Arbetet för censur av alternativmedia kan vara initierat av globalisterna

Vi som inte gillar den nuvarande samhällsutvecklingen och därför tycker på tvärs med etablissemanget kommer från både vänster och höger. Nästan hälften av svenskarna (45%) känner sig inte representerade i det nuvarande politiska landskapet med åtta partier som i stort sätt bedriver samma politik. En politik som härstammar från globalisternas/storföretagens tankesmedjor och påverkansorganisationer, med EU, FN och WHO som mellanled innan globalisternas/storföretagens beslut påtvingas svenska folket. Vi demokratiskt exkluderade tvingas, för att få lite fakta om världen, förlita oss på alternativmedier som i huvudsak har en högeragenda. Även om alternativmedia är högerriktade så är de livsviktiga även för oss på vänsterkanten.

Man skulle kunna tycka lite synd om dessa okunniga och ointresserade personer som tror att det är alternativmedia som hotar demokratin, men det är ju de själva som hotar demokratin – den demokrati som 45 procent av oss svenskar exkluderas ifrån – och som tvingar oss att förlita oss på alternativmedia när Sveriges Radio, Sveriges Television och övriga etablissemangsmedia, med sin dolda agenda, mörkar samhällsutvecklingen och aktörerna bakom.

Man borde kunna kräva att de som gjort aktuella anti-demokratiska anti-alternativmedia-utredningar likt Regeringens proposition om mediestöd och FOIs, av SÄPO, beställda utredning “Rutten demokrati – Konspirationspropaganda, rasism och våld” borde vara kunniga och intresserade, samt inte ha ont uppsåt gentemot de massor som känner sig utanför och försummade av politiker, etablissemangsmedia och etablissemang. Syftet borde vara att inkludera fler i det politiska beslutsfattandet, inte sätta stopp för de exkluderades yttrandefrihet. Det vi ser är ren ondska – en uppenbar ovilja till kommunikation med den exkluderade halvan av befolkningen. Det perspektiv som utredarna tar är globalisters/storföretags perspektiv och deras språkrör/tjänstehjon – politiker, journalister och andra av etablissemangets opinionsbildare – som tvingas hålla med sina ägare för att inte bli av med arbetet. Mellan skål och vägg är jag övertygad om att massor av globalisters/storföretags språkrör/tjänstehjon erkänner att de känner sig lika exkluderade som majoritetsbefolkningen. Det är alltså ett enormt demokratiskt underskott vi lever under.

Agendan är protofascistisk. Storföretag, FN, WHO, EU och nationalstaterna har ingått en antidemokratisk allians som ser folket som fiender och problem. I denna protofascistiska strävan måste de helt enkelt köra över majoriteten genom att tysta den och genom att flytta besluten till organisationer där folket inte har något inflytande alls. Det är där sådana som EU, FN och WHO kommer in. Dessa organisation har närkontakt med globalister/storföretag, vilka är de som har den reella makten att påverka organisationernas agenda och beslut. Beslut som sedan sipprar nedåt till de når vår vardag, utan att vi har blivit tillfrågade eller haft möjlighet att påverka.

Det fascisterna vill är att styra egenmäktigt. Låta politiker, media och etablissemanget vara deras politiska kommissarier gentemot folket, samt deras verkställare. Majoriteten ska bara vara undersåtar kort och gott. Deras uppgift är att hyra (det är framtiden) storföretagens produkter, och därmed vara livstids materiellt ofria. Några ur majoriteten ska arbeta åt storföretagen, de flesta ska leva på ett lågt medborgarbidrag.

För att genomföra detta måste demokrati, yttrandefrihet och den fria opinionsbildningen upphävas. Helt enligt de förslag som Johns Hopkins Center for Health Security, World Economic Forum och Bill & Melinda Gates Foundation föreslår i rekommendationen nedan, som utkom strax före covid-19-utbrottet. Först en beskrivning av hur de själva beskriver sin pandemiövning Event 201, som gjordes två månader innan covid-19-pandemins utbrott.

Läs och lär av mediestrategin från Event 201

Projekt Event 201 som ägde rum 18 oktober 2019 – i december 2019 rapporteras de första fallen av covid-19 i Kina – beskrivs som:

“Johns Hopkins Center for Health Security i samarbete med World Economic Forum och Bill och Melinda Gates Foundation var värd för Event 201, en pandemiövning på hög nivå den 18 oktober 2019 i New York, NY. Övningen illustrerade områden där offentlig-privata partnerskap kommer att vara nödvändiga under reaktionen på en allvarlig pandemi för att minska storskaliga ekonomiska och samhälleliga konsekvenser.”
[…]
“Event 201 var en 3,5 timmar lång tablåövning om en pandemi som simulerade en rad dramatiska, scenariobaserade ledda diskussioner om svåra, verklighetstrogna dilemman i samband med insatser mot en hypotetisk, men vetenskapligt trolig, pandemi. 15 globala ledare inom näringsliv, förvaltning och folkhälsa deltog i simuleringsövningen som belyste olösta politiska och ekonomiska frågor som skulle kunna lösas med tillräcklig politisk vilja, finansiella investeringar och uppmärksamhet nu och i framtiden.
Övningen bestod av förinspelade nyhetssändningar, direktsända genomgångar med "personalen" och modererade diskussioner om specifika ämnen. Dessa frågor var noggrant utformade i en övertygande berättelse som utbildade deltagarna och publiken.
Johns Hopkins Center for Health Security, World Economic Forum och Bill & Melinda Gates Foundation föreslår gemensamt dessa rekommendationer.“
[…]
Rekommendation 7 – mediestrategi
“Regeringar och den privata sektorn bör ge högre prioritet åt att utveckla metoder för att bekämpa felaktig information och desinformation före nästa pandemi. Regeringar kommer att behöva samarbeta med traditionella och sociala medieföretag för att undersöka och utveckla smidiga metoder för att motverka felaktig information. Detta kommer att kräva att man utvecklar förmågan att översvämma medier med snabb, korrekt och konsekvent information. Folkhälsomyndigheterna bör samarbeta med privata arbetsgivare och betrodda samhällsledare, t.ex. religiösa ledare, för att sprida saklig information till anställda och medborgare. Betrodda, inflytelserika arbetsgivare inom den privata sektorn bör skapa kapacitet att snabbt och tillförlitligt förstärka offentliga meddelanden, hantera rykten och felaktig information och förstärka trovärdig information för att stödja offentlig kommunikation i nödsituationer. Nationella folkhälsomyndigheter bör arbeta i nära samarbete med WHO för att skapa kapacitet att snabbt utveckla och släppa konsekventa hälsobudskap. Medieföretagen bör å sin sida åta sig att se till att auktoritativa budskap prioriteras och att falska budskap undertrycks, även med hjälp av teknik.”

KOMMUNIKATION I EN PANDEMI är ett faktablad – en fördjupning – av Event 201s mediestrategi – övriga rekommendationer och faktablad kan läsas på: https://centerforhealthsecurity.org/our-work/tabletop-exercises/event-201-pandemic-tabletop-exercise#recommendations

Nedan en maskinöversättning (fel kan förekomma, vilket även gäller översättningarna ovan) av dokumentet KOMMUNIKATION I EN PANDEMI https://centerforhealthsecurity.org/sites/default/files/2022-12/comms-fact-sheet-191014.pdf vilket nås från https://centerforhealthsecurity.org/our-work/tabletop-exercises/event-201-pandemic-tabletop-exercise#recommendations vilket är framtaget inom projektet Event 201.

KOMMUNIKATION I EN PANDEMI

Utarbetat av Marc Trotochaud och Divya Hosangadi

Effektiv kommunikation under folkhälsohändelser kan vara avgörande för folkhälsans insatser på folkhälsoområdet. Folkhälsomeddelanden hjälper till att informera allmänheten om risker och skyddsåtgärder och, om det görs på rätt sätt, är en viktig del av samhällsengagemanget och uppbyggnad av allmänhetens förtroende. Men sann information om folkhälsoproblem konkurrerar i allt högre med falska budskap som kan skada allmänhetens förtroende för hälsoinsatser och hälsomyndigheter. Dessa falska budskap definieras ofta som desinformation, felaktig information som sprids via olika kanaler, och desinformation, avsiktligt sprida falsk eller vilseledande information. Informationsmiljön består alltmer av en blandning av av en blandning av information som kommer från webbkällor och andra medier, utöver historiska källor som tryckta medier och TV-nyheter. Inverkan av sociala medier har dock har dock gjort spridningen av falsk information ännu mer skadlig.
Under de senaste 15 åren har det skett en global ökning av användningen av sociala medier teknik. Under 2019 hade 6 sociala medieföretag mer än 1 miljard aktiva månatliga användare.1 Även om de ursprungligen utformades för virtuell kontakt med personliga nätverk, har sociala sociala medieplattformar vuxit snabbt till att spela en viktig roll i ekonomin och för av information. Enligt Pew Research Center har sociala medier officiellt gått om tryckta tidningar som nyhetskälla bland hela USA:s befolkning.2 I alla länder, oavsett nationens socioekonomiska status, förlitar sig dessutom yngre yngre befolkningen ännu mer på sociala medier som nyhetskälla.3
Desinformationskampanjer är allmänt kända i den politiska världen, men har identifierats även inom folkhälsoområdet. Under hösten 2018 identifierade ett team av forskare systematiskt en samordnad insats för att sprida desinformation och oenighet om vaccinsäkerhet.4 Folkhälsoinsatser för det pågående ebolautbrottet i Demokratiska republiken Demokratiska republiken Kongo (DRC) har utmanats av störande rykten som ibland har riktats mot personal som arbetar med folkhälsa.5,6 Felaktig information under ett hälsokris är ett särskilt oroande hot, på grund av den tidsberoende karaktären utbrott och den nedbrytande effekt som felaktig information kan ha på allmänhetens förtroende. De nuvarande lösningarna på spridningen av felaktig information och desinformation är begränsade. Plattformar för sociala plattformar har försökt ändra sina algoritmer för att begränsa spridningen av falska information och främja korrekt information, men problemet med felaktig information fortsätter.7,8 Många åtgärder mot felaktig information har utvecklats för att användas mot politisk felinformation och desinformation, men kan även användas som svar på en epidemi. Mer än 50 länder i världen har vidtagit olika regeringsledda åtgärder som i teorin syftar till att bekämpa felaktig information.9 Dessa åtgärder kan vara allt från mediekunskapskampanjer och webbplatser för faktagranskning till mer extrema åtgärder, som att fängsla användare som publicerar innehåll som anses vara desinformation. I vissa fall har myndigheterna stängt ner sociala medier eller internet helt och hållet.10-12
Men att censurera innehåll på sociala medier och neka en befolkning tillgång till internet har dock allvarliga konsekvenser. Förutom etiska överväganden finns det allt fler bevis som tyder på att det finns allvarliga ekonomiska konsekvenser av att stänga ner internet. Enligt det indiska rådet för forskning om internationella ekonomiska relationer uppskattningsvis 16 000 timmar av internationell internetavstängning i Indien resulterat i cirka 3 miljarder US-dollar i ekonomiska förluster.12
Felaktig information och desinformation kommer sannolikt att utgöra allvarliga hot under ett folkhälsokris. Tyvärr finns det än så länge begränsade möjligheter att kontrollera spridningen av desinformation, vilket leder till potentiellt drakoniska metoder för att hantera detta problem.

Referenser till faktabadet:

 1. Most famous social network sites worldwide as of July 2019, ranked by number of active users (in millions). Statista. https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks- ranked-by-number-of-users/. Accessed October 14, 2019.
 2. Shearer E. Social media outpaces print newspapers in the U.S. as a news source. Pew Research Center Global Attitudes & Trends December 10, 2018. https://www.pewresearch.org/fact- tank/2018/12/10/social-media-outpaces-print-newspapers-in-the-u-s-as-a-news-source/. Accessed October 14, 2019.
 3. Mitchell A, Simmons K, Matsa KE, Silver L. People in poorer countries just as likely to use social media for news as those in wealthier countries. Pew Research Center’s Global Attitudes & Trends January 11, 2018. https://www.pewresearch.org/global/2018/01/11/people-in- poorer-countries-just-as-likely-to-use-social-media-for-news-as-those-in-wealthier-countries/. Published January 11, 2018. Accessed October 14, 2019.
 4. Broniatowski DA, Jamison AM, Qi S, et al. Weaponized health communication: Twitter bots and Russian trolls amplify the vaccine debate. Am J Public Health 2018;108(10):1378-1384.
 5. Hayden S. How misinformation is making it almost impossible to contain the Ebola outbreak in DRC. Time June 20, 2019. https://time.com/5609718/rumors-spread-ebola-drc/. Accessed October 14, 2019.
 6. Fidler DP. Disinformation and disease: social media and the Ebola epidemic in the Democratic Republic of the Congo. Council on Foreign Relations blog post August 20, 2019. https://www.cfr.org/blog/disinformation-and-disease-social-media-and-ebola-epidemic- democratic-republic-congo. Accessed October 14, 2019.
 7. Matsakis L. Facebook cracks down on networks of fake pages and groups. WIRED January 23, 2019. https://www.wired.com/story/facebook-pages-misinformation-networks/. Accessed October 14, 2019.
 8. Harvey D, Gasca D. Serving healthy conversation. Twitter blog May 15, 2018. https://blog.twitter.com/en_us/topics/product/2018/Serving_Healthy_Conversation.html. Accessed October 14, 2019.
 9. Funke D, Flamini D. A guide to anti-misinformation actions around the world. Poynter 2019. https://www.poynter.org/ifcn/anti-misinformation-actions/. Accessed August 26, 2019.
 10. Adebayo B, Mahvunga CS, McKenzie D. Zimbabwe shuts down social media as UN slams military crackdown. CNN January 19, 2019. https://www.cnn.com/2019/01/18/africa/zimbabwe- army-brutality-allegations/index.html. Accessed October 14, 2019.
 11. McCarthy N. Infographic: the countries shutting down the internet the most. Statista Infographics August 29, 2018. https://www.statista.com/chart/15250/the-number-of- internet-shutdowns-by-country/. Accessed October 14, 2019.
 12. Kathuria R, Kedia M, Varma G, Bagchi K, Sekhani R. The Anatomy of an Internet Blackout: Measuring the Economic Impact of Internet Shutdowns in India. Indian Council for Research on International Economic Relations; 2018. http://icrier.org/pdf/Anatomy_of_an_Internet_Blackout.pdf.

Nu tycker jag ni ska lyssna på vad Lisa Bjurwald kom fram till när hon utredde etablissemangsmedias hantering av coronan och de budskap som då spreds som fakta och sanning. Rapporten heter Maktens granskare eller maktens megafoner? Svensk journalistik under coronapandemin. Lisa Bjurwald pratar om medias coronahantering med Ivar Arpi på hans högkvalitativa pod En rak höger.

“I Sverige är det ett större stigma att vara kritisk mot staten än att vara homosexuell,” säger journalisten Lisa Bjurwald.

Läs också: Svenska medier mörkar covid-19 vaccinens risker, EMA (European Medicines Agency) sprider desinformation om covid-19 vaccinerna, Forskning kan vara objektiv vetenskap likväl som ren propaganda, Framställningen av klimathotet präglas av aktörernas egenintresse, Meningslös medieforskning – en tidstypisk födkrok, CIA och 11 september, NATO-lobbande journalister i Sverige, SVT fortsätter sprida desinformation om covid-19-vaccin, Varför etablissemanget alltid stödjer USAs världsbild och intressen, Försvarsmaktens lögner om ubåtsincidenterna i svenska vatten, Vladimir Putin förklarar EUs självförvållade energikris, Svenska EU-parlamentariker orsakar enorma koldioxidutsläpp, Deklassificerade dokument visar säkerhetsgarantier mot Natos expansion till Michail Gorbatjov från Baker, Bush, Genscher, Kohl, Gates, Mitterrand, Thatcher, Hurd, Major och Woerner, Virusvarning – om coronavirus, vacciner och medias ovilja till saklig rapportering, 780 000 analfabeter i Sverige innan “kunskapsregnet“ började falla 2015 samt Källkritiksbyråns avsaknad av källkritik och medvetna undvikande av förstahandskällor

Lina Makboul om medias första offer


Lina Makboul har jag haft koll på i ganska exakt tjugo år. Det såg jag vid en sökning i mitt mejlprogram. 2003-02-25 19:40 skrev jag ett surt brev till Linas dåvarande chefredaktör på tidningen Metro sedan Lina skrivit en krönika om hur palestinier tvingas leva i misär p.g.a. Israels ockupation.
Israels vänner hade fått nys om krönikan och på sedvanligt vis reagerade de med att utöva påtryckningar på chefredaktören. Varpå chefredaktören valde att inte publicera.

Lina Makbouls nyss utkommna bok Revolutionens första offer gör mig inte besviken. Den är en bladvändare. Lättläst som en kriminalroman men med ett betydligt allvarligare budskap. Detta klargörs redan i bokens inlaga:
[i DeepLs översättning eng-swe]:

“Kolofon
Journalistiken står inför en överlevnadskris. Bristen på klarhet om journalistikens syfte är en central del av denna kris. Om de som utövar journalistik och de som konsumerar den inte förstår journalistikens syfte i samhället och inte kan skilja journalistik från politiskt påverkansarbete och propaganda, eller åsiktsbildning från rapportering, om de inte förstår verifieringens disciplin eller kraven på passionerad, öppenhjärtig undersökning, är det inte journalistiken som är hotad. Det är demokratin som är hotad.
– Bill Kovach & Tom Rosenstiel, The Elements of Journalism“

Jag blir glad av en journalist som tar sitt arbete på det djupa allvar som sträcker sig bortom den narcissistiska behovstillfredsställelsen. Det är just demokratin media handlar om. I stället är media är vårt högsta styrande organ. Men det råder konsensus i mainstreammedia. Det ges inget utrymme åt mer än en åsikt eller världsbild i varje fråga. Dessa enväldiga åsikter eller världsbilder grundar sig vanligtvis på andra eller tredjehandskällor. Lina skriver, underförstått kritiskt till detta: “Förstahandsuppgifter är avgörande i en reporters arbete.“.

Det var så jag gjorde efter 12 december 2020 då Sveriges Television, i både Rapport och Aktuellt, berättade att det första covid-19-vaccinet Pfizer-BioNTech blivit godkänt i USA. Jag gick till förstahandskällan. Förstahandskällan är givetvis den myndighet som har mandat att godkänna vaccin i USA. Jag gick in och kollade vad Food and Drug Administration skrev. FDAs pressmeddelande hade rubriken “FDA Takes Key Action in Fight Against COVID-19 By Issuing Emergency Use Authorization for First COVID-19 Vaccine“. Det står klart och tydligt för alla som vill läsa “Emergency Use Authorization“, dvs nödgodkännande. Drygt 8 månader senare blev vaccinet faktiskt godkänt i USA. En pressmeddelande med rubriken “FDA Approves First COVID-19 Vaccine“ berättar det 23 augusti 2021.
Varför ville inte mainstremmedia se förstahandskällan FDAs dokument? Jag mejlade massor av medier och journalister. Inte minst SVT. Som förutom ingen reaktion, vägrade ändra felaktigheter på svt.se.
Orsaken till detta är att tidgiare generationer tyckt att de tyska nazisternas medicinska experiment på människor inte var OK. Därav uppstod en domstol Nürnberg där dödsstraff utdelades och inspirerade till upprättandet av Nürnbergkonventionen
Den första av Nürnbergkonventionens tio punkter är:

“Individens frivilliga samtycke är absolut nödvändigt. Detta innebär att individen ska ha laglig kapacitet att ge sitt samtycke, ska därmed ha rätten att använda sig av sitt fria val utan några som helst påtryckningar, vilseledning eller andra former av påverkan; individen ska ha tillräcklig kunskap och förståelse i sakfrågan för att kunna ge sitt informerade samtycke. Detta innebär att individen ska ha tillgång till all känd kunskap och kända risker som det kan medföra att delta i experimentet. Ansvaret för att deltagarens samtycke är informerat och fullgott vilar på den som initierar experimentet.“

Men nu är det andra tider. Nu är det OK att bryta mot Nürnbergkonventionen och lura i människor experimentella – undermåligt testade (kliniskt enbart 8-9 veckor) – vacciner utan att människorna blir informerade om att de deltar i ett medicinst experiment/försök och vars risker är okända. Svenska medier mörkar covid-19 vaccinens risker. Och myndigheter teg. Inte heller den vårdpersonal som injicerade vaccinet berättade för patienterna att det var ett nödgodkänt – experimentellt godkänt – vaccin de skulle injiceras med.

Åh, du totalt sinnesjuka inkompetensdyrkande yterlighetsyttersta ytlighets etablissemang – eller “omänskligt mänskliga“ som Strindberg skulle ha sagt – vad ni är inte bara ytliga, uppblåsta och inkompetenta; Ni är moraliskt genomrutta. Genomruttna.

Samma undermåliga källkritiska förhållningssätt och brist på faktasökande präglar metoojournalistiken. Lina beskriver det så här:

“Det var då jag insåg vad som retat mig med artiklarna. Flera av de allvarliga anonyma anklagelserna som först publicerats på sociala medier, och som sedan upprepades av traditionella medier, hade aldrig blivit polisanmälda. Varken polis eller åklagare hade fått chans att utreda anklagelserna. I artiklarna nämndes heller inget som kunde styrka vad som skulle ha hänt, till exempel en dagboksanteckning, ett vittne till det påstådda brottet eller ett läkarbesök. Det betydde naturligtvis inte att det inte hade hänt. Men det krävde att reportern åtminstone gjorde sitt yttersta för att på annat sätt kontrollera att uppgifterna stämde. Särskilt som man tog heder och ära av de anklagade och hängde ut dem med namn och bild. Både Expressens och Svenska Dagbladets granskningar av Virtanen publicerades nio dagar efter Cissi Wallins inlägg, vilket måste vara ett slags researchrekord för något så oerhört svårutrett som sexualbrott. Cissi Wallins våldtäktsanmälan utreddes av polis och åklagare i tio månader. The New Yorker arbetade tio månader med granskningen av Hollywoodmogulen Harvey Weinstein. New York Times i fyra månader. En av reportrarna bakom Svenska Dagbladets artikel, Jenny Nordberg, hade inlett granskningen några dagar efter Wallins Instagraminlägg efter att ha träffat henne. Alltså måste hon ha slagit världsrekord i kort researchtid.“

Andra och tredjehandskällor accepteras helt utan några skarpa motfrågor eller riktiga faktakontroller [förstahandskälla/dokument], till skillnad mot Lina som letade upp det som var dokumenterat. Harvey Weinstein var med den måttstocken ett väl genomfört “gräv“ som styrktes av ett fällande utslag i domstol.

Lina Makbouls självdistans är föredömlig och ger några goda skratt. Skratt som ibland vänds i sin motsats sorg/bedrövelse/medlidande.

“Jag hörde att min vän var allvarlig och på riktigt orolig för mig. Jag försökte lugna honom.
– Du vet att jag är gjord av segt virke med mitt palestinska blod. Mitt folk fajtas för fan mot staten Israel, sa jag skämtsamt.
– Mm, och hur tycker du att det går? frågade han.
Jag skrattade högt och länge. Han hade ju onekligen en poäng.“

Men det är det mediekritiska som är poängen med boken. Men Lina har inga förhoppningar om att hennes bok ska leda till några mediekritiska debatter eller någon förändring av medias sätt att arbeta och fungera. I detta fick hon rätt redan vid en intervju av hennes fackförbundstidning Journalisten. De två frågor som ställdes häromdan kunde lika gärna varit ställda när UG-kritiken, med Lina Makboul i centrum, pågick som värst 2018. Dagens viktigaste frågor till Lina Makboul, enligt tidningen Journalisten:

– Är du självkritisk på någon punkt kring programmet?

– Hade UG tillräcklig kunskap om sexualbrottsoffers reaktioner?

Journalisten lyfter inget om media och dess sätt att fungera mer än några dåliga exempel från dåtidens metoo-klimat. Ett lite märklig fenomen det där med att bara diskutera gången tids fel och problem men inte vilja se och ta tag i dagens.

Kontentan av boken kan sammanfattas i bokens sista rader.

“Tyvärr hyser jag inga förhoppningar om att några av dem jag nämner i boken ska nå någon självinsikt. Det vore att hoppas på för mycket och helt ärligt skiter jag i vilket.
Lina Makboul
Göteborg 25 januari 2023“

Dock tror jag inte ett uns på att Lina skiter i vilket. Hon bryr sig.

Sverige låter landsförrädarna sprida sitt budskap i statliga medier

Hjälp! En drönare. Det behöver man inte vara flygsäkerhetsexpert för att se… 🙂

Mot dumhet och horor kämpar man uppenbarligen förgäves. Det dyker ständigt upp nya idioter som vill prostituerar sig och sälja sin själ för pengar. Det är lite av en trend och ett karaktärsdrag i Sverige idag, detta att inte ha någon moral eller stå upp för några värderingar utan låta sig styras av det som för dagen ger pengar och en plats i etablissemanget. Jag skrev för några dagar sedan om ett gäng svenska journalister som sålt sin själ till USA/NATO-lobby-organisationen Atlantic Council, den organisation som beskriver sig själva som: ”…the Atlantic Council is a nonpartisan organization that galvanizes US leadership and engagement in the world…”. Organisationens syfte är alltså att stärka USAs makt och inflytande över världen. Som om den inte vore för stor redan.
Sverige är ju numera rena rama lydstaten under USA och har inte kvar någon betydande suveränitet eller självstyre. Svenska militärer och politiker älskar att låta sig rövknullas av USAs representanter. Det tycks vara deras största njutning och främsta motiv för sina yrkesval.
Idag när jag sökte efter “covid och media” på nätet så hittade jag en svensk hora som till och med var “Projektkoordinator på Atlantic Council”, om man ska tro hans presentation på Linkedin. Han är också knuten till Atlantic Councils svenska underavdelning Fri Värld, vars mest kända representant är horan i tungviktsklassen Patrik Oxsanen. Oxsanen är välkänd för sina mycket fantasifulla beskrivningar av rysk irrationell ondska och ständigt pågående angrepp från Ryssland.
Det märkliga med dessa svenska Atlantic Council-femtekolonnare är att de inte blir ställda inför domstol och dömda för landsförräderi. I stället blir de upplyfta i etablissemanget och får sprida sina fantasifulla konspirationsteorier i mainstreammedia. Det bevisar att Sverige verkligen är en lydstat till USA. Sverige låter förrädarna agera obehindrat och dessutom sprida sin förrädiska USA-propaganda till befolkningen genom våra statliga medier. Det är mer än hyggligt.
I vilket fall. Jag tappade ju tråden. Så hittade jag en absurd och fantasirik propagandaskrift på Fri Världs hemsida som fick mig att skicka nedanstående mejl till den fabulerande författaren.


Hej.

Jag läste din rapport Vaccinkampen: Så sprids desinformationen om coronavaccinet och blev lite full i skratt när jag såg att du inte refererar något till vare sig EMA eller Läkemedelsverket. Det är märkligt med tanke på att det är dessa myndigheter, och då främst EUs EMA, som beslutar om att godkänna eller inte godkänna vaccinen. Det är inte dina kollegor inom desinformationsbranschen som avgör detta, trots dina många referenser till dessa.

Fakta om de fyra covid-19-vaccinen är att de av EMA har en “conditional marketing authorisation” vilket i Sverige översätts till ”villkorat godkännande för försäljning”. Orsaken till att vaccinen ännu inte blivit godkända men ändå får användas förklarar EMA så här:
“The European Medicines Agency (EMA) supports the development of medicines that address unmet medical needs. In the interest of public health, applicants may be granted a conditional marketing authorisation for such medicines on less comprehensive clinical data than normally required, where the benefit of immediate availability of the medicine outweighs the risk inherent in the fact that additional data are still required.”
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/marketing-authorisation/conditional-marketing-authorisation

Det går alltså inte att, så som du vill göra gällande, säga att vaccinen är konstaterat “säkra och effektiva” eftersom inte ens läkemedelsmyndigheterna kan fastslå detta. Hade vaccinen varit konstaterat säkra och effektiva så hade de ju varit godkända vid det här laget.
Erfarenheterna från svininfluensavaccinen borde ha resulterat i en fullkomlig öppenhet i media om covid-19-vaccinens status, så att medborgarna själva fått avgöra om de ville injicera ett vaccin som ännu befinner sig på uttestningsstadiet och som därmed inte kan fastslås vara säkert och effektivt.
Dessutom kräver Nürnbergkonventionen patientens godkännande för att injicera experimentella läkemedel. https://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCrnbergkonventionen
Det du förespråkar och försvarar i din rapport är precis det nazisterna sysslade med i koncentrationslägren. Men människoliv är väl inte så viktiga enligt din instrumentella syn på medmänniskorna som några man ska lura och manipulera.

Sveriges antidemokratiska desinformationsmedier – allmänt kallat mainstreammedia eller etablissemangsmedia – gick ut redan 14 december 2020 och ljög om att det första covid-19-vaccinet blivit godkänt i USA. Att detta var desinformation kan du se bevis på i det pressmeddelande som USAs läkemedelsmyndigheter publicerade på sin hemsida den 23 augusti 2021 med rubriken
“FDA News Release – FDA Approves First COVID-19 Vaccine”
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-covid-19-vaccine

Nedan har du länkar så att du själv ska kunna – men du vill väl inte – se att det jag skriver är med sanningen överensstämmande.

Jag tycker det är anmärkningsvärt att du inte är upplyst om fakta vad gäller covid-19-vaccinerna, och sprider desinformation om dem. Skäms du inte för din inkompetens? Men det ingår väl inte i ditt uppdrag som USA-lobbyist och desinformatör att kunna något, det viktiga är väl att skriva ihop en massa mumbo-jumbo-fantasier och få betalt för detta – precis som vilken hora som helst.

FAKTA
Här är länkar till Läkemedelsverkets dokumentation om de fyra olika covid-19-vaccinen. När du öppnat sidorna söker du på respektive sida efter ”villkorat godkännande för försäljning”, eller letar själv efter denna text. OBS att det står väldigt långt ner må sidorna.
https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/comirnaty-vaccin-mot-covid-19
https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/modernas–vaccin-mot-covid-19
https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/astra-zenecas-coronavaccin
https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/covid-19-vaccine-janssen

EMAs dokument för de fyra olika covid-vaccinen hittar du här. På dessa sidor går du ner till rubriken “Why is [vaccinets namn] authorised in the EU?”. Där finner du att [vaccinets namn] has been granted a conditional marketing authorisation.”
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/comirnaty
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/covid-19-vaccine-moderna
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/covid-19-vaccine-astrazeneca
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/covid-19-vaccine-janssen

Puss o Kram
Magnus Berg
Paternostervägen 53
121 49  Johanneshov
070-385 87 67


Läs också vad jag skriver i: Demokratin är död , Varför etablissemanget alltid stödjer USAs världsbild och intressen, Utan tvivel är man inte riktigt klok – Om överskottet av dumhet inom etablissemanget samt NATO-lobbande journalister i Sverige.