God Jul, med julaftonsbilder från Holmhällar

151224-001

151224-002

151224-003

151224-004

Vill passa på att göra ett tillkännagivande idag. Inspirerad av centerpolitikern tillika ledamoten i hälso- och sjukvårdsnämnden samt Fårösunds starke man Sven-Olov ”Esso” Eriksson som slagit rekord i ryggradslöshet – ett rekord som även för att vara på Gotland är imponerande – genom att gå ut i lokalpressen och säga att:

”Det är bara att konstatera att jag inte står bakom det [det som han själv skrivit på Facebook].”

Jag tillkännager härmed att jag inte står bakom något av det jag skriver eller har skrivit på den här bloggen – vare sig tidigare, nu eller i framtiden.

Illa med intelligensen och tankeverksamheten på Gotland?

150516-001 Billigt! 🙂 Endast 175 000 kr – 210 000 kr för en oinredd bod på 12 resp 15 kvm. Måste ses! 🙂

Min granne hade för ett par dagar inne en insändare i Gotlands Tidningar. Hon skrev:

Ska Sudret bli en förort?

Varför tänker man inte långsiktigt? Gotland med sin unika natur med alvarsmark, med vackra stränder som ändrar skepnad beroende var du promenerar i väg längs kusten. Att få känna den frihet som det innebär att stå och följa havets rörelser, den friheten vill kapitalister sakta men säkert ta ifrån oss ”infödda”.

Vad gör man då? Jo, man bygger ut vattennätet, bygger reningsverk men åt vem då? Inte för att vi gotlänningar saknar vatten utanför turister så att de kan bygga sina i många fall helt malplacerade hus och bo här några månader. sen åker de hem igen men vi blir kvar här och ser alla hus som gapar tomma i nästan elva månader. En ytterst liten del skriver sig här på Gotland. När alla har byggt färdigt här på Sudret så kommer det att se ut som vilken förort som helst. Hus intill hus med bygator emellan.

Helt plötsligt en dag börjar man kanske undra vart Gotlands vackra och lite vilda ö tagit vägen. Då är det försent mina vänner! Gotland har blivit som vilken förort som helst. Tror ni verkligen att en turist (utan hus) vill besöka en tätort som är likadan som den de lämnat hemma på fastlandet?

Gotlands fria och vackra natur är borta! Inga strövområden etcetera. Ni markägare har tjänat miljoner på att sälja marken som nu liknar förorten. Är man så penninghungrig att man offrar sin underbara ö då är det illa.
Politiker använder sig av sitt mantra att det gynnar hela Gotland, att vi ökar befolkningsstatistiken. Tror ni på det ni själva säger då är det illa med intelligensen och tankeverksamheten.

Anita Ståhle

Andemeningen och budskapet är exakt detsamma som i Mats Björcks insändare för fyra år sedan. Det är naturen och kulturlandskapet som är det som lockar människor att besöka och bosätta sig på Gotland.

Anitas insändare bemöttes snabbt av en replik från centerpartisten Torsten Gislestam. Han skrev:

VA-systemet viktigt hela året

Vill Anita Ståhle att Sudret skall läggas ner? Skall vi som bor och bygger här leva i ett slags museitillvaro? Själv är jag storsuderbo av födsel och ohejdad vana sedan nära 75 år. Jag har under nära fyrtio år arbetat för en positiv utveckling av vår bygd, bland annat i olika kommunala befattningar. Jag har upplevt hur denna bygd sakta men säkert reducerat sin befolkning från 2 000 personer 1951 till dagens knappt 900. Jag har upplevt hur skolor försvunnit, hur gårdar lagts ner och inte minst hur svårt det kan vara att få bygglov beviljade.
Att regionen vill bygga ut va-systemen för våra besökare är ett det mest groteska påstående jag hört på mycket länge, hur kan man påstå något sådant?
Vi politiker har arbetat för att en utbyggnad måste göras för att vårt näringsliv skall utvecklas och att fler människor skall kunna bo och arbeta här hela året.
Vi kommer alltid att kunna erbjuda vacker natur med stora strövområden så länge det finns artiga och belevade gotlänningar som förmår arbeta för dess bibehållande.
Det hade varit klädsamt om insändarskribenten kunde ge oss något eller några alternativ, just nu är byggande, besöksnäring och boskapsskötsel med vidhängande öppna landskap våra huvudnäringar. Till sist, ta gärna del av de planarbeten som gjorts för att på allt sätt försöka utveckla och inte avveckla vår del av Gotland. För sådana vänner bevare oss.

Torsten Gislestam (C)
Hamra

Därmed bekräftar han Anitas tes att det är illa med intelligensen och tankeverksamheten bland öns politiker.

Torsten skriver att han under nära fyrtio år, bland annat i olika kommunala befattningar, arbetat för en positiv utveckling av vår bygd och under den tiden har befolkningen minskat från 2000 till knappt 900 invånare. Är det denna befolkningsminskning Torsten menar vara en positiv utveckling? Eller är han så dum, rent av korkad, att han tror att samma utvecklingsideér han hållit fast vid under åren, och som bevisligen misslyckats, någon gång i någon framtid ska visa sig bära frukt? Det är ju så det verkar. En intelligent människa tror inte att en lösning som misslyckats under decennier helt plötsligt ska leda till framgång.

Torsten skriver dessutom att det är mycket groteskt att påstå att kommunen vill bygga ut va-systemen för våra besökares skull. Därmed visar Torsten att han inte besitter kunskaper i ett ämne där han väljer att kritisera Anita skarpt. Det visar på dåligt omdöme. Hade Torsten läst Långsiktig plan för VA – utbyggnad på Gotland 2014-2022 så kunde han ha besparats sig nesan att stå med dumstruten på huvudet. Där kan man nämligen läsa:

Det avloppsreningsverk som finns i Burgsvik har idag kapacitet för 1000 pe, vilket inte är tillräckligt för avloppsförsörjningen på Storsudret under sommarsäsongen.
/…/
Även den kommunala vattenförsörjningen är otillräcklig sommartid.

Kapacitetsutbyggnaden är alltså, precis som Anita skriver, påbjuden av ett behov som orsakas av sommargäster och turister. Kapaciteten räcker till för de bofastas behov.

Känslan för estetik och humana behov är inte stor bland exploateringsförespråkarna i bygden. En anonym diktare på orten beskrev till och med ljudet från en motorsåg som ”sången från sågen”. Då förstår man att de, precis som Torsten, inte ser skillnad på kalhygge eller landskap med fula malplacerade hus utkastade lite varstans i det klassiska vackra gotländska kulturlandskapet och vacker natur med stora inbjudande strövområden. Att inte se öns skönhetsvärden, vilka är öns utan konkurrens främsta attraktionskraft, är inte alls belevat. Det är obegåvat och vägen till att ytterligare utarma Gotland, eftersom ön förlorar sin lockelse som attraktivt boende och besöksmål p.g.a. exploateringen. Hade exploateringen inte bara givit negativa effekter på landskap och t. ex. i form av ökade priser utan även givit positiva effekter såsom ökad befolkning och ökad medelinkomst (Gotland har bland Sveriges lägsta medelinkomster) så hade jag förstått exploateringsförespråkarna. Men det kan jag inte utifrån de nedslående resultat som även Torsten skriver under på. Så det är uppenbarligen illa med intelligensen och tankeverksamheten på Gotland.

Efter detta så kan det vara upplysande att läsa min statistiksamling om Turismens extremt överdrivna betydelse på Gotland.

Lars Thomsson (c) är olämplig att styra i ett modernt samhälle

Med tanke på vad byggnadsnämndens ordförande, centerpartisten Lars Thomsson, uttalade i Gotlands Tidningar angående eventuellt vitesföreläggande för Burgsviks camping så känner jag mig motiverad att så här före kommunalvalet granska hur samme Lars Thomsson agerade för ett år sedan när viten skulle utdömas för svartbyggen på Snäck camping. Snäck camping ägs av familjerna Werkelin och Harlevi till skillnad mot Burgsviks campings familjen Svensson …

Burgsviks camping har utan bygglov uthyrt fyra stycken stugor medan Snäck camping har utan bygglov uthyrt åtta stycken stugor och fem stycken villavagnar. Det centerns Lars Thomsson säger till Gotlands Tidningar angående ett eventuellt vitesföreläggande för Burgsviks camping är:

”Är det ett svartbyggesärende måste vi hantera det enligt stadgarna. Vite är en del och där har nämnden inget tolkningsutrymme.”

I de två besluten om vitesföreläggande för Snäck campings stugor och villavagnar citeras en lagkommentar (hur lagen ska tolkas) ur boken ’Plan- och Bygglagen. En kommentar’ utgiven av förlaget Nordstedts juridik. – För övrigt en mycket vanlig källa för myndigheter som behöver vägledning vid tolkandet av plan- och bygglagen. – Citatet som följer, och som alltså citeras i de båda besluten om vitesföreläggande, berättar syftet med vitesföreläggande:

”När det gäller vitesbeloppets storlek, föreskrivs som en allmän princip att det skall fastställas till ett belopp som kan antas förmå adressaten att följa föreläggandet. Hänsyn bör därvid tas till adressatens ekonomiska förhållanden, värdet av det som föreläggandet avser, samhällsintresset av att föreläggandet följs och övriga omständigheter som kan vara av betydelse, t.ex. om adressaten underlåtit att uppfylla ett tidigare meddelat föreläggande. I förarbetena till lagen om viten (prop. 1984/85:96 s. 49) framhålls att det särskilt beträffande förelägganden som riktas till fastighetsägare eller ägare av annan egendom, faller sig naturligt att bestämma vitet så att beloppet inte understiger kostnaden för den förelagda åtgärden eller den vinst eller den besparing som en adressat normalt kan göra genom att inte uppfylla föreläggandet.”

Finns det då, vilket Lars Thomsson säger, inget tolkningsutrymme vid vitesutdömande ska man alltså hugga till med en summa så stor att den får den felande parten att korrigera sin lagöverträdelse. I detta fall inte fortsätta hyra ut de stugor och villavagnar som det inte finns tillstånd att hyra ut. Men hur gör centerpartisten Lars Thomssons byggnadsnämnd? Jo, de sätter vitet på en nivå som innebär att fortsatt uthyrning går jämt upp med vitesbeloppen eller kanske rent av med vinst, om beläggningen är över 75 procent.

Så här har vitesbeloppet räknats ut enligt vad som står skrivet i protokollen för stugorna respektive villavagnarna:

Uträkning för stugorna:

”Föreslaget vitesbelopp baseras på ett medeltal av hyresintäkter för ägaren till budget/campingstugorna. Vidare antas att beläggning är 75% av max kapacitet under perioden vecka 26 – 38 2009. Angivna hyresbelopp baseras på lägsta veckohyra (budgetstugor), uppgifter är hämtade på XX 2009-06-08. Alla hyror är inklusive moms.
Vecka pris/stuga, 7 nätter (kr) Totalt under perioden, intäkt för 8 st stugor/vecka (kr)

26 4865 38920

27-28 6465 103440

29 6265 50120

30 6465 51720

31 6865 54920

32-33 6265 100240

34-35 4165 66640

36-38 3465 83160

Summa: 549160 (reduceras med 25%) » 412 000 kr

Beräknad total intäkt för uthyrning av 8 st budget/campingstugor, med 75% beläggning, på fastigheten Visby Snäckgärdet 1:28 under perioden v26-38, 2009 blir således 412 000 kr. Med ovan beräknade intäkter för 8 st budget/campingstugor föreslås ett löpande vite om (avrundat till närmaste tusen kr) 32 000 sek/vecka = 128 000 sek/mån så länge de olovligt nyttjade budget/campingstugorna finns tillgängliga för uthyrning.”

Uträkning för villavagnarna:

”Beräkning av föreslaget vitesbelopp baseras på ett medeltal av hyresintäkter för ägaren till vagnarna. Vidare antas att beläggning är 75% av max kapacitet under perioden vecka 26 – 38 2009. Angivna hyresbelopp baseras på lägsta veckohyra (kategori 1 hillside), uppgifter är hämtade på XX 2009-06-08. Alla hyror är inklusive moms.
Vecka pris/vagn, 7 nätter (kr) Totalt under perioden, intäkt för 5 st vagnar/vecka (kr)

26 6265 31325

27-29 10565 158475

30-33 9765 195300

34 6165 30825

35 5565 27825

36 5065 25325

37-38 4865 48650

Summa: 516725 (reduceras med 25%) » 387000 kr

Beräknad total intäkt för uthyrning av 5 st villavagnar, med 75% beläggning, på fastigheten Visby Snäckgärdet 1:28 under perioden v26-38, 2009 blir således 387 000 sek. Med ovan beräknade intäkter för 5 st villavagnar föreslås ett löpande vite om (avrundat till närmaste tusen kr) 30 000 kr/vecka = 120 000 kr/mån så länge de olovligt uppställda villavagnarna nr 46-50 på fastigheten Visby Snäckgärdet 1:28 står kvar för uthyrning.”

Jag har inte så lite svårt att få dessa två beslut att kunna förenas med den lagtolkning som citeras i anslutning till besluten. Jag har därmed också svårt att tro att Lars Thomsson inte särbehandlat somliga när han angående ett eventuellt vitesföreläggande för Burgsviks camping säger:

”Är det ett svartbyggesärende måste vi hantera det enligt stadgarna. Vite är en del och där har nämnden inget tolkningsutrymme.”

Därför vill jag att Lars Thomsson inte blir kvar som vare sig byggnadsnämndens ordförande eller som ett av fyra kommunalråd efter kommunalvalet. Lars Thomsson har vare sig kompetens för att styra eller insikt i hur ett modernt demokratiskt samhälle utan korruption styrs.

Jag skulle kunna skriva mycket om Lars Thomssons tillkortakommande som politiker men nöjer mig med detta. Ni som vill ha fler exempel kan kontakta mig via mejl. Dock bjussar jag på två citat från Lars Thomssons mun:

– Jag tycker det är ett trevligt pris.
sagt till Aftonbladet efter att byggnadsnämnden sålt Björkhaga camping till Pigge Werkelin för 2 miljoner trots att kommunens värderingsman upskattat värdet till 6 miljoner.
– Det är fullt klart att det behövs pooler.
sagt till Gotlands Allehanda efter att byggnadsnämnden beviljat Pigge Werkelin bygglov för en pool på strandskyddad mark vid Björkhaga.

Eva Bofride ljuger om journalistik

IMG_6298

”Journalister har inga egna syften (även om det finns mängder av konspirationsteorier även om detta). Det som publiceras av olika medier med en ansvarig utgivare kan ställas till svars. I fria medier kommer flera sidor av samma verklighet till tals.”

Så skriver Gotlands Tidningars centerpartistiske ledarskribent Eva Bofride idag. Eftersom journalistik är ett ämne som intresserar mig – Dels har jag jobbat som journalist, d.v.s. fotograf, och vet att verkligheten bestäms av uppdragsgivarens/arbetsgivarens intentioner. Dels anser jag att media bestämmer, genom indoktrinering, hur människor ska tycka och tänka i politiska och andra frågor, vilket gör journalistik/media till den största maktfaktor vi har i vårt samhälle. – så blev jag självklart förbannad. Inte fan kan man vara så okunnig och/eller så oreflekterande att man som f.d. journalist inte vet hur det fungerar i branschen. Läser Eva Bofride inga böcker???

Jag ska här presentera några mycket namnkunnigare och erfarnare journalisters synpunkter på journalistik.

Göran Rosenberg skriver i sin bok ’Tankar om journalistik’:

”Valet av journalistisk berättelse är alltid ett subjektivt val, i de här sammanhangen oftast styrt av inomredaktionella förväntningar och koder, av ett slags journalistisk ideologi om man så vill. Som alla ideologer får den oss att betrakta världen, inte som den är, utan som den borde vara. Den belyser det vi bör se, och lägger i skugga det vi bör bortse från.”

Rosenberg berör också Gotlands lokalpress. 😉

”Det okritiska refererandet, det mekaniska återgivandet, det ogrundade påståendet, är inte bara ytlig journalistik. Det är inte journalistik alls.”

Tryckfrihetsexperten Erik Göthe har sagt:

”Idag måste varje intresse och politik – och varje krig – drivas kraftfullt också via massmedia. Det ideologiska trycket på journalisterna blir oerhört starkt. Ytterst få lyckas stå emot.”

Men det gör GT:s stadiga klippa Eva Bofride… 🙂 🙂 🙂

Anders R Olsson skriver i sin bok ’Lögn, förbannad lögn och journalistik’:

”Vi journalister är anställda och/eller ekonomiskt beroende. Det finns ägare och politruker inom massmedia – och de ger oss order. Överheten kontrollerar utbudet av yttranden i första hand via budget och chefsutnämningar, inte genom censur och grundlagsmygel.”

Läs också vad den mångåriga Ekots reportern, dåvarande Studio Ett krönikören, Björn Elmbrant skrev i en debattartikel i Expressen, med titeln ’Är granskningsnämnden en politisk domstol?’. Hans bakgrund och slutsats var följade:

”I krönikan [Egyptierna på Bromma] sa jag att händelsen på Bromma var en del av ett större system, att USA efter attacken den elfte september fängslat både svagt och starkt terroristmisstänkta personer världen runt, som utan rättegång hämtas via specialplan och förts till fängelser i länder där de kan torteras, eftersom detta inte kan ske i USA. Om denna krönika anförde granskningsnämnden att det kan ”diskuteras om krönikören inte gick lite väl långt när han sade att USA fraktar misstänkta terrorister till länder där tortyr kan utföras eftersom tortyr inte får förekomma i USA och ett antal andra länder”.
/…/
”Granskningsnämndens omdöme att jag i min krönika ”gick väl långt” rymmer därför principiella konsekvenser. Medarbetarna på Sveriges Radio får därmed en signal att saklighet är att springa i exakt samma drev som alla andra journalister gör. Man ska akta sig för att gå utanför vad de stora svenska tidningarna skriver, undvika att självständigt söka egna källor.”

Nyligen var det Ekots f.d. Östeuropakorrespondent Maria Persson Löfgren som berättade hur Ekot väljer att hålla sig med dubbla måttstockar.
Hon börjar i en krönika i Kommunalarbetaren. Hon berättar att ett inslag med kritik mot Carl Bildt aldrig sändes i Ekot. I inslaget anklagar Srebrenicas mödrar Europa och den svenske utrikesministern Carl Bildt för massakern i Srebrenica, som skedde i juli 1995. Maria Persson Löfgren skriver:

”Det är mycket hårda ord. Långt från svenskt ”lagom” och det går inte: Det kan tas politiskt, som att jag är en allianshatande reporter, är ute efter utrikesministern och att svärta ned Sverige under EU-ordförandeskapet.
Hatet mot Bildt kommer inte med i svensk radio.”

Men gäller det t.ex Ryssland och andra länder och dess ledare, som av självgoda mainstreammedier anses mindre demokratiska, är det fritt fram för varjehanda obelagda påståenden. Maria Persson Löfgren fortsätter:

”Jag tänker på hur många gånger jag gjorde inslag med samma hätska utfall mot en annan politisk toppman, presidenten i Ryssland Vladimir Putin.
Aldrig en invändning om huruvida argumenten eller ilskan mot Putin var saklig eller ej. Det var självklart att släppa fram kritiska röster mot den ­en­väldige presidenten i Ryssland utan att egentligen kontrollera om han ­verk­ligen hade makten att göra något åt det ena eller det andra.”

Jag har verkligen hatat, hatat, hatat Maria Persson Löfgren, ända sedan hon började rapportera från Ryssland, just för att många av hennes inslag var grundade på rykten och spekulationer. Nu inser jag att det inte var hon det var fel på utan den Eko-ledning som befinner sig i Sverige, som vill styra lyssnarnas världsbild så att den instämmer med den politiska agenda och de politiska mål Eko-ledning önskar förverkliga.

Maria Persson Löfgren fick också utveckla sin kritik ytterligare i radioprogrammet Medierna. Där är hon ännu tydligare i sin kritik.

Jag påstår, på goda grunder, att Eva Bofride ljuger när hon påstår att:

”Journalister har inga egna syften (även om det finns mängder av konspirationsteorier även om detta). Det som publiceras av olika medier med en ansvarig utgivare kan ställas till svars. I fria medier kommer flera sidor av samma verklighet till tals.”

Den lokala politiska kulturen blev Marianne Samuelssons fall

DSC_0388

Två är innan Gotlands landshövding Marianne Samuelsson tvingades avgå – p.g.a. att hon ansåg att alla inte skulle var lika inför lagen – blev hon angripen i lokalpressen av de lokala moderaternas mest kända företrädare Inger Harlevi samt öns mest kända företagare Pigge Werkelin just för att länsstyrelsen, inklusive landshövdingen själv, hade lagen och likhet inför lagen som ledstjärna vid myndighetsutövningen. Både kommunpolitikern och företagaren uttryckte kritik just för att lagen gick före de enskilda företagens intressen. Speciellt inriktade sig de båda på länstyrelsens upphävande av det märkliga bygglov som kommunen beviljat Snäcks camping (Länsstyrelsen ansåg inte att 40 nya villavagnar på Snäcks camping är någon tillfällig åtgärd som man kan ge tillfälligt bygglov för.) som ägs gemensamt av familjerna Harlevi och Werkelin. En sommarboende granne till campingen hade överklagat kommunens beslut och fick då stöd av länsstyrelsen.

070609 publicerade Gotlands Tidningar en intervju med moderaten Inger Harlevi med rubriken ”Det finns bitterhet på länsstyrelsen”.

”Liksom Pigge Werkelin kritiserar hon att kommunala beslut om exempelvis bygglov ofta rivs upp av länsstyrelsen.
Detta hämmar öns entreprenörer, hävdar Werkelin och Harlevi.
-Det är ett stort problem att dialogen mellan tjänstemännen på kommunen och länsstyrelsen är så dålig. Det finns en bitterhet på länsstyrelsen. Den sitter i väggarna, säger Inger Harlevi.”

070613 (fyra dagar efter intervjun med Inger Harlevi) publicerade Gotlands Tidningar en artikel på centerna ledarsida skriven av kommunalrådet och tillika kommunstyrelsens ordförande Eva Nypeliuz med titeln ”Nu måste Jante grävas ner

”Varför kan inte vi gotlänningar och sommargotlänningar försöka se positivt på när någon har nya affärsidéer och lyckas som företagare. Det måste bli accepterat och fint att vara företagare och därtill lyckas och tjäna pengar på sitt företag.”
/…/
”Nej, gräv ner Jante för gott och gläds med de många duktiga företagare vi har på Gotland inom olika branscher istället för att ge uttryck för avundsjuka genom att leta fel och brister.”
/…/
”För att lyckas med den satsning vi nu gör i kommunen krävs ett gediget engagemang från alla som är berörda, och det är många. Politiker, tjänstemän, näringslivets aktörer och företagarna själva samt inte minst media.”

070615 publiceras en insändar av Inger Harlevise i Gotlands Allehanda med rubriken ”För att få något måste man ge något”.

”Jan Lundgren [dåvarande socialdemokratiskt kommunalrådet] visade under sin tid som kommunstyrelseordförande att han tror på turismen och turismens utveckling. Eva Nypelius [nuvarande centerpartistiskt kommunalråd] har mycket tydligt visat att hon sätter utveckling av näringslivet och företagsklimatet i första rummet och har på ett mycket förtjänstfull sätt satt igång arbetet med ”Raka Spåret”. Och hon driver den frågan stenhårt trots att det uppenbarligen finns kommunala tjänstemän som ogillar ambitionen med detta. Men vad hjälper det att kommunledningen vill tolka lagar och förordningar för att se vad som är möjligt att göra, om Länsstyrelsen samtidigt tolkar dem för att se vad som är möjligt att förbjuda?”

071116 skrev Pigge Werkelin en insändare med rubiken ”Jag har tappat förtroendet för landshövdingen

”Man har försökt att dra tillbaka bygglov som jag har fått av en enig byggnadsnämnd vid två tillfällen. När jag försökte förklara att de hade fel och att detta skulle skada oss och vår affärsidé hänvisade hon till sina experter.”
/…/
”Man har försökt att dra tillbaka bygglov som jag har fått av en enig byggnadsnämnd vid två tillfällen. När jag försökte förklara att de hade fel och att detta skulle skada oss och vår affärsidé hänvisade hon till sina experter.”
/…/
”Hade förhoppningar om att Marianne i rollen som landshövding även skulle vara utvecklare på ön som sin företrädare. Men detta klargjorde hon för mig att hennes roll var att vara övervakare.”

Detta råkade alltså Marianne Samuelsson ut för för att hon i sin roll som myndighetsutövare och överprövare av kommunala beslut hade som ambition att följa lagen. Det var nog inte bara på lokalpressens sidor som Marianne Samuelsson fick höra hur hon borde sköta sitt uppdrag. Troligtvis fick hon ta emot en hel del synpunkter även när hon träffade ledande kommunpolitiker.

Sedan turbulensen kring Marianne Samuelsson drogs igång av Sveriges Radio Gotland 090720 så bildades två läger på lokaltidningarnas debattforum. Dels de som ansåg att Marianne Samuelsson gjort fel som inte lät ’likhet inför lagen’ gälla, dels de som ansåg att hon gjort rätt som särbehandlat en lokal potentat. Centerpartisten Per Stenegärd gav sitt fulla stöd till Marianne Samuelsson och ansåg att länsstyrelsens tjänstemän skulle hållas efter enligt Jantelagen så de inte skulle tra att de var något. Per Stenegärd skrev följade i debattforumet:

”Landshövdingen tar ton och sköter sig bra . Tjänstemännen skall inte få rätt i allt, då växer de upp till himlen . Marianne Samuelsson gör precis vad hon skall göra som landshövding.
För övrigt är den Gotländska avundsjukan fantastisk.”

’Avundsjuka’ var det enda ’argumentet’ som Marianne Samuelssons sida hade att anföra mot oss som ville att ’likhet inför lagen’ skulle råda. I övrigt framfördes mest en massa missuppfattningar om vad som står eller inte står i lagen.
Missuppfattningar om länsstyrelsens roll och vad som står i lagen är tydligen mycket utbrett bland företagare på Gotland. Torgny Gustafsson, som driver ett vandrarhem, passade på att få in en insändare i Gotlands Allehanda 090805 där han spyr sin galla över länsstyrelsesn tjänstemän eftersom han inte fått anlägga en badbrygga, inte fick dika ut en våtmark och inte fick gehör när han ville att fallna tallar och granar i ett naturreservat skulle tas bort.
Uppenbarligen förstår inte Torgny Gustafsson att länsstyrelsens tjänstemän endast följt lagen i dessa tre fall. Med lite intresse för att ta reda på fakta, genom att läsa lagen, hade inte Torgny Gustafsson behövt framstå, i sin insändare, som den rättshaverist han uppenbarligen är när han framför klagomål mot länsstyrelsens tjänstemän som har att tillgodose att lagen efterlevs istället för att rikta sin kritik mot regeringen och Sveriges riksdag som fattar beslut om strandskydd, våtmarker och naturreservat.
Läser man lokaltidningarna debattsidor så framgår det klart att Gotland vimlar av rättshaverister som tror att lagen säger si eller så, och som inte har initiativkraft till att ta reda på hur det verkligen är.

Den enda politiker som stått upp och utan invändningar kritiserat Marianne Samuelssons agerande är moderaten Rolk K Nilsson som 090730 fanns citerad i både Gotlands Allehanda och Gotlands Tidningar.

”Han berättar att han inte tror att Gotlands landshövding är ensam om att resonera som hon har gjort, i samband med att hon gav Max Hansson rätt till sina byggen.
– Jag har mött det många gånger. Men det gör det inte mindre fel.”

”- Gotland håller på att bli lite av vilda västern. Halvkändisar och kändisar som får göra som de vill, ryska oljeföretag köper sig utställningar på Länsmuseet. Det här börjar gå för långt!”

Från centerpartister och socialdemokrater har ingen kritik mot Marianne Samuelsson hörts men ett troskyldigt ’självklart ska alla vara lika inför lagen’ har framförts av de flesta. Det har heller inte framförts någon stöd för Marianne Samuelsson från någon kommunal politiker, tjänsteman eller företagare. Nu när hon gjort som de velat, och fått avgå som landshövding för detts, så lämnar de henne helt i stickt. Ynkligt! Däremot har alla centerpartister och socialdemorater som uttalat sig i lokalpressen kritiserat den hjältemodiga tjänstemannen på länsstyrelsen som gjorde att Marianne Samuelssons brott mot Sveriges främsta grundlag Regeringsformen 1 kap. 9 § kunde avslöjas.

Regeringsformen 1 kap. 9 §
”Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet.”

Den enda som agerar i offentligheten med riktigt rak ryggrad är Gotlands Tidningars centerpartistiske ledarskribent Eva Bofride som undrar ”Hade det varit bättre om vi inget fått veta?”.

”En mycket allvarlig del i de kommentarer som fälls är kritiken av hela ursprunget till avslöjandet, den enskilde tjänstemannen på länsstyrelsen som spelade in ett samtal om hur länsstyrelsen ska arbeta för att bemöta krisen på Gotland, och senare lämnade över inspelningen till Radio Gotland.
Senast i går framfördes hård kritik av tjänstemannens agerande på denna sida av både centerns ordförande på Gotland, Björn Larsson, och fullmäktigeledamoten Ola Lindvall, också centern.”
/…/
”Som en konsekvens av detta resonemang kan man också tolka det som att kritikerna anser att det hade varit bättre om vi inget fått veta, att allt skulle fortsätta som vanligt.
Varken Björn Larsson eller Ola Lindvall har något att säga om själva innehållet på inspelningen, att landshövdingen uttalar den sensationella uppfattningen att hon inte anser att alla är lika inför lagen.”
/…/
”När Björn Larsson och Ola Lindvall konstaterat att det är tjänstemannen som är boven dramat går de över till att kritisera medierna för deras rapportering. Ola Lindvall menar att medier inte ska rapportera om något där de inte har hela faktaunderlaget och sammanhanget klart för sig. Samtidigt som han anser det förkastligt att tjänstemän utnyttjar sin rätt att prata med journalister om hur det ligger till.”
/…/
”Ola Lindvall frågar sig också vilken policy media har: ”Är det bara hemliga inspelningar från myndigheter som länsstyrelse och kommun som anses OK att använda eller gäller det även organisationer och företag?”.
Nu finns det en enorm skillnad mellan länsstyrelse, kommun och privata företag och organisationer. Meddelarskyddet gäller offentlig verksamhet och av den enkla anledningen att denna verksamhet utförs på vårt, skattebetalarnas och medborgarnas, uppdrag. Det är där lojaliteten ska ligga, att man varnar när myndigheten avviker från lag och ordning.”

Ola Linvall är en av dessa gotländska rättshaverister som är engagerad i kommunpolitiken och som uppenbarligen saknar ens ett minimum av den kompetens man kan kräva av en kommunalpolitiker. Han känner uppenbarligen inte till meddelarskyddslagen som omfattar offentlig verksamhet men inte privat, med följden att han framstår som den rättshaverist han är när han offentliggör sitt okunniga tyckande.

UPPDATERAT 090808 ->

090808 skrev även Gotlands Allehandas redaktionschef Peter Wennblad en riktigt rakryggad krönika där han går till skarpt angrepp mot Gotlands makthavare:

”De senaste veckorna har skakat om mig.
Inte för att landshövdingen fick sparken – det fanns liksom inget annat alternativ när Marianne Samuelsson på några dagar lyckades ifrågasätta två grundlagsfästa rättigheter och dessutom ta hem världsmästerskapet i usel krishantering.
Vad som ruskat om mig att landshövdingsaffären har dragit fram en otäck maktkultur i ljuset.
En efter en har ledande makthavare på Gotland ifrågasatt och fördömt den modige tjänsteman som avslöjade Marianne Samuelssons dubbelspel.
Först kommunalrådet Lars Thomsson, som kallade avslöjandet ”väldigt konstigt” och något som ”aldrig skulle hända på byggnadsnämndens möten.”
Därefter oppositionsrådet Björn Jansson, som dömde ut det som ”helt odemokratiskt”.
Sedan följde DBW [De Badande Wännerna] -höjdaren Lennart Lindgren, som efter att ha hoppat på Radio Gotland(!) benämnde inspelningen ”illojal så det skriker om det”.
Och så var det centerpartiordföranden Björn Larssons tur: ”Omdömeslöst” och ”moraliskt förkastligt”.
Han fick, obegripligt med tanke på att medierna lever på orädda uppgiftslämnare, stöd av nyhetschefen Mats Pettersson på Gotlands Tidningar: ”Ohyfsat, illojalt och kort sagt ett jävla sätt.”
Och så till sist före detta riksdagsledamoten Lilian Virgin, som menade att ”man inte gör så på en arbetsplats”.
Jag hoppas att dessa uttalanden inte speglar den allmänna uppfattningen bland höjdarna på ön, men jag befarar att de gör det eftersom ingen annan har protesterat.”

<- SLUT PÅ UPPDATERING 090808

Det är synd om Gotland och gotlänningarna. Ön och dess invånare förtjänar ett kompetent styre som beskälas av kunskap, demokrati och rättsäkerhet. Nu får vi dras med riktigt inkompetenta och korrumperade idioter oavsett om det är centern eller socialdemokraterna som styr. Det är också lite synd om Marianne Samuelsson som blev så välintegrerad i den gotlandska politiska kulturen att hon tvingades avgå efter att hennes inställning blivit känd. Nu darrar öns ledande politiker och öser därför sin galla över den okände tjänsteman som spelade in Marianne Samuelsson i hopp om att ingen kommunal tjänsteman ska uppbåda samma civilkurrage och avslöja att samma lagtrotsiga särbehandling som Marianne Samuelsson bekände även beskälar korrupta kommunen i sin myndighetsutövning. Själv hoppas jag att kommunens ledande politiker och tjänstemän blir avslöjade så vi kan införa demokrati och rättsäkerhet på Gotland.