Region Gotland agerar olagligt – igen.

I min förra bloggartikel kallade jag skämtsamt Ulf Nyström för notorisk okynnesöverklagare och rättshaverist. Han hade då överklagat kommunens, eller rättare sagt regionens, (Att Gotland numera kallas region, istället för kommun, beror på att kommunstyrelsens ordförande Åke Svensson (s) hoppades att hans kuk skulle bli större om han fick företräda något som kallas region, istället för bara benämnas kommun.) bortskänkande av det gamla ålderdomshemmet Östersol till företaget Nygarns Utvecklings AB. Nu har Förvaltningsrättens dom kommit. Ulf Nyström fick rätt, och kommunens beslut att skänka bort en byggnad värderad till två miljoner upphävs.
Förvaltningsrätten skriver:

”Av gåvoavtalet framgår inte några motprestationer från Nygarn Utveckling AB till förmån för Region Gotland. Det finns därför omständigheter som talar för att Ulf Nyström har fog för sin uppgift att det är fråga om en förmögenhetsöverföring från Region Gotland till Nygarn Utveckling AB. Region Gotland uppger till förvaltningsrätten att den inte uppfattat överlåtelsen som ett stöd. I beslutsprotokollet anges dock att ”huvudregeln vid försäljning av regionens fastigheter är att den ska ske i konkurrens och full öppenhet. Föreligger synnerliga skäl kan dock individuellt riktat stöd till enskild näringsidkare accepteras. A vederlagsfritt överlåta fastigheten till Nygarn Utveckling AB kan ses som ett led i regionens arbete med att nå målen i Vision Gotland 2025.” Mot denna bakgrund kan Region Gotlands uppgift att överlåtelsen inte ska uppfattas som ett stöd inte godtas, utan fastighetsöverlåtelsen måste ses som ett individuellt inriktat stöd till Nygarn Utveckling AB.

I 2 kap. 8 § KL anges att ett individuellt inriktat stöd till en enskild näringsidkare bara får lämnas om det finns synnerliga skäl för det. I uttrycket ”synnerliga skäl” ligger att det bara är i undantagsfall som sådant stöd kan anses godtagbart. Det är den kommun som beslutat om stödet som måste visa att det finns sådana omständigheter som utgör synnerliga skäl. Det skäl som anges i beslutsprotokollet för att lämna ett individuellt inriktat stöd till Nygarn Utveckling AB är att det ”kan ses som ett led i regionens arbete med att nå målen i Vision Gotland 2025″. Region Gotland har inte i övrigt gett några skäl för att lämna stödet. Enligt förvaltningsrättens mening kan Region Gotland inte anses ha angett synnerliga skäl för ett individuellt inriktat stöd till en enskild näringsidkare. Det överklagade beslutet strider därmed mot lag eller annan författning och det finns redan på denna grund skäl att upphäva beslutet.

När det gäller frågan om EU:s statsstödsregler konstaterar förvaltningsrätten att stödet kan vara sådant att det omfattas av statsstödsreglerna på grund av att det gynnar ett visst företag, att det finansieras genom offentliga medel, att det hotar att snedvrida konkurrensen…”

”Sammanfattningsvis ser förvaltningsrätten att Ulf Nyström har angett sådana omständigheter som innebär att det överklagade beslutet ska upphävas med stöd av 10 kap. 8 $ KL. Överklagandet ska därför bifallas.”

För övrigt har Gotland hamnat på kartan. Kartan över kommuner som Uppdrag Gransknings kommungranskare kan komma att besöka.

—–
Andra bloggar som skriver intressant!

Korrupta myndighetsbeslut överklagas på Gotland

Den notoriske okynnesöverklagaren och rättshaveristen Ulf Nyström har åter igen beslutat sig för att ställa till jävelskap för den föredömligt väl fungerade Region Gotland. Rättshaveristen Nyström dristar sig även till att, i Gotlands Allehanda, förtala den klanderfria och synnerligen välskötta Region Gotland med följande uttalande:

”Vi måste ha ett sunt företagsklimat. Sådana här beslut visar att man behöver ha kontakter, känna folk, annars blir man missgynnad. Med ett sånt företagsklimat lockar vi inte nya företag till ön. Vi sänder ut helt fel signaler, säger han och tillägger:
Det ser ut som om Gotland bedriver någon form av djurfarmsdemokrati.”

Regionen med regionrådet Åke Svensson (s) i spetsen antas nu sitta i överläggningar med regionens jurister angående frågan om det går att utvisa inflyttade fastlänningar som inte visar vilja till att anpassa sig till den i Region Gotland rådande kulturen utan bekänner sig till en för Region Gotland olämplig hederskultur med olämpliga inslag såsom civilkurrage och rättspatos.

Den nidskrivelse – i form av ett överklagnade – som inkommit till förvaltningsrätten i den för Region Gotland rättsosäkra staden Stockholm kan hämtas här.

Att Region Gotland har stora problem med okynnesöverklaganden mot Region Gotlands föredömligt flexibla myndighetsutövning har visat sig inte minst genom att en av öns kloka och kunniga ledarskribenter nyligen känt sig tvingad att gå till kraftigt angrepp mot de som ägnar sig åt detta ofog, vilket jag tidigare skrivit om.

Länge leve den traditionella korruptionen på Gotland!

Nepotismen på Gotland i ett nötskal

Idag skrev Gotlands Allehandas ledarskribent Mats Linder en ledarartikel som var så klockren och så talande för hur politiken bedrivs på Gotland att jag tar mig friheten att begå ett upphovsrättsbrott genom att publicera den i sin helhet utan Mats Linders tillstånd. Dock hoppas jag, och tror, att Mats Linder inte har något emot att hans åsikter sprids på detta sätt.

Här är den: Mats Linders ledare om nepotismen på Gotland.

Hur känns det att leva i en region som delar ut privilegier till utvalda? Känns det fint med en regionstyrelse som behandlar kommunala tillgångar som presenter?

I veckan var det före detta äldreboendet Östersol som lämnades över till Nygarn Utveckling AB, inslaget i rödgrönt omslagspapper. Från oss alla, en riktigt God Jul.

Paketet hade två nyanser av grönt, eftersom det bara var Moderaterna och Folkpartiet som röstade emot gåvan.

Jag har inget emot Nygarn Utveckling. Östergarn skola, som man för övrigt fick köpa till ett mycket förmånligt pris, verkar ha förvaltats väl. Jag har ingen anledning att tro att man kommer att missköta den här presenten, så att den snart är sönderlekt. Den kommer säkert att hanteras seriöst.

Men man kan inte, eller borde åtminstone inte, styra en region som om det vore något medeltida furstendöme där goda undersåtar kan belönas med medel ur regions kassa.

Region Gotland är ibland tjänaren som ska erbjuda alla medborgare sina tjänster enligt rättsstatens principer.

Ibland är regionen den opartiske domaren som ska till att alla får spela efter samma regelbok.

Men regionen ska absolut inte vara den som utser favoriter och spottkoppar.

Regionstyrelsens beslut bryter inte mot traditionen, tyvärr. Det är långt, långt ifrån första gången något liknande händer. Men att principlösheten upphöjts till princip gör ju inte saken bättre. Det betyder att Gotland är djupt nedsjunket i ett träsk av nepotism. Det är en stinkande våtmark som definitivt borde dikas ut.

Kalla Fakta visar politikernas förakt för undersåtarna

TV4:s Kalla Fakta kommer ikväll att visa politikernas förakt för undersåtarna. Politikerna har under decennier utarbetat allt rigorösare lagar för att se till att undersåtarna inte ska ha en chans att komma undan med ekonomiskt fiffel eller bidragsmissbruk.
Ännu är inte dessa lagar helt vattentäta. Som företagare finns det goda chanser att komma undan skatt. Men en löntagare har bara en chans att komma undan beskattning av intäkter, och det är att jobba svart. Allt annat har skattemyndigheten koll på.

I kväll berättar Kalla Fakta om socialdemokraten Thomas Bodström som har betalt för att vara riskdagsledamot men använder åtskilliga av dessa betalda dagar till att arbeta som advokat. Dessa förflugna skattepengar tycks vare sig Bodström eller hans politiker-kolleger ha några problem med. Därför görs inget åt systemet med den obefintliga kontrollen över vad riksdagsledamöter gör på betald arbetstid.
Enligt vad som framhålls från politikerhåll, och även framhölls av ett mejlsvar jag fick från Riksdagens ledmotsservice, så baseras riksdagsledamöternas arvode på att:

”Riksdagsledamöter anses utöva sitt uppdrag 365 dagar om året och har därmed ingen semester.”

Men riksdagsledamöterna har plenumfria dagar och månader. Tre månader på sommaren, en månad kring jul samt lediga måndagar och fredagar – riksdagen har bara tre-dagars arbetsvecka.
Under dessa månader och dagar hävdas från politikerhåll att riksdagsledamöterna arbetar i sin valkrets genom att t ex träffa väljare och göra studiebesök. I mejlet från Riksdagesn ledamotservice framhölls att:

”En ledamot anses utföra sitt uppdrag även under perioder då kammaren har uppehåll. I uppdraget som ledamot ingår inte bara den formella rollen som beslutsfattare i riksdagen utan också täta kontakter med väljare i valkretsen ledamoten representerar samt engagemang i det parti man företräder i riksdagen. Under sommarmånaderna pågår en hel del aktiviteter som en ledamot deltar i utanför riksdagshuset.”

Matematiskt tänkt så borde man ha stor chans att stöta på en riksdagspolitiker på sommaren. De är ju 349 stycken som har tre månaders tid under vilken de ska vara ute bland folk. Men jag har aldrig träffat på någon riksdagsledamot någon sommar. Har du?

För att de som går på a-kassa ska få ut ersättning måste de redovisa vad de gör på dagarna. Det behöver inte rikdagsledamöter göra under sina plenumfria dagar. Det förutsätts, av politikerna som bestämmer reglerna, att riksdagsledamöterna gör vad de ska.
Däremot förutsätts det från politikerhåll att undersåtarna fuskar så fort de får minsta chans. Politikerna hyser alltså stor misstro och ett stort förakt för undersåtarna. Men det är inget skamligt eller negativt i det tycker politiker och media. Det tycks vara helt naturligt. I annat fall hade ju politiker och media engagerat sig i detta precis som de då och då uppmärksammar undersåtarnas misstro och förakt mot politikerna.

Men varför då inte, i demokratisk ordning och med stöd av folkviljan, införa samma kontroll av riksdagsledamöterna som riksdagsledamöterna infört för att kontrollera undersåtarna?
Kräv att under de plenumfria dagarna och månaderna ska riksdagsledamöterna redovisa vad de gör om dagarna och under hur många timmar. Först om de kommer upp i åtta timmar om dagen fem dagar i veckan ska de få ut fullt arvode. Detta redovisningkrav ska självklart också gälla under de dagar det pågår arbete i riksdagen. Det kontrollbehovet visar tydligt fallet Thomas Bodström. Om sedan någon, t ex Thomas Bodström, väljer att arbeta med annat än riksdagsarbete vissa dagar så ska han inte ha något som helst riksdagsarvode för den dagen.

Riksdagsledamöternas fusk med sin ersättning är ett lika stort problem som undersåtarnas bidragsfusk. Det är nämligen överheten som är normbildande för undersåtarna.
Precis som riksdagspolitikerna beslutat om att ”felaktigt” utbetalda bidrag ska återkrävas anser säkerligen en överväldigande majoritet av svenska folket att riksdagsledamöter som inte arbetar, trots att de har betalt för, det ska återbetala sina ersättningar. Med den folkviljan i ryggen ska riksdagsledamöterna, i demokratisk ordning, själklart fatta beslut om att reglerverket för riksdagsledamöternas ersättningar ska vara utformade efter vad som är brukligt i samhället och utifrån det allmänna rättsmedvetandet.

TV4:s Kalla Fakta avslöjar bl a följande om Thomas Bodströms missbruk av sin ställning som riksdagsledamöt:

”Våren 2009 kvittade Thomas Bodström ut sig vid 19 av 36 voteringsomgångar. Vid 10 av dessa 19 hade han uppdrag som advokat.”
/…/
”När Kalla fakta jämför Thomas Bodströms advokatnotor med riksdagens frånvarolistor för våren 2009, framgår att arbete som advokat, är den klart vanligaste orsaken till att han borta från voteringarna.

Frånvaro votering/Advokatarvode/Arbete + tidsspillan
21 januari/ 13.159 Solna tingrätt + Södertörn/ 10 + 1 tim
12 februari/ 9.340 Stockholms tingsrätt/ 8 + 0,5 tim
25 mars/ 13.763 Hovrätten, Malmö/ 7 + 6,5 tim
16 april/ 10.951 Svea hovrätt/ 9 + 1 tim
23 april/ 8.743 Svea hovrätt + telefonförhör/ 7 + 1 tim
6 maj/ 2.208 Besök av klient/ 2 tim
13 maj, kl 9.00*/ 15.216 Hovrätten, Karlstad/ 10 + 5,5 tim
20 maj, kl 9.00*/ 18.252 Hovrätten, Göteborg/ 12 + 6,5 tim

*: den 13 maj samlas riksdagen till votering två gånger, dels kl. 9.06, dels 16.02, den 20 maj voteras dels kl. 9.02 och kl 16.16. Det innebär att Thomas Bodström totalt missat tio voteringsomgångar när han arbetat som advokat våren 2009, nio av dessa har han varit i domstol och arbetat som advokat, istället för att rösta i riksdagen.”

Jag har tidigare skrivit om maktmissbrukande politiker. Läs:
Varnar för lycksökarna och sprider lite pessimism… egna erfarenheter av politiskt arbete
Bra att bidragsberoende f.d. politiker uppmärksammas om f.d. riksdagsledamöters pensioner och inkomstgarantier
Giriga riksdagsledamöter om bl a Thomas Bodström

Gotlands kommun kastar miljoner i sjön

091001-001

Man blir beklämd när man får veta hur mycket pengar Gotlands kommun kan tänkas kasta i sjön varje år för att som det heter utveckla och ge tillväxt.

Idag kunde man läsa i Gotlands Tidningar att Gotlands kommun har en Näringslivsenhet under ledning av en näringslivschef vid namn Kalle Löwenberg. Sedan tidigare vet jag att Gotlands kommun har en Tillväxtenhet under ledning av en tillväxtchef vid namn Stefan Persson. Dessutom har Gotlands kommun en utvecklingsdirektör vid namn Per Lindskog.

Och så har vi alla dessa näringslivsorganisationer som Gotlands kommun är med och finansierar. I Gotlands Tidningar idag kan man läsa att:

”Gotlands kommun listar själv på sin hemsida en rad organisationer och nätverk med olika former av näringslivsstödjande funktion, bland annat kommundrivna Regionala utvecklingsenheten (RUE) och Regionalt partnerskap på Gotland, samt Gotlands Turistförening, Gotland Interactive Park och Ung Företagsamhet Gotland, alla med ekonomiskt stöd från Gotlands kommun.”

Några siffor på hur mycket de olika föreningarna får fanns inte med i artikeln idag. Men igår skrev Gotlands Tidningar om kommunens bidrag till näringslivsorganisationen Tillväxt Gotland:

”Organisationen har sedan starten tilldelats två heltidstjänster och 4,8 miljoner kronor i reda pengar. De kontanta medlen har delats upp på två år: cirka 2,8 miljoner betalades ut 2008 och resterande två miljoner under 2009.”

Undrar hur mycket t ex Gotlands Turistförening får. Den organisationen har till skillnad mot Tillväxt Gotlands 2 anställda hela 13 anställda. Jag tror inte att medlemmarna i Gotlands Turistförening själva skulle vilja betala för dessa 13 stycken anställda.

Så här var det han sa Benito Mussolini:

”Det vore lämpligare om fascism kallades korporatism då det handlar om en förening av stats- och företagsmakt.”

Gotlands kommun gillar också företag bättre än människor. Gotlands politiker har under många år vägrat lägga en sjukvårdbudget som motsvarar gotlänningarnas efterfrågan av vård. Därför har det alltid blivit budgetunderskott, vilket resulterar i en ständigt tjat om nerskärningar inom vården. Men när det gäller kostnader för att hålla företagare, och specifikt turistföretagen, under armarna har det inte funnits några snäva budgetramar. Då minsann har politikerna skjutit till pengar i massor, till det fåtal som gynnas.

Sedan undrar jag hur rekryteringen av dessa näringlivschefer, tillväxtchefer och utvecklingsdirektörer gått till. T ex utvecklingsdirektör Per Lindskog. Vilka meriter har han? Han jobbade tidigare som någon mellanchef på Tekniska kontoret, där han bl a sysslade med att till underpris avyttra kommunal egendom. På vilket sätt ger det meriter och kunskap till att kunna marknadsföra, utveckla och skapa förutsättningar för tillväxt???
Ärligt talat så tror jag att kriterierna för att få höga positioner inom Gotlands kommun är att man i grunden är inkompeten och därför inte kommer med några förslag som kan ge överordnade mindrevärdeskomplex. Då blir man säkerligen ansedd som lämplig till mer välavlönade positioner.
Och så går det som det går med Gotland och dess stackars, ofta förnuftiga och kloka, invånare: Det går utför när dumskallarna har makten.