Nepotismen på Gotland i ett nötskal

Idag skrev Gotlands Allehandas ledarskribent Mats Linder en ledarartikel som var så klockren och så talande för hur politiken bedrivs på Gotland att jag tar mig friheten att begå ett upphovsrättsbrott genom att publicera den i sin helhet utan Mats Linders tillstånd. Dock hoppas jag, och tror, att Mats Linder inte har något emot att hans åsikter sprids på detta sätt.

Här är den: Mats Linders ledare om nepotismen på Gotland.

Hur känns det att leva i en region som delar ut privilegier till utvalda? Känns det fint med en regionstyrelse som behandlar kommunala tillgångar som presenter?

I veckan var det före detta äldreboendet Östersol som lämnades över till Nygarn Utveckling AB, inslaget i rödgrönt omslagspapper. Från oss alla, en riktigt God Jul.

Paketet hade två nyanser av grönt, eftersom det bara var Moderaterna och Folkpartiet som röstade emot gåvan.

Jag har inget emot Nygarn Utveckling. Östergarn skola, som man för övrigt fick köpa till ett mycket förmånligt pris, verkar ha förvaltats väl. Jag har ingen anledning att tro att man kommer att missköta den här presenten, så att den snart är sönderlekt. Den kommer säkert att hanteras seriöst.

Men man kan inte, eller borde åtminstone inte, styra en region som om det vore något medeltida furstendöme där goda undersåtar kan belönas med medel ur regions kassa.

Region Gotland är ibland tjänaren som ska erbjuda alla medborgare sina tjänster enligt rättsstatens principer.

Ibland är regionen den opartiske domaren som ska till att alla får spela efter samma regelbok.

Men regionen ska absolut inte vara den som utser favoriter och spottkoppar.

Regionstyrelsens beslut bryter inte mot traditionen, tyvärr. Det är långt, långt ifrån första gången något liknande händer. Men att principlösheten upphöjts till princip gör ju inte saken bättre. Det betyder att Gotland är djupt nedsjunket i ett träsk av nepotism. Det är en stinkande våtmark som definitivt borde dikas ut.

Lars Thomsson (c) är olämplig att styra i ett modernt samhälle

Med tanke på vad byggnadsnämndens ordförande, centerpartisten Lars Thomsson, uttalade i Gotlands Tidningar angående eventuellt vitesföreläggande för Burgsviks camping så känner jag mig motiverad att så här före kommunalvalet granska hur samme Lars Thomsson agerade för ett år sedan när viten skulle utdömas för svartbyggen på Snäck camping. Snäck camping ägs av familjerna Werkelin och Harlevi till skillnad mot Burgsviks campings familjen Svensson …

Burgsviks camping har utan bygglov uthyrt fyra stycken stugor medan Snäck camping har utan bygglov uthyrt åtta stycken stugor och fem stycken villavagnar. Det centerns Lars Thomsson säger till Gotlands Tidningar angående ett eventuellt vitesföreläggande för Burgsviks camping är:

”Är det ett svartbyggesärende måste vi hantera det enligt stadgarna. Vite är en del och där har nämnden inget tolkningsutrymme.”

I de två besluten om vitesföreläggande för Snäck campings stugor och villavagnar citeras en lagkommentar (hur lagen ska tolkas) ur boken ’Plan- och Bygglagen. En kommentar’ utgiven av förlaget Nordstedts juridik. – För övrigt en mycket vanlig källa för myndigheter som behöver vägledning vid tolkandet av plan- och bygglagen. – Citatet som följer, och som alltså citeras i de båda besluten om vitesföreläggande, berättar syftet med vitesföreläggande:

”När det gäller vitesbeloppets storlek, föreskrivs som en allmän princip att det skall fastställas till ett belopp som kan antas förmå adressaten att följa föreläggandet. Hänsyn bör därvid tas till adressatens ekonomiska förhållanden, värdet av det som föreläggandet avser, samhällsintresset av att föreläggandet följs och övriga omständigheter som kan vara av betydelse, t.ex. om adressaten underlåtit att uppfylla ett tidigare meddelat föreläggande. I förarbetena till lagen om viten (prop. 1984/85:96 s. 49) framhålls att det särskilt beträffande förelägganden som riktas till fastighetsägare eller ägare av annan egendom, faller sig naturligt att bestämma vitet så att beloppet inte understiger kostnaden för den förelagda åtgärden eller den vinst eller den besparing som en adressat normalt kan göra genom att inte uppfylla föreläggandet.”

Finns det då, vilket Lars Thomsson säger, inget tolkningsutrymme vid vitesutdömande ska man alltså hugga till med en summa så stor att den får den felande parten att korrigera sin lagöverträdelse. I detta fall inte fortsätta hyra ut de stugor och villavagnar som det inte finns tillstånd att hyra ut. Men hur gör centerpartisten Lars Thomssons byggnadsnämnd? Jo, de sätter vitet på en nivå som innebär att fortsatt uthyrning går jämt upp med vitesbeloppen eller kanske rent av med vinst, om beläggningen är över 75 procent.

Så här har vitesbeloppet räknats ut enligt vad som står skrivet i protokollen för stugorna respektive villavagnarna:

Uträkning för stugorna:

”Föreslaget vitesbelopp baseras på ett medeltal av hyresintäkter för ägaren till budget/campingstugorna. Vidare antas att beläggning är 75% av max kapacitet under perioden vecka 26 – 38 2009. Angivna hyresbelopp baseras på lägsta veckohyra (budgetstugor), uppgifter är hämtade på XX 2009-06-08. Alla hyror är inklusive moms.
Vecka pris/stuga, 7 nätter (kr) Totalt under perioden, intäkt för 8 st stugor/vecka (kr)

26 4865 38920

27-28 6465 103440

29 6265 50120

30 6465 51720

31 6865 54920

32-33 6265 100240

34-35 4165 66640

36-38 3465 83160

Summa: 549160 (reduceras med 25%) » 412 000 kr

Beräknad total intäkt för uthyrning av 8 st budget/campingstugor, med 75% beläggning, på fastigheten Visby Snäckgärdet 1:28 under perioden v26-38, 2009 blir således 412 000 kr. Med ovan beräknade intäkter för 8 st budget/campingstugor föreslås ett löpande vite om (avrundat till närmaste tusen kr) 32 000 sek/vecka = 128 000 sek/mån så länge de olovligt nyttjade budget/campingstugorna finns tillgängliga för uthyrning.”

Uträkning för villavagnarna:

”Beräkning av föreslaget vitesbelopp baseras på ett medeltal av hyresintäkter för ägaren till vagnarna. Vidare antas att beläggning är 75% av max kapacitet under perioden vecka 26 – 38 2009. Angivna hyresbelopp baseras på lägsta veckohyra (kategori 1 hillside), uppgifter är hämtade på XX 2009-06-08. Alla hyror är inklusive moms.
Vecka pris/vagn, 7 nätter (kr) Totalt under perioden, intäkt för 5 st vagnar/vecka (kr)

26 6265 31325

27-29 10565 158475

30-33 9765 195300

34 6165 30825

35 5565 27825

36 5065 25325

37-38 4865 48650

Summa: 516725 (reduceras med 25%) » 387000 kr

Beräknad total intäkt för uthyrning av 5 st villavagnar, med 75% beläggning, på fastigheten Visby Snäckgärdet 1:28 under perioden v26-38, 2009 blir således 387 000 sek. Med ovan beräknade intäkter för 5 st villavagnar föreslås ett löpande vite om (avrundat till närmaste tusen kr) 30 000 kr/vecka = 120 000 kr/mån så länge de olovligt uppställda villavagnarna nr 46-50 på fastigheten Visby Snäckgärdet 1:28 står kvar för uthyrning.”

Jag har inte så lite svårt att få dessa två beslut att kunna förenas med den lagtolkning som citeras i anslutning till besluten. Jag har därmed också svårt att tro att Lars Thomsson inte särbehandlat somliga när han angående ett eventuellt vitesföreläggande för Burgsviks camping säger:

”Är det ett svartbyggesärende måste vi hantera det enligt stadgarna. Vite är en del och där har nämnden inget tolkningsutrymme.”

Därför vill jag att Lars Thomsson inte blir kvar som vare sig byggnadsnämndens ordförande eller som ett av fyra kommunalråd efter kommunalvalet. Lars Thomsson har vare sig kompetens för att styra eller insikt i hur ett modernt demokratiskt samhälle utan korruption styrs.

Jag skulle kunna skriva mycket om Lars Thomssons tillkortakommande som politiker men nöjer mig med detta. Ni som vill ha fler exempel kan kontakta mig via mejl. Dock bjussar jag på två citat från Lars Thomssons mun:

– Jag tycker det är ett trevligt pris.
sagt till Aftonbladet efter att byggnadsnämnden sålt Björkhaga camping till Pigge Werkelin för 2 miljoner trots att kommunens värderingsman upskattat värdet till 6 miljoner.
– Det är fullt klart att det behövs pooler.
sagt till Gotlands Allehanda efter att byggnadsnämnden beviljat Pigge Werkelin bygglov för en pool på strandskyddad mark vid Björkhaga.

Ejmunds gård medger att det var olämpligt att lagra gödslet på platsen

Häromdagen skrev jag att Ejmunds gård förorenade troligen grannarnas brunnar. Då sade Ejmunds gårds VD Odd Nerman:

”Det här kommer inte av att vi syndar på något sätt. Vi har gör allt i vår makt för att leva upp till de krav som kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer ställer.”

Gotlands Tidningar har gjort en uppföljande artikel där Odd Nerman får både rätt och fel. Själv anser han att han gjorde fel vilket han uttrycker på följande sätt:

”Vi trodde inte att det skulle komma så mycket regn och vi ska inte ha gödsel här i framtiden”

Men de två miljöinspektörer, från Miljö- och hälsoskyddskontoret på Gotland, som nu besökt gödselhögen ifråga håller fast vid att Ejmunds gård inte gjort något fel:

”Det är täta jordlager och det finns inga diken som lakvattnet kunnat rinna ner i. Är det som det ser ut att vara kommer vi avskriva det här ärendet.”

Enligt tjänstemännens bedömning utgör gödselhögen ingen fara för grundvattnet i området och det finns ingen koppling till grannarnas förorenade dricksvatten. För att ni själva ska kunna göra er en föreställning om hur pass troligt det är att lakvatten från gödselhögen rinner ner i grundvatten, direkt eller indirekt, bör ni först se de bilder som GT publicerat i samband med artiklarna 2010-08-05, 2010-08-06 och  2010-08-10. Om inte denna mindre insjö av gödselvatten riskerar tränga ner till grundvattnet så kan vi avskaffa alla miljölagar som är till just för att skydda grundvattnet.
Miljöinspektörerna riktar helt och hållet sina blickar bort från gödselhögen, mot grannarnas egna avlopp, och säger sig ha funnit brister på fler än en avloppsanläggning…

Köttproducenten Ejmunds gård förorenade troligen grannarnas brunnar

Köttproducenten Ejmunds gård, som syns och hörs mycket i media och håller en mycket hög profil, vilket bland annat resulterat i utmärkelsen Årets Marknadsförare 2006, visar sig vara miljöförstörare. Grannar till gården har fått sina brunnar förorenade med E. kolibakterier som gjort vattnet otjänligt. En av de drabbade uppger att det även sved när han tvättade sig i sitt förorenade vatten.
Troligen härstammar bakterierna från de gödselupplag som Ejmunds gård behagat lägga upp runt gården. Gödsel får inte läggas upp så att lakvattnet når vattendrag eller grundvatten. Tittar man på de bilder som Gotlands Tidningar publicerat (artiklar 2010-08-05 och 2010-08-06) så inser man snabbt att Ejmunds gårds gödselhögar är så långt ifrån lagens råmärken man kan komma. De drabbade grannarna ser ett stort glapp mellan den flerfaldigt prisbelönta gårdens höga profil i miljöfrågor och verkligheten. Följande är ett omdöme från en drabbad granne:

”Jag sätter inte deras miljöpolicy särskilt högt. De har gödslet liggande på en sluttande platta och på en stor asfalterad yta. Gödselvattnet rinner av och går ner marken när det regnar och då fördärvas grundvattnet.”

GT:s reporeter beskriver verkligheten på Ejmunds gårds såhär:

”Någon kilometer från lantbrukets grannfastigheter ligger en enorm hög gödsel. Högen ligger direkt på en hård markyta, omgiven av morotsodlingar och sädesfält. Gödselvattnet rinner rakt ned i dikena intill och sedan vidare ut i en kanal.”

VD:n för Ejmunds gård, den för marknadföring prisbelönte Odd Norman, slår ifrån sig allt ansvar:

”Det här kommer inte av att vi syndar på något sätt. Vi har gör allt i vår makt för att leva upp till de krav som kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer ställer.”

Förra sommaren gjorde Miljö- och hälsoskyddskontoret på Gotland ett besök på Ejmunds gård efter en anmälan av en granne som fått sitt vatten förstört. Miljöinspektören Mikael Alm berättar:

”Det ställdes några krav på förbättringar gällande lagringen av gödsel. De ska bygga laguner som tar emot avrinningen från gödslet. Så att det inte rinner vidare.”

Det blir därmed inte så lite svårt att hävda att den prisbelönte marknadsföraren och VD:n för Ejmunds gård inte ljuger när han hävdar att:

”Det här kommer inte av att vi syndar på något sätt. Vi har gör allt i vår makt för att leva upp till de krav som kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer ställer.”

Men Miljö- och hälsoskyddskontoret på Gotland är inte oresonliga mot större företagare på ön. De tittar gärna åt andra håll. Miljö- och hälsoskyddskontoret på Gotland letar nu febril efter andra källor till grundvattenföroreningen än Ejmund gårds gödselhögar. Det är uppenbart att Miljö- och hälsoskyddskontoret inte vill leta vid den mest uppenbara föroreningskällan. Miljöinspektören Mikael Alm säger:

”Det finns två möjliga källor till bakterien. En är lantbruket, den andra är deras egna enskilda avlopp.”

Härligt uttalande. Det är Gotlands kommun som talar. Men den sommarvikarierande reportern på GT är inte undfallen inför kommunal tjänstemän, han kontrar och frågar:

”Tror du att alla tre enskilda avlopp gick sönder samtidigt?”

Varpå miljöinspektören Mikael Alm svarar:

”Nej. Men en ledning kan ha gått sönder och bakterierna kan komma därifrån. Vi kan inte vara 100 procent säkra på hur det ligger till.”

Med tanke på att de drabbade, och även miljöinspektören Mikael Alm, vittnar om att vattnet i brunnarna blivit helt brunt i samband med ett skyfall i juni förra året så är det för undertecknad svårt att tro att ett privathushålls avlopp, eller tre privathushålls avlopp, kunnat orsaka detta. Ett pajat privathushålls avlopp skulle absolut inte leda till så omfattande förorening enligt undertecknads tes. Om tre  privathushålls avlopp pajat samtidigt så är det ett väldigt unikt sammanträffande. Och fan vet om ens tre pajade privathushålls avlopp skulle resultera i brunt vatten i allas brunnar. Jämför hur mycket avföring och smutsvatten hushåll släpper ut i avloppen med den gigantiska gödselhög som finns upplagd på Ejmunds gård vilken GT visar bilder av. Miljö- och hälsoskyddskontoret jobbar troligtvis enligt devisen att det är skillnad på folk o folk och att inte söka efter det man inte vill hitta.

För övrigt jobbar Ejmunds gård för att bli Kunglig Hovleverantör. Det skulle inte förvåna mig om de blir det. Allt snack om miljö är oftast bara en lögnaktig fasad. Om näringsidkare måste välja mellan miljöhänsyn och vinst så är det pengarna som kommer i första hand. Sedan försöker de lura i kunderna att de är så väldigt miljöengagerade just för att tjäna mer.
Ejmunds gård är certifierade av LRF:s varumärke Svenskt Sigill vars syfte inte är att vara miljövänliga utan lura konsumenterna till att tro att de är det. Det är skillnad. Biodynamiska föreningen anmälde för en tid sedan Svensk Sigill till Konsumentverket för att på ett vilseledande sätt miljömarknadsföra konventionellt producerade matprodukter genom sin märkning och genom att använda begreppen närproducerat och närodlat. Biodynamiska föreningen motiverar sin anmälan så här:

”Anmälan handlar både om missbruk av begreppen närproducerat/närodlat och om Svenskt Sigills sätt att märka produkter för att ge ett miljövänligt intryck. Anmälarna menar att syftet med att marknadsföra produkter på sådant sätt är att vilseleda  konsumenterna att tro att produkterna är likvärdiga med ekologiska och biodynamiska produkter.

Kritiken och anmälan riktar sig mot alla företag som använder begreppen närodlat eller närproducerat för konventionellt odlade eller förädlade matprodukter. Skälet är bland annat att stora mängder av de för konventionell produktion basala produktionsmedlen i själva verket importeras med mycket långa transportavstånd. Det handlar om konstgödsel (totalt importeras ca 730.000 ton per år till Sverige) och kemiska bekämpningsmedel för odling samt stora volymer kraftfoder för mjölk- och köttproduktion. Det rimmar dåligt med exempelvis Svenskt Sigills information om närproducerat där man betonar kortare transporter ”runt hörnet istället för jorden runt”. Begreppen närproducerat/närodlat får också anses ge konsumenterna ett genuint miljövänligt intryck, vilket anmälarna anser vilseleder ytterligare.”

Jag hoppas Konsumentverket stöder deras anmälan. Miljömyglet måste stävjas.

Rapports inslag om Gotlands länsstyrelses undfallenhet att upprätthålla lagen

Hur bra är det med en kommun och en länsstyrelse som är korrupt? Hur lockande är det för människor att bo i, eller att flytta in i, en korrupt kommun? Hur påverkar korruption utvecklingen? Hur tänker de makthavarna på Gotland när de låter korruptionen fortgå?
(För att veta vad korruption är läs Inga-Britt Ahlenius lysande artikel Se upp med ”affärer” och ”gräddfiler”!)

De sista dagarna av juli fick Gotland mycket attraktivt medieutrymme när Rapport, i sin 19.30-sändning, tog upp det ärende som fick dåvarande landshövdingen Marianne Samuelsson att avgå.
Länsrådet Anders Granat och nya landshövdingen Cecilia Schelin Seidegård framstod som inkompetenta, inför hela svenska folket, när journalisten Andreas Hedberg ifrågasatte varför inte länsstyrelsen har agerat och ändrat Marianne Samuelssons beslut. Ett beslut som godkände Max Hanssons exploatering av mark som omfattas både av strandskydd, naturreservat och riksintresse för rörligt friluftsliv.

Marianne Samuelssons beslut, som gick på tvärs med handläggande tjänsteman på länsstyrelsen, grundar sig enbart på felaktigheter, vilket Andreas Hedberg och Rapport tar upp i inslagen ovan.
Så här skrevs Marianne Samulessons beslut (jag har valt att framhålla intressanta partier med hjälp av feta bokstäver) :

Beslut 2009-07-15 Dnr 521-4598-08

Länsstyrelsens bedömning

Området som ansökan gäller är beläget inom strandskyddsområde och inom naturreservatet Gotlandskusten. Det är också beläget inom område av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård och av riksintresse för friluftsliv.

De båda byggnaderna i ansökan gällande tillbyggnad på den ena och flytt av den andra, finns markerade på ekonomiska kartan från 1930-talet och har sannolikt använts inom den småskaliga fiskerinäringen.

Tillbyggnaden
När det gäller tillbyggnaden av fritidshuset behöves dispens från strandskyddsbestämmelserna då den kommer att hindra eller avhålla allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt. Länstyrelsen anser dock att fastigheten har rätt att freda en hemfridszon enligt den tomtplatsavgränsning som anges i detta beslut och bedömer därför att tillstånd kan ges för tillbyggnaden.

Ärendet bedöms inte strida med syftet med natureservatet Gotlandskusten. Inte heller kan det anses skada riksintresset påtagligt.

Länsstyrelsen bedömer att tillstånd för byggnaden medges.

Inhägnad runt fritidshus
När det gäller inhägnaden runt fritidshuset anser Länsstyrelsen att den inte ska vara större än det som kan anses vara en normal hemfridszon. Därför ska den tas bort i de delar som går utanför den i detta beslut avgränsade tomtplatsen.

Länsstyrelsen får, enligt 26 kap. 9 § MB, meddela de förelägganden som behövs i ett enskilt fall för att mijöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte inte tillgripas.

Flytt av byggnad
Att avlägsna den andra byggnaden från befintlig plats skulle påtagligt förända landskapet och områdets karaktär. Förändringen anses strida mot syftet med naturreservatet Gotlandskusten och ansökan bör därför avslås.

Övriga åtgärder på fastigheten
När det gäller övriga åtgärder på fastigheten som upptäcktes under ärendets gång anser Länsstyrelsen följande:
*    Området runt fastighetens huvudbyggnad som stängslats in med trodertun behövs för jordbrukets behov och är därför inte förbjudna enligt strandskyddsföreskrifterna och gräsmarken är att betrakta som betesmark.
*    Lusthuset används som kontor för lantbrukets behov och är därför inte förbjudet enligt strandskyddsföreskrifterna. Det uppfördes innan naturreservatet Gotlandskusten inrättades.
*    Murarna, tennisbanan och golfgreenen med tillhörande gräsmatta ligger troligen inom en normal hemfridszon och betraktas hädanefter inte längre som anläggningar som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda område där den annars skulle ha fått färdas fritt.

Marianne Samuelssons beslut kommenterar Naturvårdsverket i ett pressmeddelande:

PRESSMEDDELANDE 2009-08-05
Naturvårdsverket överklagar strandskyddsdispens

Naturvårdsverket överklagar Gotlands beslut om strandskyddsdispens på Östergarn Djupvike 1:19. Naturvårdsverket anser att ombyggnaden och tomtplatsavgränsningen innebär att mark som idag är tillgänglig för allmänheten privatiseras. Särskilda skäl saknas och stranden har stor betydelse för friluftslivet.

– Vi har överklagat länsstyrelsens beslut på grund av att det inte finns särskilda skäl för att tillåta något som innebär en privatisering av strandområdet. Strandskyddsdispenser ska ges restriktivt, och Gotlands stränder är av stor betydelse för friluftslivet, säger Maria Ågren, generaldirektör för Naturvårdsverket.

På den berörda fastigheten har också ett antal tidigare utförda åtgärder uppmärksammats. Bland annat uppförda hägnader, ett lusthus, en tennisbana, en golfgreen och en större gräsmatta. Naturvårdsverket bedömer att alla dessa åtgärder skulle omfattas av krav på strandskyddsdispens om de skulle utföras idag. De kan alltså inte betraktas som undantagna från dispenskraven på grund av att de är kopplade till jordbruksdrift eller på grund av att de ingår i hemfridszonen i anslutning till bostadshuset. Strandskyddet på platsen utökades 1993, och eftersom åtgärderna vid huvudbygganden enligt de underlag som Naturvårdsverket tagit del av utfördes före det året, är det möjligt att de då inte ingick i det strandskyddade området, och att strandskyddsreglerna i så fall inte omfattade dem. Naturvårdsverket har inte undersökt den exakta omfattningen av strandskyddsområdet på platsen före 1993.

– Vi kommer att förtydliga vägledningar i strandskyddsärenden till både Gotland och övriga län inom kort, avslutar Maria Ågren.

Att nu länsstyrelsens två högsta höns vidhåller att Marianne Samuelssons beslut var rätt, och att felaktiga beslut inte kan ändras, kan enbart grunda sig på TVÅ saker: INKOMPETENS eller KORRUPTION. Ingen bra grund att bygga ett samhälle på…

Läs också:

Se också: