Snäcks camping knäcks inte av viten för svartbyggen

DSC_2114Villavagnar som Gotlands kommuns byggnadsnämnd ansåg vara en ”tillfälliga åtgärd” och som byggnadsnämnden därför gett tillfälligt bygglov.

Sex dagar som skakade Gotland, tog slut i torsdags. 😉

Fredagen den 19:de juni kunde vi läsa i Gotlands Tidningar att det vite som förelagts Snäcks camping för svartbygge och olovlig uthyrning skulle knäcka familjerna Werkelin och Harelvis företag ekonomiskt. Pigge Werkelin uttalar sig i GT:

”- Det blir tre miljoner kronor i vite för ett år. Det är helt orimligt! Det måste vara det högsta vite som dömts ut på Gotland. Och då pratar vi om husvagnar och uthyrningsstugor – på en camping!
– Det här kommer att knäcka Snäcks Camping, och det är grunden för den andra verksamheten på ön så det kommer att få konsekvenser för dem.”

Hela Gotland skakade, samtidigt som vi höll andan. Men torsdagen den 25:te juni kunde vi alla andas ut och dra en suck av lättnad efter att ha läst Niklas Harlevis besked i Gotlands Allehanda.

”- Eventuellt låter vi villavagnarna stå kvar. Vi betalar hellre vitet.”

Till saken hör ju att det inte var byggnadsnämnden på Gotland som initialt ville att Snäcks camping skulle tvignas följa lagen. Det var okorrumperade statliga myndigheten Boverket som på uppdrag av Miljödepartementet var och inspekterade Snäcks camping och upptäckte att där fanns fler villavagnar och uthyrningsstugor än vad bygglovet tillät. Boverket riktade också skarp kritik mot Byggnadsnämndens hantering av Snäck. Både Gotlands Tidningar och Gotlands Allehanda återgav Boverkets kritik.

”Miljödepartementet har vänt sig till Boverket för att få experternas synpunkter på om kommunens handläggning av planen har skett i överensstämmelse med lagen
Det har den inte gjort, förklarar Boverket i ett yttrande.
För det första stämmer den detaljplan som upprättats för campingområdet inte överens med den översiktsplan som gäller för norra Visby. Detaljplanen innebär en hårdexploatering av ett område som utpekats som riksintresse för både naturvård och friluftsliv. Här växer den starkt hotade dikesskräppan och här finns Visbytraktens mest utnyttjade strövområde.
Den detaljplan som antagits av kommunen tar ett stort avsteg från intentionerna i översiktsplanen, tycker Boverket:
”När planen är fullt utbyggd kommer området att mer likna ett industriområde för turism”, förklarar man i yttrandet till miljödepartementet.
Om ett förslag till detaljplan avviker från vad som har angivits i en översiktsplan ska det framgå när planen ställs ut, men detta har inte skett.
/…/
Dessutom konstaterar Boverket med viss häpnad att kommunen har utfärdat tillfälliga bygglov för inte mindre än 105 villavagnar och stugor i området under planarbetets gång. Alla bygglov i områdets övre del upphävdes av kammarrätten i december, eftersom de inte ansågs vara tillfälliga.
Arkitekten Kristina Adolfsson som varit föredragande i ärendet på Boverket tror att den domen kommer att stå sig:
– I lagstiftningen är det kristallklart: Det måste finnas en plan innan man kan utfärda bygglov. Jag har aldrig tidigare sett något exempel på att man har utfärdat tillfälliga bygglov i den här omfattningen i väntan på att en detaljplan ska bli klar.”

Nu såg sig Gotlands Byggnadsnämnd tvungen att agera. De vågar helt engkelt inte blunda för Snäcks campings lagtrots nu när en okorrumperad statlig myndighet ligger på. Agerade gjorde Byggnadsnämnden genom att utfärda ett vite som var så lågt att det helt enkelt lönade sig för Snäcks camping att låta de 5 villavagnarna, som inte har bygglov, stå kvar och betala vitet på 32 000 kronor i veckan. Även i detta fall gör alltså Byggnadsnämnden ett avsteg från lagen.

Lag (1985:206) om viten

Vitesbelopp

3 § När vite föreläggs, skall det fastställas till ett belopp som med hänsyn till vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och till omständigheterna i övrigt kan antas förmå honom att följa det föreläggande som är förenat med vitet.

Hur det står till med de 8 uthyrningstugorna, som också förelagt med vite om de används till uthyrning, är oklart.

Nu verkar det i alla fall som om Snäcks camping överlever och Pigge Werkelin kommer att fortsätta exploatera Gotland. Nu blir det tyst i lokalpressen ett tag tills Pigge Werkelin återigen tappar sin napp och börjar gallskrika och tycka att kommunen är dum som inte gör som han vill…

Villavagnarna på Snäck är en låång historia som jag skrivit en hel del om tidigare. Läs fler av mina bloggartiklar om Snäcks camping.

Öststatsmentaliteten inom Gotlands kommun

090104-009

”Folk har lätt för att gnälla på kommunen när det är halt. Men man har ett eget ansvar också. Och det är väldigt få dagar på året som halkan ställer till problem. Gnället känns lite överdrivet. En del skulle behöva ett par dygn i Gaza för att få lite perspektiv på tillvaron.”

Så låter det när Sivert Persson på Tekniska förvaltningen kommenterar kommuninvånarnas klagomål på den bristande snöröjningen, vid snöovädret dagarna efter nyår, i Gotlands Tidningar.

När jag reste i Östtyskland under DDR-tiden mötte jag samma attityd. Jag kallar den därför öststatsmentalitet. Då kunde den yttra sig på så vis att när jag skulle köpa tågbiljett och försökte göra mig förstådd på engelska, eftersom jag inte kan tyska, så drog biljettförsäljaren bara ner luckan. Samma attityd präglar mycket inom Gotlands kommuns verksamhet.

Häromdan pratade jag med en företagare som gör uppdrag åt Tekniska förvaltningen. Företagaren har haft svårt att få betalt för sina fakturor. Det kan dröja både tre och fyra månader. När företagaren förde saken på tal med en (o)ansvarig på Tekniska förvaltningen fick företagaren till svar att företagaren inte behövde göra något alls åt Tekniska förvaltningen, underförstått de kan anlita någon annan.

2006 utgick allmänt påbud om att Gotland skulle bli ”Smidiga Gotland”. Kommunens förvaltningar och myndigheter skulle bli snabbare och vara mer serviceinriktade emot företagare. Åtgärdsplanen berättar bland annat om följande:

”En arbetsgrupp bestående av representanter från Ledningskontoret, Miljö- och hälsoskyddskontoret, Konsult – och servicekontoret, Räddningstjänsten, Stadsarkitektkontoret och Tekniska förvaltningen har sedan i maj arbetat med att konkretisera innebörden av Smidiga Gotland samt kartlagt vad företag upplever som problematiskt i sina kontakter med kommunen.”

Men att gå från ord till handling var uppenbarligen inte lika roligt. Det är ju betydligt roligare att spela småpåve mot de som är beroende av ens gunst. Detta attitydproblem, mot både företagare och individer, är något som självklart borde åtgärdas, men det finns uppenbarligen ingen vilja bland de som har makt att påverka de anställda på kommunen.

I stället för att ta kritik på allvar och åstadkomma förändring framhåller kommunens politier, tjänstemän och lokalpress en lögnaktig bild av hur bra allt är och hur bra kommuninvånarna trivs.
Den medborgarundersökning jag rapporterade om för ett par veckor sedan har använts som ”bevis” (av Eva Nypelius) för hur bra det är på Gotland, trots att Gotland hamnade under snittet för de 97 undersökta kommunerna. Här kan man också dra paralleller till totalitära öststater och dess styrandes mentalitet.

Medborgarundersökningen presenterades på kommunens hemsida med rubriken ”Gotlänningarna stortrivs med den gotländska miljön” sedan fortsätter det med inledningen ”Livet på Gotland får höga betyg av gotlänningarna som i huvudsak även är klart nöjda med kommunens service.”.

Lite längre ner står att läsa:

”Det är alltid bra att få konkreta bevis på det vi redan vet, nämligen att Gotland är en bra plats att bo på året runt. Nu måste vi alla hjälpas åt att sprida det budskapet så att vi kan bli ännu fler gotlänningar, konstaterar Eva Nypelius, kommunstyrelsens ordförande.”

Sanningen är ju, precis som jag skrev när jag citerade medborgarundersökningen, att:

“Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index (NRI) för hur medborgarna bedömer Gotlands kommun som en plats att bo och leva på blev 64. Genomsnittet för samtliga 97 kommuner i de två senaste undersökningsomgångarna blev 64.”
[…]
“Vid jämförelse med genomsnittsresultatet för kommunerna i samma storleksklass (50 000+ invånare) i de två senaste undersökningsomgångarna är NRI för Gotlands kommun statistiskt säkerställt lägre än genomsnittsresultatet.”

Allra längst ner i kommunens presentation av medborgarundersökningen kommer medborgarans kritik mot politikerna. Den kritiken framställs så här:

”När det gäller den tredje delen av undersökningen som berör medborgarnas uppfattning om sitt inflytande i kommunen har betygen förbättrats när det gäller information och tillgänglighet till kommunens politiker och ansvariga tjänstemän. Detsamma gäller även påverkansmöjligheterna. Något sämre betyg får dock förtroendet för politikerna.
– Det här är naturligtvis inte bra och det finns ju något i den allmänna synen på politiker som nog spiller över även på oss som jobbar lokalt. Vi kan bara ta till oss detta, försöka få ut information om allt det goda som görs och inte bara fokusera på problemen. Vi ska givetvis också fatta kloka och långsiktiga beslut som gynnar utvecklingen på Gotland. Ibland kommer kvittona inte förrän efteråt, säger Eva Nypelius.”

Med tanke på det praktiska resultatet av ”smidiga Gotland” och ”vision 2010” så tror jag inte att det blir mycket för kommuninvånarna att vara tacksamma för år 2025 när ”vision 2025” ska ha resulterat i:

  • Minst 65 000 invånare bor på Gotland
  • Gotlänningarnas välstånd hör till de bästa i landet
  • Gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet

Utflyttningen fortsätter. I kommunens nya budget ska det inte ges full kompensation till förvaltningarna för löneökningar vilket lär innebära urholkad service och att lönerna på Gotland kommer att fortsätta vara skandalöst låga skitlöner. Hälsan blir det väl inte heller mycket med så länge de (o)ansvariga väljer att nonchalera medborgarnas kritik och blunda för verkligheten.

Fler lögner, uttalade av politier, om medborgarundersökningen hittar ni här. Jag har ställt upp dem i form av en toplista där värsta, mest uppseedneväckande, lögnerna kommer först.

  1. 081231 Gotlands styrkor måste nå ut – ledarartikel av Eva Nypelius (c)
  2. 081229 Undersökningen ger olika betyg – ledarartikel av Ola Lindvall (c)
  3. 081219 Så trivs vi på Gotland – intervju med Lars Thomsson (c)

Mer gnäll är bra! Ett bra sätt för de ansvariga är att ta kritiken positivt och på stort allvar samt att se kritiken som en hjälp, från engagerade företagare och individer, för att förbättra verksamheten. Tyvärr är inte Gotlands kommuns politiker och högre tjänstemän mogna sin uppgift. På kritik reagerar de infantilt och kan inte ta det faktum att andra kommer med bra förslag, som de själva inte kommit på. Därför väljer de att se kritiken som obefogat gnäll och tjurar över den som riktigt fåniga motvallskärringar. Denna öststatsattityd är förödande om kommunen ska kunna locka till sig nya invånare och behålla de invånare den redan har.

Andra bloggar om: , , , ,
Intressant

Svenskt Näringsliv vill öka korruptionen på Gotland

Svenskt Näringslivs Anders Thomasson vill öka korruptionen på Gotland. Jag har redan skrivit 6 artiklar om den gotländska korruptionen men tydligen är inte alla företagare med på korruptionstågen och därför publicerar idag Anders Thomasson en debattartikel i både GA & GT där han bland annat vill att de ”informella kontakterna” förbättras mellan kommunens tjänstemän och företagarna. Och är det något som garanterar möjligheten till korruption är det informella kontakter. Det är svårt att tänka sig att Anders Thomasson skulle vara omedveten om detta faktum så min slutsats är att det är just företagarnas möjlighet att påverka kommunens tjänstemän genom korruption han är ute efter. Jag har tidigare skrivit att:

Tisdagen den 6 november åt jag lunch på Ali:s som ligger strax utanför Österport. Vid bordet bredvid lunchade 3 män. Jag hörde inte allt som sades men jag hörde intressanta fragment. De tre pratade om just bygglov. En av männen sa “det händer ju att man får med sig en flaska wisky”. Varpå en annan nämnde att det finns regler för hur dyr gåva man får ta emot. Vilket replikerades av den förra med “så billig wisky kan man hellre vara utan”.

Gotland kommun måste ta ett arbetsgivaransvar och tillse att deras anställda inte hamnar i alkoholträsket på grund av wisky de får vid sin tjänsteutövning. Och ur ett medborgar- och demokratiperspektiv är det mer öppenhet och respekt för gällande lagar som behövs, inte fler informella möten mellan kommun och näringsliv.

Som Anders Thomasson skriver så har kommunen tillsammans med näringslivet redan bildat Tillväxt Gotland en förening som ska vara ett forum för dialog mellan kommunen och företagare. Däremot har ingen liknande förening startas för dialog mellan kommunen och medborgarna. Det skulle behövas bland annat av den anledningen att kommunalrådet Eva Nypeliuz (c) har som vana att trotsa förvaltningslagen och inte svara på mejl och brev som kommer in från undersåtarna.

Kommunen för en politisk linje med korporativistiska (korporativism är en fascistisk och nazistisk ideologi) förtecken som gynnar företagen på medborgarnas bekostnad. Och vi kan förvänta oss att ännu mer av kommunens tillgångar bortslumpas till enskilda företagare.

Sveriges mest olämpliga och intelligensbefriade beslutsfattare

Naturvårdsverket tycker inte att det är förenligt med strandskyddet att göra om ett förråd till gäststuga, så som ägaren önskade rapporterar Hela Gotland idag. Naturvårdsverket skriver också att ”man i sitt dagliga arbete kan se en tydligt trend i en så kallad smygande privatisering av landets strandområden. Naturvårdsverket anser att i områden med stort tryck på stränderna skall mycket stor restrektivitet vid dispenshantering gälla”.

Tänk om politiker och tjänstemän inom Gotlands kommun vore av samma åsikt. Då kunde Gotland få fortsätta vara en ö där stränderna är allmänna strövområden. Men när korrupta kommunens politikers och tjänstemäns älskling nummer ono vill anlägga en pool på strandskyddad mark så fanns det tydligen starkt vägande skäl för att bevilja bygglov. Skälet är att det är just älsklingen Pigge Werkelin som för egen vinning vill exploatera stränderna. Det är ett skäl som överväger alla andras intressen här på Gotland, även om idiotins mästare Lars Thomsson (c) påstår att skälet inte är Pigge utan att: ”Det är fullt klart att det behövs pooler”.
Att vänsteroppositionen röstade nej beror enbart på att de sitter i opposition och deras röster inte betyder något i praktiken. De andra kommer ändå att se till att Pigge får som han vill. Hade vänstern varit i majoritet hade de garanterat lagt sina röster på Pigge.

På Gotland finns det en samling idioter (och nu talar jag om politiker så klart) som på fullt allvar tror att våra besökare inte ser långa böljande sandstränder, för sin inre blick när de funderar på att resa till Gotland under sommaren, utan ser pooler. Idioterna tror att pooler ska kunna ersätta Sudersand, Tofta med flera playor.

Jag har inget emot pooler så länge de byggs med måtta. Inte byggs på stränder, som på Gotland. Eller byggs med skattemedel, som på Gotland.
Burgsviks camping har en supersnygg poolanläggning. Den ligger inte på strandskyddat område eller mark med allmänintresse. Och den är inte finansierad med skattemedel. Men jag tror inte den drar mer besökare till campingen. Däremot tror jag att det ger goodwill att kunna erbjuda sina campinggäster bad i en så elegant pool. Det kan ge ringar på vattnet för enskilda campingar men att som kommun satsa pengar på pooler och bevilja bygglov på stränder är så jävla korkat att jag, med detta och andra idiotier som grund, nominerar Gotlands politiker till Sveriges mest olämpliga och intelligensbefriade beslutsfattare.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,
Intressant