rätt att flyga och fara utan kontroller av något slag. Vet den högra handen vad den andra vill?

Artikel 28 och 29 utgör endast fortsättning på alla tidigare angivna befrielser från avgifter som USAs krigsmakt åtnjuter, om avtalet skulle förverkligas.

Artikel 30 fastställer avtalets tänkta giltighetstid till tio år, men med den omedelbara reservationen att detta kan ändras genom skriftlig överenskommelse mellan parterna, liksom vad gäller den ej redovisade Bilaga A. Vad är då dagens presenterade och närmast kuppartade avtalsförslag värt?

SLUTANMÄRKNING

Svenska politiker, militära uppdragsforskare och militära ledning är av tradition starkt knutna till USAs militära politik och ingripanden. Alla svenska högre militärer har genomgått månader långa utbildningar i USA, där sannolikt mycket av USAs speciella värderingar ingår. Då och då framskymtar i offentligheten den mytologiska uppfattningen att USA är en speciell stat med gudagivna särskilda rättigheter i förhållande till andra stater – ”exceptionalism”. Bland sådana rättigheter finns användningen av lögn, förtigande och förnekande när detta passar USAs syften. Uttalanden från tankesmedjor som Atlantic Council och Rand Corporation anammas direkt och respektfullt av Sveriges politiska och militära ledare, vilka i förekommande offentliga TV-samtal i sin tur förtiger allt som kan tala för en viss förståelse av ryska och kinesiska synpunkter, förslag och deklarationer.

I västliga media presenteras en förenklad och förvrängd bild bland annat av Ukrainakonflikten. Ryssland har från 2008 och framåt hävdat att den europeiska säkerhetsordningen visserligen ger rätt till varje stat att organisera sin egen säkerhet men att avtalen också stadgar att detta inte får ske på en annan stats bekostnad av ökad osäkerhet. Här slirar västs politiker, militär och media totalt på sanningen om upptakten till kris och krig från februari 2014. Flera oberoende forskare och välkända undersökande journalister, som Seymour Hearst, Robert Parry och John Pilger, har övertygande blottlagt de verkliga händelseförloppen. Maidanmassakern i Kiev har av professor Ivan Katchanovski vid universitetet i Ottawa bevisats gjord av den lokala extremhögern. Massakern och dess fortsättning i den av USA finansierade och ledda statskuppen i Kiev och det efterföljande åttaåriga inbördeskriget riktat mot de rysktalande delarna av befolkningen beskrivs i Sverige som ryskt manipulerande inför en avsedd erövring av hela Ukraina. Minskavtalen hävdas ha slutits mellan Ryssland och Ukraina och inte som de faktiska interna ukrainska avtal som hjälpts fram av Ryssland. Överhuvudtaget beskrivs hela skeendet som rysk aggression i syfte att återupprätta det upplösta Sovjetunionen.

För detta finns inget sakligt stöd, endast intressestyrda propagandabilder syftande till att rättfärdiga fortsatt Natoexpansion och EU-inflytande. Det av Rand Corporation tecknade projektet att utmatta Ryssland för att i förlängningen underordna det de västliga maktanspråken ger en otvetydig skriftlig detaljbild av västliga syften och kan avläsas i det faktiska agerandet.

Ovanstående beskrivning av verkligheten avvisas av europeiska och USA-amerikanska ledare som farliga förvillelser inom den internationella fredsrörelsen och avfärdas offentligt och utan sakargument som ”ryskt narrativ”, vilket lydigt återges av media utan ifrågasättande. Via falska s k utredningar i auktoritär anda ifrågasätts och beskärs det traditionella statliga stödet till fredsrörelsen.

Vår slutliga bedömning av det aktuella DCA-avtalet måste sammantaget bli att hela processen utgör en förljugen låstsaslek med allas vår säkerhet i vågskålen. Det är ett farligt spel att med falska argument utmana en eller två av världens kärnvapenmakter. DCA-avtalet får inte förverkligas!

Det finns slutligen ett aktuellt större sammanhang att beakta och begrunda.

Sveriges regering och riksdag ansluter landet till Nato, och oannonserade förhandlingar vill plötsligt kuppartat upplåta landet till USAs krigsmakt. Detta sker i ett läge där västliga maktanspråk ifrågasätts av en majoritet av världens länder, t ex via uteblivet stöd till sanktionspolitiken mot Ryssland och bildandet av nya ekonomiska sammanslutningar som Sidenvägarna (Belt & Road Initiative) och BRICS-samarbetet, totalt med minst hundrafemtio länder anslutna. Den uteblivna debatten om detta vittnar om en västlig oförmåga att lyssna och att frigöra sig från gamla koloniala föreställningar om evig västlig makt över världen.

Stocken, på Orust den 11 mars 2024

Erni & Ola Friholt, för Fredsrörelsen på Orust,

6 svar på ”Remissvar angående Sveriges totala kapitulation för USA”

 1. En stor andel av svenska medborgare har röstat för NATO-borgarna i flera decennier nu. Det senaste valet fick borgarna majoritet med hjälp av SD. SD hade redan innan valet bytt fot om NATO. Följaktligen röstade folk för ett NATO-medlemskap, även om fulmedierna inte upplyste folket aktivt om detta faktum.

  Det stora problemet nu är att S, åtminstone utåt, har kovänt i NATO-frågan. Olof Palme skulle gråta om han kunde se detta, tror jag. S-kvinnor, Reformisterna och SSU har heller inte brutit sig ur och gett medlemmar fredligare alternativ, så även de är givetvis medskyldiga.

  Katastrofen vi ser betyder att folket nu, p.g.a. 4%-spärren, känner sig tvingat att rösta på “pseudovänsterns” V eller de extrema individerna i MP, som vill göra folket fattigt, vilket inte framstår som rimligt, trots kärnvapenkrigsfaran som folket nu utsätts för. Folk förstår inte faran.

  Både MP och V är skyldiga till att massivt repellera folket genom monopolkapitalisternas olika agendor om HBTQ, klimathotet, radikalfeminism, identitetspolitik, etc. istället för att bedriva nationell och patriotisk “klassisk vänster” eller “ekologisk hållbarhet”, samt kräva folkomröstningar innan ev. regeringssamverkan.

  Så, vad bör göras? Mitt förslag är att vi gör som Olof Palme sade:

  “Historien ger många exempel på att demokratin krossats av människor som sagt sig kämpa för ”verklig demokrati” och ”folkets egentliga mening. Insikten härom kan leda oss till en försvarsposition som döljer att demokratin är ett utomordentligt krävande styrelseskick. Det måste ständigt hittas nya vägar till vitalisering, till att nå ut till människorna och göra dem aktiva. Diktaturer bjuder ett maskineri av lydnad, slutet och till det yttre väloljat. Demokrati bygger på lojalitet, öppenhet och pulserande liv. Den måste därför ständigt vinnas på nytt.”
  / Olof Palme Källa: https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/citat/citat-om-demokrati/

  Jag anser att vi kan vinna demokratin på nytt genom nya partier och oberoende kandidater, vilka valsamverkar ordentligt och brett tillsammans för fred, hälsa och äkta demokrati. Jag ser det som både logiskt och emotionellt korrekt, när vi nu stirrar kärnvapnen i vitögat, vilket faktiskt är ett större hot än genociden och democidet som pågår.

 2. @Martin

  Till skillnad mot dig så tror jag inte på partipolitiken som en förändrande kraft i dagens omoraliska tid. Se på SD som var ett nationalistiskt nazistiskt parti men pga strävan mot köttgrytorna bytte riktning och blev landsförrädare och sionister.
  Men Palme influeras även jag av. Han hävdade bl a att även Sovjet hade legitima säkerhetsintressen. Enligt Sveriges politiker idag är det bara USA som har legitima säkerhetsintressen, de anses till och med sträcka sig över hela jordklotet. Skillnaden mellan Palme och dagens styrande är att Palme var intelligent och hade självförtroende. Han trodde på sig själv och sina värderingar, och vågade därför gå sin egen väg. Palmes efterträdare är revanschister – Göran Persson var ett typexempel av rang – som enbart söker sig till politikens högsta höjder för att få status och kunna visa sina forna, och mer begåvade, klasskamrater att de är något. De har inget självförtroende och inga egna värderingar utan låter sig styras av dem se ser upp till och tror vet bättre än de själva – ofta personer inom näringslivet EU eller World Economic Forum.

 3. Sverige under Olof Palme var nationellt, demokratiskt och socialistiskt, neutralt och alliansfritt. Sverige medlade i konflikter. Politikerna följde Regeringsformen och jag var en patriot som var stolt över Sverige och var för ett starkt totalförsvar.

  När folket röstar för NATO/EU-partierna så får de nazism och sionism på köpet. Det är ungefär samma ideologi och leder till ungefär samma konsekvenser: Giftinjektioner, krig, svält, samt en liten klubb som profiterar. Precis som i Hitlertyskland så råkar även den egna befolkningen illa ut: https://lionessofjudah.substack.com/p/meanwhile-in-israel-8-year-old-vaccine

  Hur är det möjligt? Satanisterna själva tillhör givetvis en egen lite sekt som vet exakt vad de gör och därför, likt Forssmed, inte har tagit de giftinjektioner som de propsat på att alla andra skall ta.

  För att ingen som kallar sig “jude” skall våga skrika kontrollordet “Antisemitism!”, så vill jag förebyggande poängtera att även Israeler med hjärta tidigt har uttalat sig om det som sker i Palestina:
  https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2016/05/23/omkoppling-av-tankemonster-tva-israeler-jamfor-israel-med-nazismen-under-hitler/

  De massmördar nu även barn som härstammar från området, barn talar ett semitiskt språk, så vilka är “antisemiterna”? Äkta judar är inte för stöld, girighet och mord. Det går emot budorden i deras religion.
  https://swebbtube.se/w/apep66yRkP8BS1kLqPreVC

  Om dagens politikers karaktär så kan du säkert ofta ha rätt, kanske t.o.m. i 95-99% av fallen, men VEM ska ersätta dem? Och HUR? … om det nu inte kan ske genom partipolitiken, enligt dig? Varför kan det inte det? Varför kan nte goda oberoende kandidater samverka? Varför kan en god kandidat inte verka för äkta demokrati?
  https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2013/02/15/demokrati-vetenskaplighet-deliberativitet-och-direktdemokrati/

  Jag har bjudit in alla med karaktär som kan föra sig ordentligt, d.v.s. utan att repellera andra som vill samverka för mycket. Vad kan vara bättre? Vad vill du ha? Vad önskar du dig?

 4. @ Martin

  Jag har läst igenom ert partiprogram via länken du gav i din kommentar. Jag håller med om det mesta. Har ungefär två invändningar. Vissa delar är rent fantastiskt bra – nya grepp som är viktiga för demokratin men aldrig någonsin tänkts eller föreslagits inom de etablerade partiernas odemokratiska och trånga tankebox.
  Grejen är den att jag trivs med att vara eremit. Mina böcker är mitt bästa sällskap. Skulle jag vilja ha något levande sällskap skulle jag hellre välja en hund en ingå i ett socialt nätverk. Dessutom är min arbetsförmåga starkt begränsad. Jag lärde mig att jag måste sluta ställa krav på mig själv, och vara snäll mot mig själv, för att må psykiskt bra. Därför vill jag inte ha några externa krav. De krav jag orkar med är de välbalanserade krav jag ställer på mig själv. Mina egna krav är dessutom sådana som ligger i mitt eget intresse och inom en sfär där jag tror jag kan göra viss nytta. Min nytta för omgivningen (motmänniskorna) skulle starkt gynnas av att jag vore narcissist. Då hade jag haft intresse av att skriva på betydligt mer framträdande plattformar än min egen ringa besökta blogg. Men nu är jag inte narcissist utan skriver för de som råkar besöka bloggen och där läsa mig. Dock skulle jag acceptera en inbjudan att skriva på större plattformar. Men jag har aldrig brytt mig om att ens be om det, eftersom jag inte bryr mig. Jag behöver ingen extern bekräftelse utan min måttstock och domare är jag själv. Med detta sagt så får du inse att jag vare sig är lämpad eller intresserad av något partiarbete.

 5. Jag vill heller inte vara narcissist. Repeterar t.ex. inte mitt namn konstant. Mitt ego vill allra helst vara lättjefull helt i det privata, inte synas alls. Det var exakt så lättjefullt och syndigt jag njöt av tropikerna för ca 25 år sedan, helt neutralt klädd, samt mediterade flitigt i enskildhet, eftersom Sverige redan då hade blivit sinnessjukt. Arbetslösheten tilläts stiga okontrollerat OCH folk fortsatte att rösta för det.

  Jag tänkte att svenskarna fattar nog snart vad alla EU-partier kommer göra med Sverige. Ärthjärnorna har ännu inte fattat. På sin höjd kan de nu se invandringen, eller männen, eller rasismen, som problemet, men vägrar se arbetslösheten och ojämlikheten som något problem alls, än mindre vill de se giftinjektionerna.

  Facken gör ingenting. V och MP fäller inte de korrupta NATO/EU-sossarna heller. KP och SKP kan inte ens valsamverka med varann… än mindre med det drabbade folket som nu injicerats med en giftspruta.

  Jag sökte sanningen. Jag ville veta sanningen. Jag var starkt motiverad att veta sanningen, av rent egoistiska skäl, för sanningen hjälper den som vill se den. Efter att ha varit en sann ateist och demokratisk socialist hela livet så mötte jag Gud, det högre medvetandet, eller så var det magiska svampar som av misstag, eller medvetet, hamnat i min mat. Upplevelsen av att samtala med Gud förändrade mig likväl.

  I samtalet berättade Gud ganska direkt och rakt på att jag borde bli “kung”. Jag hånskrattade. Har aldrig trott på konceptet. Det ville heller inte mitt ego alls. Bort från det lättjefulla tropiska paradiset? Varför då? En massa ansvar, omgiven av mentalt efterblivna ytliga makthungriga psykopater/narcissister och säkerligen finns det alltför många andra intelligenta människor som var betydligt bättre än mig för den uppgiften!!! Gud frågade mig vilka då? Jag blev helt mållös. Gud vann genom en sanning jag inte ville höra, men blev tvungen att acceptera, för jag hade faktiskt bett om sanningen.

  Nu söker jag fler sanna “kungar” och “drottningar”. Hittills till synes förgäves. Lurad av Gud, magiska svampar eller satan? Vet ej? Jag varnar folket för vad som sker. De flesta vill inte lyssna och nu börjar ärthjärnorna och deras avkomma dö i horder. Jag finner lugnet i meditationen. Jag får en känsla av att allting är perfekt. Ärthjärnorna måste kanske dö innan en fungerande demokrati kan bli verklighet? Kanske vill folket då ha en sann “kung” som har varnat dem?

  Jag driver gärna med min påtvingade narcissism!
  https://kungmartinsparti.files.wordpress.com/2012/09/kung-martin-barnens-parti-med-krona-och-mantel-vid-havet.jpg

  Bara Gud och barnen, samt kanske kristna som mött Gud i meditation, kan tro på det. Själv kommer jag tro på det när/om det blir verklighet. Låt Gud uppfylla det om han verkligen vill det! Låt människorna tro på det och hjälpa till om de vill det! Jag tar uppgiften om den erbjuds, men jag blir enbart en tjänarkonung, en folkets konung, barnens och framtidens konung, en konung som leder folket genom förnuft och känsla, men lämnar makten till folket genom folkomröstningar.

  Hittills är det inte många som nappar. Jag förstår dem. Skulle mitt egotrippade jag ha nappat på en annan “kung” innan den uppenbarelsen? – Ytterst tveksamt, men meditera du i egotrippad stillhet! Plötsligt kommer kanske Gud till dig?

Lämna en kommentar