Synpunkter på lagen om energideklaration

Idag när jag var inne på Boverkets hemsida hittade jag deras Utvärdering av systemet med energideklarationer. Den utvärderingen är gjord på regeringens uppdrag och ska följaktligen vara en vägledning för hur lagen om energideklaration ska kunna förbättras. Eftersom utvärderingen var så färsk som december 2009 så tänkte jag att även jag skulle kunna hinna med och skriva några synpunkter som jag har, och skicka in till regeringen.

Uppenbart har inte lagstiftarna tänkt på att det finns fastighetsägare som hyr ut med kallhyra – där hyresgästen själv betalar uppvärmning och varmvatten. Dessa fastighetsägare har inga som helst incitament att genomföra de energibesparingar som föreslås av den anlitade certifierade energiexperten i energideklarationen. Jag ansera att det måste införas någon morot och/eller piska även för fastighetsägare som hyr ut med kallhyra. Jag anser att Boverket, inte kommunerna, ska vara tillsynsmyndighet för energideklaration och den obligatoriska ventilationsbesiktningen. Sedan vill jag uppmärksamma lagstiftarna på konsumentperspektivet. Funderar man på att flytta in i en lägenhet med kallhyra måste man kunna få veta beräknade energikostnader innan man flyttar in.

Följande mejl skickade jag idag till Näringsdepartementet och Miljödepartementet. Jag hoppas det gör någon nytta.

UTVÄRDERING AV SYSTEMET MED ENERGIDEKLARATIONER

Som hyresgäst i en fastighet där hyresgästerna själva betalar sin uppvärmning och sitt varmvatten (kallhyra) vill jag tillägga några få synpunkter på Boverkets nyligen gjorda ‘Utvärdering av systemet med energideklarationer‘.

Först och främst så har hyresvärden inget incitament att energibespara. Därför kommer det aldrig att finnas ekonomiska argument för att genomföra de i energideklarationen föreslagna energibesparingsårgärderna.

Vad gäller min egen hyresvärd, kommunalt ägda fastighetsbolaget Gotlandshem, så har de i stället för energibesparing valt att byta ut energisnåla men uttjänta FTX+värmepump-system mot enbart FTX-system.
(FTX+värmepump-system är mekanisk till och frånluft med en värmeväxlare som värmer inluften med utluften. När värmeväxlaren inte räcker för att värma till önskad temperatur har en värmepump stått för tillskottsvärmen.
Med FTX-system så kommer tillskottsvärmen från direktverkande el i form av el-element i FTX-aggregatet eller vanliga elradiatorer.)

Vad gäller kommunerna som tillsynsmyndigheter av att fastighetsägare energideklararerar finns det, åtminstone med tanke på hur det sköts i Gotlands kommun, anledning att ompröva detta. I mitt bostadkvarter har det vare sig utförts energideklaration eller den obligatoriska ventilationsbesiktningen, vilken ska utföras vart tredje år, och är förutsättningen för en energideklaration. En aktiv kontrollmyndighet hade självfallet haft ögonen på detta och agerat. Speciellt efter en påstötning om att energideklarationen inte anslagits eller tillgängliggjort för hyresgästerna. (Anmälan gjordes av mig till av kommunen deligerad myndighet Stadsarkitektkontoret 091130. Mejlet med anmälan blev inte ens diariefört.)

Jag rekommenderar därför att statliga Boverket blir tillsynsmyndighet för energideklarationer och den obligatoriska ventilationsbesiktningen. Desto längre från det lokala kotteriets hänsynstagande som myndighetsutövningen befinner sig desto bättre.

Avsaknaden av energideklaration påverkar också potentiella hyresgästers möjligheter att beräkna boendekostnader i hus som uthyrs med kallhyra.
Ur konsumentsynpunkt vore en enligt lagen utförd energideklaration och en därpå grundad energikostnadskalkyl viktig information. Till och med ett lagkrav, som jag tolkar prisinformationslagen.
Min hyresvärd Gotlandshem presenterar inga som helst energikostnader för de lediga lägenheter med kallhyra som de presenterar på hemsidan. http://www.gotlandshem.se Numera berättar de åtminstone att det är kallhyra – vilket inte gjordes när jag blev intresserad av att flytta till Gotland eftersom jag fick intrycket att där var låga hyror…

mvh
Magnus Berg

Vad gäller den anmälan jag skriver om, och som jag skickade in till Stadsarkitektkontoret 091130, kan jag berätta att den nu blivit diarieförd. Efter ett telefonsamtal idag med en av kontorets tjänstemän fick den idag, som först, diarienummer 105025. Min anmälan lyder som följer:

Som lokal tillsynsmyndighet för att regelverket om energideklaration uppfylls vill jag härmed till Stadsarkitetkontoret anmäla min hyresvärd GotlandsHem för att inte ha fullgjort det lagen föreskriver angående energideklaration.

Statliga myndigheten Boverket skriver följande angående energideklaration:

Kommunen som byggnadsägare
“Kommunen ska som tillsynsmyndighet föregå med gott exempel och se till att uppfylla de regler som finns i lagen om energideklaration för byggnader.”

Skylten visar att energideklarationen är klar
“När du som byggnadsägare har fått energideklarationen från energiexperten är du skyldig att informera om denna till hyresgäster och andra som använder huset.”
/…/
“Om du inte sätter upp informationen riskerar du vite.”

Vi boende i Burgsvik, Bäckströms väg 1-49, har inte sett skymten av någon energideklaration trots att den enligt lag ska antingen sättas upp, på lämplig plats i bostadområdet, eller delas ut till berörda hyresgäster.

Nu förväntar jag mig att Stadsarkitektkontoret agerar i denna fråga och tillser att GotlandsHem fullgör sin skyldighet.

Burgsvik 091130

Magnus Berg

091207 fick jag svarsmejl från Stadsarkitektkontoret med följande lydelse.

“Jag har varit i kontakt med Göte Larsson på Gotlandshem ang detta, Göte säger att energideklarationen är gjord men att informationen om detta ännu inte satts upp. Denna information kommer i form av en skylt att sättas upp i den gemensamma tvättstugan.”

Orsaken till att jag idag 100204 ringde Stadsarkitektkontoret var att det ännu inte anslagits någon energideklaration, vare sig i tvättstugan eller någon annanstans. Jag är också helt övertygad om att ingen energideklaration gjorts. I så fall: Varför skulle det då vara så svårt att sätta upp ett anslag? Gotlandshem påstod sig ju ha varit bland de första i landet med att energideklarera sina fastigheter. De påstod sig klara redan i början av 2009.
Sedan är det så att man ska intyga att man utfört obligatorisk ventilationsbesiktning när man skickar in sin energideklaration. I våra hus med mekanisk till- och frånluftsventilation ska det ske vart tredje år. Ingen i kvarteret, som jag talat med, har märkt av någon ventilationskontroll. Inte heller jag som bott här i fyra år. En ventilationsbesiktning sker inte på några minuter. Det ska mätas ljud, luftflöde med mera. Skulle någon komma in i ens lägenhet för att utföra en sådan rad kontroller som ingår i obligatorisk ventilationsbesiktning så märker man det…

Energispartips för GotlandsHem

091125-001Klicka på bilden för att se den i större format. Se avsaknaden av färg m.m., samt se vad min nya superkamera Canon G11 går för.

Jag läste för en tid sedan att GotlandsHem skulle skicka ut en skrift om energibesparing till sina hyresgäster. Det tycker jag är väldigt märkligt. Det är inte GotlandsHems hyresgäster som behöver tips på hur man sparar energi utan GotlandsHem självt. Deras personal tycks inte känna till ett skvatt om energibesparing. Jag ska ge några exempel.

Vi boende i Burgsvik har inte sett skymten av någon energideklaration trots att den enligt lag ska antingen sättas upp, på lämplig plats i bostadområdet, eller delas ut till berörda hyresgäster.
Statliga myndigheten Boverket skriver följande:

ENERGIDEKLARATION
Kommunen som byggnadsägare
“Kommunen ska som tillsynsmyndighet föregå  med gott exempel och se till att uppfylla de regler som finns i lagen om energideklaration för byggnader.”

Skylten visar att energideklarationen är klar
“När du som byggnadsägare har fått energideklarationen från energiexperten är du skyldig att informera om denna till hyresgäster och andra som använder huset.”
/…/
“Om du inte sätter upp informationen riskerar du vite.”

Inte heller sköts de värmeanläggningar vi har, vi som hyr med kallhyra och själva betalar dyr el för att få varmt vatten och värma våra rum. Filter byts, men kanaler och ventiler har aldrig under husens drygt 20-åriga existens rensats. Min granne berättade att hans utsugskanal i köket hade en beläggning med några centimeters ludd runt om. Det blir inte mycket drag kvar i dessa kanaler som endast är 12,5 centimeter i diameter. Dessutom märker jag själv hur det ramlar ner damm och bananflugor från mina tillluftskanaler, och lägger sig på skrivbord, datorskärm, tv med mera.
Statliga Energimyndigheten skriver följande om det underhåll som vår typ av uppvärmings och ventilationssystem kräver:

FTX-SYSTEM [GÄLLER OCKSÅ FRÅNLUFTSVÄRMEPUMP]
Kräver underhåll
“Det gäller att underhålla systemet så att det fungerar som det ska. Rengör regelbundet kanaler, ventiler, fläktar och ventilationsaggregat. Byt filter regelbundet och kontrollera att systemet fungerar som det är tänkt.”

Jag har skrivit om detta tidigare men nu har jag hittat fina jämförelsetal från statliga Energirådgivningen som glasklart belägger vad jag tidigare hävdat.

Hos oss, vi som själva betalar dyr el för att få varmt vatten och värma våra rum, har varje lägenhet, sedan husen byggdes, haft en frånluftsvärmepump som värmt vatten och rum. När dessa blivit uttjänta – endast jag har min kvar och jag pussar och kramar den och sköter den som ett barn – har GotlandsHem valt att byta ut dessa mot FTX-system. På så vis har elförbrukningen ökat, i dessa energispartider när alla väljer att sätta in värmepump.
GotlandsHem har betalat mindre och hyresgästerna betalat mer. Nu betalar vi fortfarande samma hyra som när frånluftsvärmepump ingick men vi betalar också en högre elräkning.
Energirådgivningen.se, kostnadsfri och opartisk rådgivning från 27 kommuner i Stockholmsregionen, skriver följande i ett faktablad om frånluftsvärmepumpens respektive FTX-systemets olika energisparpotential:

VÄRMEÅTERVINNING AV VENTILATIONSLUFTEN
“I en normal villa försvinner ca 5 000–6 000 kWh/år via ventilationen. Denna värme kan återvinnas genom installation av antingen en värmeväxlare som värmer tillluften till huset eller en frånluftsvärmepump som producerar värme och tappvarmvatten. Vissa frånluftsvärmepumpar producerar enbart tappvarmvatten. En frånluftsvärmepump som både producerar värme och tappvarmvatten minskar elanvändningen med i storleksordningen 8 000 kWh/år, förklaringen till det är att den även under sommaren utnyttjar ventilationen för att producera tappvarmvatten. Kostnaden är i storleksordningen 50 000 kr och beror bland annat av hur omfattande kanaldragning som krävs. Frånluftsvärmepumpar används i första hand vi nybyggnation. I hus med till- och frånluftsventilation kan man spara
ca 3 000 kWh/år med en värmeväxlare (så kallat FTX-aggregat). Värmeväxlaren överför en del av värmen i den uppvärmda frånluften till den inkommande tilluften.
Ett ventilationsaggregat med värmeväxlare kostar från ca 25 000 kr och därtill kommer kostnad för installation och dragning av ventilationskanaler. Att installera ett FTX-system i ett befintligt småhus kan kosta upptill ca 100 000 kr.”

När jag kontaktade dåvarande hyresförhandlaren på Hyresgästföreningen, Hans Gärdeklev, för att fråga om detta byte, från frånluftsvärmepump till FTX-system, hade varit uppe till förhandling så var han helt ovetande om bytet. Han mejade Göran Palmqvist på GotlandsHem som ringde mig, tyvärr på mobilen så jag inte kunde banda samtalet.

Det Palmqvist sade var att de hyresgäster som fått sina frånluftsvärmepump utbytt mot ett FTX-system hade fått hyreskompensation. Det stämmde inte. Jag gick runt till en dryg handfull och frågade och ingen hade fått sänkt hyra.
Men av Göran Palmqvist blev jag själv lovad att jag skulle få en frånluftsvärempump när min gamla lade av. Det tackar jag för, såvida han håller sitt löfte när det är dax att uppfyllas. Och som jag skrev i ett svar till Hans Gärdeklev efter samtalet med Göran Palmqvist, och innan jag frågade mina grannar om hyressänkningen, så var jag positiv. Jag skrev bl.a. följande:

“Jo, Göran sa ett de hyresgäster som fått ett FTX-system blev kompenserade via hyran. Då är det ju inte mycket att klaga på. Men jag vet inte hur det fungerat i praktiken. Det ska jag förhöra mig om i grannskapet. Min närmsta granne som fick sin värmeanläggning utbytt i höstas har de “gömt bort” så han har inte fått någon hyreskompensation.”

Efter min lilla undersökning i grannskapet om hyreskompensation så skrev jag åter till Hans Gärdeklev och berättade att ingen kände till att de fått någon hyressänkning. Men ingen åtgärd vidtogs.

Utifrån det jag nu skrivit så anser jag det skulle vara en kränkning att få energispartips från GotlandsHem. Jag anser att de ska ta tag i sitt eget ansvar först. Hjälp oss, vi som själva betalar dyr el för att få varmt vatten och värma våra rum, så att vi åtminstone inte får ökad energiförbrukning. Det är trots allt fastighetsägarens ansvar att se till att de lägenheter de hyr ut har energisnål teknik och sköts så att energiförbrukningen inte ökar oavsett om man hyr med värme inkluderad eller exkluderad.
Det tycks vara så att vi som har den ovanliga hyresformen kallhyra inte får våra intressen vad gäller energibesparing tillgodosedda. Detta antar jag är ett beslut grundat på att GotlandsHem bara gör sådant de själva tjänar på. Men hur är det påstådda miljötänkandet? Trovärdigt eller bara en floskel?
Ägaren, Gotlands kommun, kallar sig eko-kommun. Har det substans? Eller är det också bara en floskel?
Jag kan bara tolka det som att GotlandsHem och Gotlands kommun hycklar när de påstår sig värna miljön.

GotlandsHem:s hyresgäster fryser

DSC_8939

Jag skrev för ett par månader sedan om GotlandHem och deras nonchalans mot hyresgästerna. Bl a skrev jag om att GotlandsHem vägrar hålla lagstadgad innomhustemperatur och att det under vinterna varit inne insändare från både Hemse, Roma och Visby som berättat om inomhustemperaturer mellan 16-18 grader trots att lagen föreskriver 20. Idag återkom insändarskribeten från Roma med en insändare i Gotlands Tidningar där det berättas att GotlandsHem fortfarande inte gjort vad lagen kräver av fastighetsägare vad gäller inomhustemperatur.

Min mamma fryser ännu!

Jag hade insändare i tidningen i vintras och läget är ännu oförändrat. Mamma fryser! Gotlandshem, “Fixa värmen åt min mamma!”
Mamma är 88 år och har fått stå ut med 17-18 grader hela vintern. Koftor, yllesockor, filtar och värmedynor har blivit flitigt använda. Och ugnen, som hon har knäppt på och haft ugnsluckan öppen för att det skulle bli något så när drägligt.
Mamma har varit förkyld hela vintern, och orkar inte med en sådan vinter till.
I vintras ringde vi barn till Gotlandshem. Vi fick gräla oss till att få prata med chefen, och det gick åt en del påringningar innan något hände. Till slut kom vaktmästaren för mammas område dit till henne. Han “ordnade med något”, och hör och häpna: Mamma hade varmt i två hela dagar! Hon njöt och var lycklig. Men hennes lycka blev inte långvarig. Det var snart lika kallt igen.

Min mamma säger att någon (vaktmästaren?) har sagt, att för att mamma ska få lagom varmt i sin lägenhet (hörnlägenhet) så blir det för varmt i dom andra lägenheterna. Vilken ursäkt! Det går ju att skruva ner elementen.
Nu hoppas vi verkligen att Gotlandshem fixar värmen så min kära mamma slipper frysa en vinter till!

Stina Larsson Roma

GotlandsHems vd Carl Eklund ljuger som den värsta psykopat vid varje tillfälle han kommer till tals i offentligheten. Han påstår i “Årsredovisning i sammandrag 2008” som kom i våra brevlådor för någon vecka sedan att:

“GotlandsHem nämns nu i olika sammanhang med respekt.”

I årsredovisningen 2005 sa vd Carl Eklund:

“GHs resultat för 2005 är bra, både vad avser resultat som kvalitet och service.
Vi skall kunna ge ännu bättre service till våra hyresgäster. Det gör vi genom vår nya mer kundorienterade organisation där vi alla knyts närmare våra hyresgäster.”

I årsredovisningen 2004 sa vd Carl Eklund:

“…varumärket har ytterligare stärkts… /…/ GHs styrelse har beslutat att företaget ska arbeta efter modellen “balanserade styrkort” för 2005. Det innebär bland annat att hyresgästen alltmer sätts i centrum och att deras önskemål och synpunkter i möjligaste mån bejakas.”

Ja, vad ska man säga när verkligheten ligger så långt ifrån vad vd Carl Eklund ständigt och jämt upprepar? Är det så att Carl Eklund är helt ovetande om hur GotlandHem sköts i praktiken, dvs han är blind och döv, eller är det så att han är en samvetslös lögnare med psykopatiska drag?

I vilket fall som helst är GotlandsHem ett kommunalt bolag varför jag lägger allt ansvar för att Carl Eklund får missköta företaget och hyresgästerna på den politiskt valda styrelsen. Och GotlandsHems nonchalans mot hyresgästerna speglar bara kommunens nonchalans mot medborgarna.
Jag har tidigare skrivit om kommunens öststatsmentalitet.

GotlandsHem är en skandalöst dålig hyresvärd

basta_service-text

(texten ovan är från GotlandsHem:s hemsida)

Gotlands lokalpress tycks äntligen ha fått upp ögonen för det skandalöst dåliga kommunala bostadsbolaget GotlandsHem. Under vintern har det varit insändare från Hemse, Roma och Visby som berättat om hur kallt de haft det i sina lägenheter. I Hemse och Visby var det under 16 grader. I Roma var det som bäst hela 18,5 grader. Socialstyrelsen säger i sina allmänna råd om Temperatur inomhus att det ska vara minst 20 grader i luften men det är acceptabelt med 18 graders golvtemperatur.

Kanske kommer det att bli varmare inomhus för de boende hos GotlandsHem. GH ska nämligen byta från oljeeldning till pellets. Orsaken är att GH:s politiskt valde ordförande, centerpartisten Hans Klintbom, även är är VD och delägare i Gotlands värmepellets AB.
Jag har ju lärt mig sedan jag flyttade till Gotland för tre år sedan att det ska vara lönsamt att sitta på flera stolar – att både ha ett  kommunalt politiskt uppdrag och äga ett privat företag. Och korruptionen är ju en del av charmen med magiska Gotland. Eller hur?
Men jag går händelserna lite i förväg eftersom jag ännu inte vet från vem GH ska köpa pellets… jag har alltså inte fakta utan bara en välgrundad anledning att anta att det inte kommer att bli någon anbudsupphandling. Jag har ju som sagt lärt mig på tre år hur det går till här på den magiska ön.

Igår publicerade Gotlands Allehanda två artiklar om en familj som skulle flytta in i en lägenhet som visade sig vara så snuskigt skitig att de inte kunde flytta in utan begär ekonomisk ersättning av GotlandsHem. Den första artikeln har några fina bilder som ni borde kolla in. Bilderna visar att GH inte har några som helst skrupler när det gäller hyresgästernas trivsel. Inte heller har GH några skrupler när det gäller bemötande. Detta framgår med all tydlighet i artikel två.

“I konflikten mellan familjen Lindström/Wallin och Gotlandshem har paret vänt sig såväl till besiktningsmannen som till bolagets chefer. I ett brev till familjen den 10 februari, undertecknat av vd Carl Eklund, avdelningscheferna Lisbeth Ek och Per-Eve Boberg samt besiktningsman Bo Dahlby, sägs att det inte går att säga när reparationer ska vara klara beroende på hur mycket arbete det visar sig vara, och man beskriver planerade åtgärder.
Av brevet framgår att Gotlandshem tillstår att lägenheten var sliten men, enligt Gotlandshems uppfattning, brukbar som bostad enligt hyreslagens mening.”

Jag skrattade lite när jag läste att hela fyra personer varit engagerade i skrivelsen. Vafan då för? Vågar de inte stå upp för sina sjuka åsikter ensamma utan måste gå samma i en liten GH-grupp för att våga skriva ett brev?

Att GotlandsHem är en skandalöst dålig hyresvärd framgår också av de erfarenheter som kommer fram i läsarnas kommentarer till den första artikeln (den med de smaskiga bilderna). Här ett litet urval.

sussus
FYY F**N så ska det inte se ut.
Skulle en hyresgäst lämna lägenheten så skulle GH vara snabba att ta bet av den avflyttade hyresgästen..
Lämna 1 hyra til dom nya!! det är det MINSTA dom kan göra utan at skämmas.
GH och gotlands kommun håller samma pinsamma nivå!!!

Grannen
Ja det är bra när missförhållanden kommer ut, ser ut som det brukar hos GH med halvdant utförda arbeten. Utflyttande hyresgäst debiteras för dålig städning, samtidigt som samma städjobb fortfarande inte är utfört vid infyttning. T ex byte av köksluckor utan att reparera spruckna och förstörda skåpstommar eller tapetsering och målning utan underarbete. Nåja, det KAN ju vara en tillfällighet att jag upplevt det vid tre flyttar inom GH… Alla de hyresvärdar på fastlandet jag haft har varit överlägset bättre.

torspjäsku
Har själv flyttat in i en lägenhet som gotlandshem hyr ut. Skitit är bara förnamnet, och att Bo dalby kallar sig besiktningsman är ett skämt.

pcb
torspjäsku ja det var ingen nyhet att det har förekommit omfattande fusk med städning av lägenheter under många års tid. Bo Dahlby nonchalerade hela tiden han har väl lärt sig av politikerna. Det är bra att hyresgäster klarar det får inte vara så här, det kan bli sanitära olägenheter med småkryp och ohyra-äckligt

Körsbäret
Jag håller med er andra. Gotlandshem besiktningsman är inte en pålitlig man. Han kan godkänna en sak i en lägenhet men i en annan inte göra det, exakt samma fel. Jag tycker själv att han gör felbesiktingar. Skaffa en seriös och rättvis och noggrann besiktiningsman.

Eftersom GotlandsHem är ett kommunalt bolag så lägger jag hela skulden för dess agerande på politikerna. Politikerna har möjlighet att ändra inriktning och få till en mer kundorienterat bostadsbolag om de så önskade.
Jag har också talat med GH:s politiskt valde ordförande, centerpartisten Hans Klintbom. Vi hade ett ganska långt samtal där jag tog upp en del av de frågor jag har. Tyvärr var responsen väldigt dålig eftersom Klintbom behagade släta över, dvs nonchalera, det jag upplevde som problem och som jag ansåg borde avhjälpas och helst aldrig uppstå i en välskött organisation. Jag har samtalet på band så när andan faller på kommer jag att digitalisera det och låta er ta del av innehållet.

Ni har väl läst mina tidigare synpunkter på skitföretaget GotlandsHem.

P.S. Den där besiktningen som jag ringde och ville få utförd med anledning av att bredbandsinstallatörerna behagade sabba min tapet har ännu inte kommit till stånd. Jag har inte hört något alls trots att det var i månadsskiftet augusti/september 2008 som jag ringde till GotlandsHem i ärendet. Det blir intressant när jag flyttar att se vem GotlandsHem väljer att lägga skulden på för revan i tapeten. D.S.