Lars Thomsson (c) är olämplig att styra i ett modernt samhälle

Med tanke på vad byggnadsnämndens ordförande, centerpartisten Lars Thomsson, uttalade i Gotlands Tidningar angående eventuellt vitesföreläggande för Burgsviks camping så känner jag mig motiverad att så här före kommunalvalet granska hur samme Lars Thomsson agerade för ett år sedan när viten skulle utdömas för svartbyggen på Snäck camping. Snäck camping ägs av familjerna Werkelin och Harlevi till skillnad mot Burgsviks campings familjen Svensson …

Burgsviks camping har utan bygglov uthyrt fyra stycken stugor medan Snäck camping har utan bygglov uthyrt åtta stycken stugor och fem stycken villavagnar. Det centerns Lars Thomsson säger till Gotlands Tidningar angående ett eventuellt vitesföreläggande för Burgsviks camping är:

”Är det ett svartbyggesärende måste vi hantera det enligt stadgarna. Vite är en del och där har nämnden inget tolkningsutrymme.”

I de två besluten om vitesföreläggande för Snäck campings stugor och villavagnar citeras en lagkommentar (hur lagen ska tolkas) ur boken ’Plan- och Bygglagen. En kommentar’ utgiven av förlaget Nordstedts juridik. – För övrigt en mycket vanlig källa för myndigheter som behöver vägledning vid tolkandet av plan- och bygglagen. – Citatet som följer, och som alltså citeras i de båda besluten om vitesföreläggande, berättar syftet med vitesföreläggande:

”När det gäller vitesbeloppets storlek, föreskrivs som en allmän princip att det skall fastställas till ett belopp som kan antas förmå adressaten att följa föreläggandet. Hänsyn bör därvid tas till adressatens ekonomiska förhållanden, värdet av det som föreläggandet avser, samhällsintresset av att föreläggandet följs och övriga omständigheter som kan vara av betydelse, t.ex. om adressaten underlåtit att uppfylla ett tidigare meddelat föreläggande. I förarbetena till lagen om viten (prop. 1984/85:96 s. 49) framhålls att det särskilt beträffande förelägganden som riktas till fastighetsägare eller ägare av annan egendom, faller sig naturligt att bestämma vitet så att beloppet inte understiger kostnaden för den förelagda åtgärden eller den vinst eller den besparing som en adressat normalt kan göra genom att inte uppfylla föreläggandet.”

Finns det då, vilket Lars Thomsson säger, inget tolkningsutrymme vid vitesutdömande ska man alltså hugga till med en summa så stor att den får den felande parten att korrigera sin lagöverträdelse. I detta fall inte fortsätta hyra ut de stugor och villavagnar som det inte finns tillstånd att hyra ut. Men hur gör centerpartisten Lars Thomssons byggnadsnämnd? Jo, de sätter vitet på en nivå som innebär att fortsatt uthyrning går jämt upp med vitesbeloppen eller kanske rent av med vinst, om beläggningen är över 75 procent.

Så här har vitesbeloppet räknats ut enligt vad som står skrivet i protokollen för stugorna respektive villavagnarna:

Uträkning för stugorna:

”Föreslaget vitesbelopp baseras på ett medeltal av hyresintäkter för ägaren till budget/campingstugorna. Vidare antas att beläggning är 75% av max kapacitet under perioden vecka 26 – 38 2009. Angivna hyresbelopp baseras på lägsta veckohyra (budgetstugor), uppgifter är hämtade på XX 2009-06-08. Alla hyror är inklusive moms.
Vecka pris/stuga, 7 nätter (kr) Totalt under perioden, intäkt för 8 st stugor/vecka (kr)

26 4865 38920

27-28 6465 103440

29 6265 50120

30 6465 51720

31 6865 54920

32-33 6265 100240

34-35 4165 66640

36-38 3465 83160

Summa: 549160 (reduceras med 25%) » 412 000 kr

Beräknad total intäkt för uthyrning av 8 st budget/campingstugor, med 75% beläggning, på fastigheten Visby Snäckgärdet 1:28 under perioden v26-38, 2009 blir således 412 000 kr. Med ovan beräknade intäkter för 8 st budget/campingstugor föreslås ett löpande vite om (avrundat till närmaste tusen kr) 32 000 sek/vecka = 128 000 sek/mån så länge de olovligt nyttjade budget/campingstugorna finns tillgängliga för uthyrning.”

Uträkning för villavagnarna:

”Beräkning av föreslaget vitesbelopp baseras på ett medeltal av hyresintäkter för ägaren till vagnarna. Vidare antas att beläggning är 75% av max kapacitet under perioden vecka 26 – 38 2009. Angivna hyresbelopp baseras på lägsta veckohyra (kategori 1 hillside), uppgifter är hämtade på XX 2009-06-08. Alla hyror är inklusive moms.
Vecka pris/vagn, 7 nätter (kr) Totalt under perioden, intäkt för 5 st vagnar/vecka (kr)

26 6265 31325

27-29 10565 158475

30-33 9765 195300

34 6165 30825

35 5565 27825

36 5065 25325

37-38 4865 48650

Summa: 516725 (reduceras med 25%) » 387000 kr

Beräknad total intäkt för uthyrning av 5 st villavagnar, med 75% beläggning, på fastigheten Visby Snäckgärdet 1:28 under perioden v26-38, 2009 blir således 387 000 sek. Med ovan beräknade intäkter för 5 st villavagnar föreslås ett löpande vite om (avrundat till närmaste tusen kr) 30 000 kr/vecka = 120 000 kr/mån så länge de olovligt uppställda villavagnarna nr 46-50 på fastigheten Visby Snäckgärdet 1:28 står kvar för uthyrning.”

Jag har inte så lite svårt att få dessa två beslut att kunna förenas med den lagtolkning som citeras i anslutning till besluten. Jag har därmed också svårt att tro att Lars Thomsson inte särbehandlat somliga när han angående ett eventuellt vitesföreläggande för Burgsviks camping säger:

”Är det ett svartbyggesärende måste vi hantera det enligt stadgarna. Vite är en del och där har nämnden inget tolkningsutrymme.”

Därför vill jag att Lars Thomsson inte blir kvar som vare sig byggnadsnämndens ordförande eller som ett av fyra kommunalråd efter kommunalvalet. Lars Thomsson har vare sig kompetens för att styra eller insikt i hur ett modernt demokratiskt samhälle utan korruption styrs.

Jag skulle kunna skriva mycket om Lars Thomssons tillkortakommande som politiker men nöjer mig med detta. Ni som vill ha fler exempel kan kontakta mig via mejl. Dock bjussar jag på två citat från Lars Thomssons mun:

– Jag tycker det är ett trevligt pris.
sagt till Aftonbladet efter att byggnadsnämnden sålt Björkhaga camping till Pigge Werkelin för 2 miljoner trots att kommunens värderingsman upskattat värdet till 6 miljoner.
– Det är fullt klart att det behövs pooler.
sagt till Gotlands Allehanda efter att byggnadsnämnden beviljat Pigge Werkelin bygglov för en pool på strandskyddad mark vid Björkhaga.

Snäcks camping fick olagligt tillfälligt bygglov

DSC_2114Tillfällig bebyggelse enligt Byggnadsnämnden och Länsrätten

Regeringsråden i Regeringsrätten avgjord för en vecka sedan, slutgiltigt, frågan om de ifrågasatta villavagnarna och stugorna på Snäcks camping. Regeringsrätten valde att inte pröva frågan. Det innebär att Kammarrättens dom från december förra året står fast.

Det är deltidsboende grannen till Snäcks camping, Olof Dahlbäck, som överklagat och yrkat i instans efter instans att det ska fastslås att Snäcks Camping AB inte har haft rätt att uppföra vare sig de 8 campingstugorna, de 12 uthyrningsstugorna, de 40 villavagnarna eller att genomföra markarbetena. Han yrkar också att Snäcks camping ska tvingas avlägsna byggnaderna och återställa marken.

Nu slutar det inte som någon fullständig seger för någon av parterna. Men man får väl ända säga att Snäcks camping vinner i praktiken medan Olof Dahlbäck har lagen på sin sida och vinner juridiskt.
Snäcks camping kan tills vidare ha kvar sina stugor och vagnar eftersom frågan om påföljder och ingripanden vid överträdelser inte kunnat börja utredas förrän den nu avgjord frågan om tillfälligt bygglov eller inte tillfälligt bygglov blivit klar. Det tillfälliga bygglovet har utgivits av Byggnadsnämnden i väntan på att kommunen ska fixa till en detaljplan och på den grunden ge ett permanent bygglov till campingen.

I beslutet från Kammarrätten framstår Byggnadsnämnden och Länsrätten, som sagt ja till tillfälligt bygglov, som riktigt inkompetenta när det gäller att tolka lagen. Eller är det kanske fråga om otillbörligt gynnande? Döm själv om det är inkompetens eller korruption som gjort att Kammarrätten sett sig föranledda att i protokollet skriva följande:

”Genom att bevilja tillfälliga bygglov kringgår byggnadsnämnden den demokratiska beslutsprocess som skall föregå antagandet av en detaljplan, vilket bl.a. innebär att allmänheten inte har fått någon rimlig möjlighet att påverka miljön i området.”

( Jag har tidigare skrivit om kommunstyrelsens märkliga resonemang om demokrati. )

Kammarrätten fortsätter:

”Byggnadsnämnden bestrider bifall till överklagandena, vidhåller sin tidigare bedömning att tillfälliga bygglov skall beviljas och anför bl.a. följande. Eftersom byggnaderna på ett relativt enkelt sätt kan tas bort och ersättas av uppställning av husbilar och husvagnar kan de prövas som
tillfälliga.”
/…/
”Beträffande frågan om åtgärders provisoriska karaktär framgår av RÅ 1994 ref 13 att som ett grundläggande krav gäller att den avsedda åtgärden verkligen är tillfällig. Det är naturligtvis inte tillräckligt, att ansökningen endast avser en begränsad period, som ryms inom den i 8 kap. 14 § andra stycket PBL föreskrivna maxtiden. Omständigheterna måste också vara sådana, att åtgärdens provisoriska karaktär med hänsyn till dess syfte och de tekniska och ekonomiska möjligheterna att återgå till ett planenligt användningssätt framstår som reell. Avseende tillfälliga
bygglov har Regeringsrätten i RÅ 1998 not 92 slagit fast att det inte är tillräckligt att en byggnad är lätt att demontera om det samtidigt inte framstår att behovet är tidsbegränsat.”

Man kan konstatera att rättsäkerhet inte råder på Byggnadsnämnen och Länsrätten eftersom de anvariga inte har den kompetens som krävs alternativt inte vill använda sig av sin kompetens.

Det tillfälliga bygglovet skulle gälla fram tills dess att området fått en detaljplan. Vid vilka situationer en detaljplan krävs innan bygglov kan ges framgår av Plan och bygglagen:

5 kap. Detaljplan och områdesbestämmelser
Detaljplan

1 § Prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning ska ske genom detaljplan för
1. ny sammanhållen bebyggelse,
2. ny enstaka byggnad vars användning får betydande inverkan på omgivningen eller som ska förläggas inom ett område där det råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse, om tillkomsten av byggnaden inte kan prövas i samband med prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked, och
3. bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett sammanhang.

Ägarfamiljerna till Snäcks camping har genom Pigge Werkelin och Niklas Harlevi själva skrivit om planprocessen och bygglovshanteringen i ett pressutskick.  Tyvärr har de svårt, vilket även visar sig i deras inlagor till de olika rättsliga instanserna, att skilja mellan vad som står skrivet i lagen och vad de tror står skrivet i lagen. Men man kan ändå hitta intressanta erfarenheter i deras skrivelse.

”Till ett antal mindre campingstugor blev vi tvungna att begära tillfälligt bygglov när vi insåg att planen inte skulle hinna bli klar till 2007. Via våra samtal med byggnadsnämnden visste vi att ansökan om tillfälligt bygglov skulle gå igenom, men ansökningsförfarandet tog ändå nästan sex månader.”
/…/
”Inför 2009 blev vi först lovade att planen skulle bli klar till årsskiftet. Sedan skulle den komma i februari, men då skulle den skickas till Boverket av någon anledning. Nästa besked var att den skulle bli klar i mars och till slut var det klart att det skulle komma i april.
Det slutade med att Boverket dömde ut miljökonsekvensbeskrivningen så att den eventuellt måste göras om från grunden.”

Jag kan faktiskt förstå att man som entreprenör blir frustrerad över att det kan ta så otroligt lång tid att få till ett bygglov eller en detaljplan. Men lagen måste ha sin gång om vi vill upprätthålla ett rättsamhälle. Dessutom kan man kräva att myndigheterna kan och gör sitt jobb ordentligt. Så inget onödigt tidsödande krångel uppkommer…

Förutom Kammarrätten och Länsstyrelsen så dömer alltså även Boverket ut Byggnadsnämndens kompetens och hantering av Snäcks camping. Både Gotlands Tidningar och Gotlands Allehanda återgav Boverkets kritik, som även omfattade det unika tillfälliga bygglovet:

”Miljödepartementet har vänt sig till Boverket för att få experternas synpunkter på om kommunens handläggning av planen har skett i överensstämmelse med lagen
Det har den inte gjort, förklarar Boverket i ett yttrande.
För det första stämmer den detaljplan som upprättats för campingområdet inte överens med den översiktsplan som gäller för norra Visby. Detaljplanen innebär en hårdexploatering av ett område som utpekats som riksintresse för både naturvård och friluftsliv. Här växer den starkt hotade dikesskräppan och här finns Visbytraktens mest utnyttjade strövområde.
Den detaljplan som antagits av kommunen tar ett stort avsteg från intentionerna i översiktsplanen, tycker Boverket:
”När planen är fullt utbyggd kommer området att mer likna ett industriområde för turism”, förklarar man i yttrandet till miljödepartementet.
Om ett förslag till detaljplan avviker från vad som har angivits i en översiktsplan ska det framgå när planen ställs ut, men detta har inte skett.”
/…/
”Dessutom konstaterar Boverket med viss häpnad att kommunen har utfärdat tillfälliga bygglov för inte mindre än 105 villavagnar och stugor i området under planarbetets gång. Alla bygglov i områdets övre del upphävdes av kammarrätten i december, eftersom de inte ansågs vara tillfälliga.
Arkitekten Kristina Adolfsson som varit föredragande i ärendet på Boverket tror att den domen kommer att stå sig:
– I lagstiftningen är det kristallklart: Det måste finnas en plan innan man kan utfärda bygglov. Jag har aldrig tidigare sett något exempel på att man har utfärdat tillfälliga bygglov i den här omfattningen i väntan på att en detaljplan ska bli klar.”

Pigge Werkelin och Niklas Harlevi tar i sin skrivelse också upp bygglov nummer 2.

”När det tillfälliga bygglovet skulle gå ut för campingstugorna frågade vi Byggnadsnämnden hur vi skulle göra och fick rådet att söka ett nytt tillfälligt bygglov sommaren 2008.”

Det tillfälliga bygglovet har också överklagats. Och nu vet vi, sedan Regeringsrätten beslut för en vecka sedan, att tillfälligt bygglov för stugor och vagnar på Snäck inte är förenligt med lagen. Den överklagan av tillfälligt bygglov nummer 2 som inlämnats till Länsstyrelsen har legat på is i snart ett och ett halvt år för att Länsstyrelsen önskat vänta in rättsprocessen för tillfälligt bygglov nummer 1. Nu är det dax att tina upp denna djupfrysta överklagan och besluta att upphäva det av Byggnadsnämnden beslutade tillfälliga bygglovet. Så att frågan om påföljder och ingripanden vid överträdelser mot Plan och bygglagen kan börja utredas. Lagen måste ha sin gång.