Korrupta kommunen Gotland i praktiken…

070426-004

Endast tre månader efter valet 2006 – då centerpartiet med sina allianspartier efterträdde socialdemokraterna med sina allianspartier – beslutade kommmunstyrelsen 2007-01-25 att sänka avgiften för betor från 5.90 kr per 1 000 kg till 3 kr. Tre av de kommunstyrelseledamöter som röstade ja till att nästan halvera hamntaxan för betor var så sent som året före, 2006, själva odlare och leverantörer av betor. Dessa tre, Eva Nypelius, Lars Thomsson och Per-Olof Jacobsson, är samtliga centerpartister, varav de förstnämnda två var nytillträdda kommunalråd.

Kommunalrådet och kommunstyrelsen ordförande Eva Nypelius hade enligt Sveriges Radio Gotland inte en aning om hur demokrati fungerar i en rättstat.

Eva Nypelius ovetande om betjäv

Kommunalrådet Eva Nypelius visste inte att hon befann sig i en jävsituation när hon var med och fattade beslut om lägre hamntaxor för betodlarna. Detta trots att hennes familj själva odlar sockerbetor.

Det säger hon nu till Radio Gotlands efter uppgifterna om att hon och centerpartikollegorna PO Jakobsson och Lars Thomsson misstänks för så kallat delikatessjäv.

Eva Nypelius säger att hon inte kände till de hårdare jävsregler som gäller ledamöter i kommunstyrelsen jämfört med vad som gäller för kommunfullmäktiges ledamöter.

Hon tycker att det är olyckligt om hon varit jävig i frågan, men påpekar att varken hon eller de övriga två aktuella centerpartisterna kommer att odla betor under 2007. Hon tycker också att det är konstigt att frågan om jäv inte kommit upp tidigare eftersom frågan om hamntaxorna diskuterats under lång tid.

Hon påpekar också att den nya lägre hamntaxan inte gäller retroaktivt, utan tidigast från mars i år och ingen av de tre centerpartisterna kommer att odla betor i år.

Vilken tur att jäv-ärendet uppkom redan i slutet av januari så det var möjligt att avstå från att sätta betor. Att fram på våren med trovärdighet hävda att man inte avsåg att odla betor, när betorna redan varit satta i jorden, hade varit svårare…

”I sista hand kommer blommor och lavar och naturintressen”

090312-006

Några kommentarer till ett rundabordssamtal som var publicerat i tidningen Gotlands Näringsliv nr 1/2009 sid. 20-21. Ett samtal under ledning av chefredaktör Patrik Annerud, med bl. a. Eva Nypelius, centerpartistiskt kommunalråd samt ordförande i kommunstyrelsen, och Henrik Svensson, VD för Sweprod

Moderator: Hur viktig är industrin för Gotland?

Henrik: Vi måste ju ha en basindustri så länge vi inte har något annat som sysselsätter folk året runt.

Så sant, så sant!

Moderator: I Vision 2025 nämns ordet industri två gånger, en gång med ordet livsmedel och en gång med anledning av att det krävs energi till kalkindustrin. Det verkar inte vara ett prioriterat mål med industri om man läser visionsdokumentet.

Eva: Det är ju ett prioriterat mål med tillväxt, med bra företagsklimat, att vi har bra förutsättningar för näringslivet. Sen är ju industrin som bransch direkt utpekad.
Det vi gör just nu är att Gotlands kommun, och Tekniska Resurscentrum tillsammans inventerar de industriföretag som finns på ön och vilka resurser som finns, för att stötta och utveckla de företagen genom att uppmuntra dem att samarbeta.

Så falsk, så falskt! Fakta är att kommunens initiativ för att organisera industi-samarbete på Gotland inte uppkom förrän nyligen då den ekonomiska krisen blivit kännbar på ön.

Eva: Vi är positiva till kalkindustrin. Det viktiga är att vi i första hand klarar vattenförsörjningen på Gotland. Och det tror jag alla håller med om att det är nummer ett. Sedan är jobben det viktiga och i sista hand kommer blommor och lavar och naturintressen.

Henrik: Så det här är er offentliga hållning?

Eva: Ja, i princip är vi överens i kommunstyrelsen. Det är två partier som inte är med.

Moderator: Så jobben är viktigare än blommor?

Eva: Jo, men sen tror jag att man måste inte alltid sätta det här i motsatsställning till varann. Om man nu kan göra det här på ett bra sätt där man tar vara på det naturvärden vi har. Då är det ju faktiskt de här kalkbrotten som kan bli besöksmålen framåt.

I Vision 2025 – det regionala utvecklingsprogrammet där regiondirektören och Eva Nypelius skrev förordet och  som klubbades av kommunfullmäktige förra året – fastslogs bl a följande:

”Vision Gotland 2025 är ett styrdokument för hela det gotländska samhällslivet. Oavsett aktör ska detta vara inriktningen för våra gemensamma kraftsamlingar.”

[…]

”Utgångspunkten för formandet av det regionala utvecklingsprogrammet är en hållbar utveckling. I hållbar utveckling ingår tre samspelande dimensioner – den ekonomiska, sociala och miljömässiga. Det innebär att alla mål i Vision Gotland 2025 syftar till att uppnå en hållbar utveckling.”

[…]

”Med hållbar tillväxt avses en ekonomisk tillväxt utan att de ekosystem som vi är beroende av äventyras, samtidigt som de mänskliga resurserna värnas.”

[…]

”Den ekonomiska tillväxten är en av delarna i den hållbara samhällsutvecklingen, där den ska samspela med miljömässig och social utveckling.”

Ska man inte vanvördigt tolka Vision 2025 allt för fritt så är det uppenbart är att Eva Nypeluis svänger kappan snabbare än vinden. Det andra som uppenbarar sig är att alla miljoner som kommunen satsade på utredningar, samråd, konsulter, och trycksaker för att åstadkomma dokumentet Vision 2025 varit bortkastade. För nu betyder uppenbarligen inte den 25-sidiga framtidsvisionen ett skvatt för moderater, folkpartister, centerpartister, kristdemokrater och socialdemokrater. Nu skiter dessa politiker i alla beslutade visioner och gör precis som de själva personligen vill; precis så folk- och demokratiföraktande som politikerna tydligen alltid agerat på Gotland. Och glöm det där snacket om att centern skulle vara ett miljöparti!