Fide camping läggs ner

Läste idag i lokalpressen att Fide camping och tillhörande Fide pub läggs ner. Eftersom campingen redan tidigare varit stängd större delen av året så har jag uppskattat området som ett fint litet strövområde. Det är verkligen behagligt att promenera i den lilla glesa tallskogen som utgör campingområdet. Jag glädjs därmed åt att det inte längre ingår i Pigge Werkelins planer att exploatera området till ett drömstuge-område med en strandby, en fiskebodsby och en trädkojsby.

Sedan planerna på denna 100-miljoners fastighetsspekulation – bygga upp fritidshus billigt som säljs dyrt med det sedvanliga Pigge-konceptet – initierades för några år sedan har intresset från Pigges sida tydligen svalnat. Gotlands Tidningar citerar Marianne Ardell Jakobsson på Werkelinbolagen:

– Vi kommer inte att göra något där innan det finns en detaljplan för platsen, säger Marianne Ardell Jakobsson.

Werkelinbolagen fick först dispens från strandskyddet av regionen för stugorna. Men Naturvårdsverket överklagade beslutet och påpekade att det inte finns några särskilda skäl för att ge dispens från strandskyddsbestämmelserna.

– Vi har hållit på med det här i snart tio år. Det fanns planer på att bygga, men eftersom vi inte kommer vidare så blir det inget, säger Marianne Ardell Jakobsson.

Men enligt Gotlands Tidningar så får vi också tacka den ekonomiska konjunkturen för de avstannade exploateringsplanerna:

En källa berättar för GT att det också beror på ett svalt intresse från marknaden.

Därför kan man fortsätta ströva och njuta av området även i framtiden. Jag besökte idag den gamla campingen och tog ett gäng bilder. Som framgår av bilderna har det inte investerats många ören i denna camping de senaste 50 åren. Man kan förstå att campingen med sin väldigt låga standard inte är så eftertraktad och att Pigges arrendator väljer att lägga av. Dessutom går det pga vattenföroreningar inte att bada längst in i Fideviken där Fide camping ligger.


—–

Andra bloggar som skriver intressant!

Tro inte på Drömstugans löften – så här är det i verkligheten

Som samhällsengagerad gillar jag inte alls när människor ljuger och manipulerar politiker och allmänhet för att genomdriva sin vilja. Jag har nu bott drygt fyra år på Gotland och noga följt alla turer i alla Pigge Werkelins projekt och märkt att få löften hålls.

När Pigge säger att hans koncept är ägnat att låta människor med inte så bra ekonomi ha råd med en drömstuga så ljuger han. Hans bror Bobbo Werkelin har en gång, under min tid på Gotland, uttalat sig i lokalpressen. Då kom det fram hur syskonen Wereklin egentligen tänker:

”Ett sätt att finansiera det, eftersom det är så kort säsong, är att bygga bostadsrätter som också hyrs ut av innehavarna. Samma modell som i Björkhaga, säger Bobbo”

Om inte Pigge Werkelin själv kan få igen sin betydligt mindre insats genom att hyra ut stugorna så undrar jag hur stor möjligheten är för de som köper en bostadsrätt av Pigge. Drömstugans fritidshus kostar mellan 990 000 kronor och 1,8 miljoner kronor att köpa, dessutom betalar man en månadsavgift på några tusen.
Säsongen kan alltså, enligt bror Bobbo, inte bli hur lång som helst vilket Pigge hävdade i lokalpressen när han ville få Gotland politiker att gå med på att han ska få exploatera i Slite:

”Säsongen kan bli hur lång som helst, utanför Visby är Slite det ställe som har störst potential.”

Det där med säsongen har jag mycket noga kollat upp genom besök på Werkelins anläggningar. Att anläggningarna är mer eller mindre stängda under större delen av året blir nog inte potentiella köpare informerade om. Köparna vill ju få igen sina investerade pengar genom att hyra ut så mycket som möjlig.

På min blogg har jag i bild och text visat hur tidigt säsognen slutar på Björkhaga Strandby:

Det gigantiska hotell och lägenhetskomplexet Tott Resort i Visby har inte haft öppet i vinter och öppnade först i maj i år, detta trots att det enligt bilden ovan skulle öppna i april. Det företag, Stureplansgruppen, som stod för själva driften hoppade av p g a dålig lönsamhet:

”Vi ser ingen lönsamhet i verksamheten. Vi har förlorat närmre fem miljoner kronor och inser nu att affärsmodellen inte håller, säger Johan Bonnier, vd för Stureplansgruppens Hotel resort group AB.”

Man kan undra vad de som köpt lägenheter och hus av Pigge tänker: De som trott att de ska kunna hyra ut och tjäna pengar året runt.
Medaktörer i bedrägeriet är media. Det är skamligt att massor av lokaltidningar spelar med i Pigge Werkelins spel genom att okritiskt sprida hans manipulativa försäljarsnack och falska löften.

Snäcks camping fick olagligt tillfälligt bygglov

DSC_2114Tillfällig bebyggelse enligt Byggnadsnämnden och Länsrätten

Regeringsråden i Regeringsrätten avgjord för en vecka sedan, slutgiltigt, frågan om de ifrågasatta villavagnarna och stugorna på Snäcks camping. Regeringsrätten valde att inte pröva frågan. Det innebär att Kammarrättens dom från december förra året står fast.

Det är deltidsboende grannen till Snäcks camping, Olof Dahlbäck, som överklagat och yrkat i instans efter instans att det ska fastslås att Snäcks Camping AB inte har haft rätt att uppföra vare sig de 8 campingstugorna, de 12 uthyrningsstugorna, de 40 villavagnarna eller att genomföra markarbetena. Han yrkar också att Snäcks camping ska tvingas avlägsna byggnaderna och återställa marken.

Nu slutar det inte som någon fullständig seger för någon av parterna. Men man får väl ända säga att Snäcks camping vinner i praktiken medan Olof Dahlbäck har lagen på sin sida och vinner juridiskt.
Snäcks camping kan tills vidare ha kvar sina stugor och vagnar eftersom frågan om påföljder och ingripanden vid överträdelser inte kunnat börja utredas förrän den nu avgjord frågan om tillfälligt bygglov eller inte tillfälligt bygglov blivit klar. Det tillfälliga bygglovet har utgivits av Byggnadsnämnden i väntan på att kommunen ska fixa till en detaljplan och på den grunden ge ett permanent bygglov till campingen.

I beslutet från Kammarrätten framstår Byggnadsnämnden och Länsrätten, som sagt ja till tillfälligt bygglov, som riktigt inkompetenta när det gäller att tolka lagen. Eller är det kanske fråga om otillbörligt gynnande? Döm själv om det är inkompetens eller korruption som gjort att Kammarrätten sett sig föranledda att i protokollet skriva följande:

”Genom att bevilja tillfälliga bygglov kringgår byggnadsnämnden den demokratiska beslutsprocess som skall föregå antagandet av en detaljplan, vilket bl.a. innebär att allmänheten inte har fått någon rimlig möjlighet att påverka miljön i området.”

( Jag har tidigare skrivit om kommunstyrelsens märkliga resonemang om demokrati. )

Kammarrätten fortsätter:

”Byggnadsnämnden bestrider bifall till överklagandena, vidhåller sin tidigare bedömning att tillfälliga bygglov skall beviljas och anför bl.a. följande. Eftersom byggnaderna på ett relativt enkelt sätt kan tas bort och ersättas av uppställning av husbilar och husvagnar kan de prövas som
tillfälliga.”
/…/
”Beträffande frågan om åtgärders provisoriska karaktär framgår av RÅ 1994 ref 13 att som ett grundläggande krav gäller att den avsedda åtgärden verkligen är tillfällig. Det är naturligtvis inte tillräckligt, att ansökningen endast avser en begränsad period, som ryms inom den i 8 kap. 14 § andra stycket PBL föreskrivna maxtiden. Omständigheterna måste också vara sådana, att åtgärdens provisoriska karaktär med hänsyn till dess syfte och de tekniska och ekonomiska möjligheterna att återgå till ett planenligt användningssätt framstår som reell. Avseende tillfälliga
bygglov har Regeringsrätten i RÅ 1998 not 92 slagit fast att det inte är tillräckligt att en byggnad är lätt att demontera om det samtidigt inte framstår att behovet är tidsbegränsat.”

Man kan konstatera att rättsäkerhet inte råder på Byggnadsnämnen och Länsrätten eftersom de anvariga inte har den kompetens som krävs alternativt inte vill använda sig av sin kompetens.

Det tillfälliga bygglovet skulle gälla fram tills dess att området fått en detaljplan. Vid vilka situationer en detaljplan krävs innan bygglov kan ges framgår av Plan och bygglagen:

5 kap. Detaljplan och områdesbestämmelser
Detaljplan

1 § Prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning ska ske genom detaljplan för
1. ny sammanhållen bebyggelse,
2. ny enstaka byggnad vars användning får betydande inverkan på omgivningen eller som ska förläggas inom ett område där det råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse, om tillkomsten av byggnaden inte kan prövas i samband med prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked, och
3. bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett sammanhang.

Ägarfamiljerna till Snäcks camping har genom Pigge Werkelin och Niklas Harlevi själva skrivit om planprocessen och bygglovshanteringen i ett pressutskick.  Tyvärr har de svårt, vilket även visar sig i deras inlagor till de olika rättsliga instanserna, att skilja mellan vad som står skrivet i lagen och vad de tror står skrivet i lagen. Men man kan ändå hitta intressanta erfarenheter i deras skrivelse.

”Till ett antal mindre campingstugor blev vi tvungna att begära tillfälligt bygglov när vi insåg att planen inte skulle hinna bli klar till 2007. Via våra samtal med byggnadsnämnden visste vi att ansökan om tillfälligt bygglov skulle gå igenom, men ansökningsförfarandet tog ändå nästan sex månader.”
/…/
”Inför 2009 blev vi först lovade att planen skulle bli klar till årsskiftet. Sedan skulle den komma i februari, men då skulle den skickas till Boverket av någon anledning. Nästa besked var att den skulle bli klar i mars och till slut var det klart att det skulle komma i april.
Det slutade med att Boverket dömde ut miljökonsekvensbeskrivningen så att den eventuellt måste göras om från grunden.”

Jag kan faktiskt förstå att man som entreprenör blir frustrerad över att det kan ta så otroligt lång tid att få till ett bygglov eller en detaljplan. Men lagen måste ha sin gång om vi vill upprätthålla ett rättsamhälle. Dessutom kan man kräva att myndigheterna kan och gör sitt jobb ordentligt. Så inget onödigt tidsödande krångel uppkommer…

Förutom Kammarrätten och Länsstyrelsen så dömer alltså även Boverket ut Byggnadsnämndens kompetens och hantering av Snäcks camping. Både Gotlands Tidningar och Gotlands Allehanda återgav Boverkets kritik, som även omfattade det unika tillfälliga bygglovet:

”Miljödepartementet har vänt sig till Boverket för att få experternas synpunkter på om kommunens handläggning av planen har skett i överensstämmelse med lagen
Det har den inte gjort, förklarar Boverket i ett yttrande.
För det första stämmer den detaljplan som upprättats för campingområdet inte överens med den översiktsplan som gäller för norra Visby. Detaljplanen innebär en hårdexploatering av ett område som utpekats som riksintresse för både naturvård och friluftsliv. Här växer den starkt hotade dikesskräppan och här finns Visbytraktens mest utnyttjade strövområde.
Den detaljplan som antagits av kommunen tar ett stort avsteg från intentionerna i översiktsplanen, tycker Boverket:
”När planen är fullt utbyggd kommer området att mer likna ett industriområde för turism”, förklarar man i yttrandet till miljödepartementet.
Om ett förslag till detaljplan avviker från vad som har angivits i en översiktsplan ska det framgå när planen ställs ut, men detta har inte skett.”
/…/
”Dessutom konstaterar Boverket med viss häpnad att kommunen har utfärdat tillfälliga bygglov för inte mindre än 105 villavagnar och stugor i området under planarbetets gång. Alla bygglov i områdets övre del upphävdes av kammarrätten i december, eftersom de inte ansågs vara tillfälliga.
Arkitekten Kristina Adolfsson som varit föredragande i ärendet på Boverket tror att den domen kommer att stå sig:
– I lagstiftningen är det kristallklart: Det måste finnas en plan innan man kan utfärda bygglov. Jag har aldrig tidigare sett något exempel på att man har utfärdat tillfälliga bygglov i den här omfattningen i väntan på att en detaljplan ska bli klar.”

Pigge Werkelin och Niklas Harlevi tar i sin skrivelse också upp bygglov nummer 2.

”När det tillfälliga bygglovet skulle gå ut för campingstugorna frågade vi Byggnadsnämnden hur vi skulle göra och fick rådet att söka ett nytt tillfälligt bygglov sommaren 2008.”

Det tillfälliga bygglovet har också överklagats. Och nu vet vi, sedan Regeringsrätten beslut för en vecka sedan, att tillfälligt bygglov för stugor och vagnar på Snäck inte är förenligt med lagen. Den överklagan av tillfälligt bygglov nummer 2 som inlämnats till Länsstyrelsen har legat på is i snart ett och ett halvt år för att Länsstyrelsen önskat vänta in rättsprocessen för tillfälligt bygglov nummer 1. Nu är det dax att tina upp denna djupfrysta överklagan och besluta att upphäva det av Byggnadsnämnden beslutade tillfälliga bygglovet. Så att frågan om påföljder och ingripanden vid överträdelser mot Plan och bygglagen kan börja utredas. Lagen måste ha sin gång.

Werkelin säger att turistsäsongen är kort eller hur lång som helst

DSC_0404

Idag debuterar, mig veterligen, lillebror Bobo Werkelin i lokalpressen. Han säger ”det är så kort [turist-] säsong”.

Jag höll på att trilla av stolen när jag läste hans uttalande. Sedan tänkte jag att han kanske är utvecklingsstörd eler av någon anledning inte vet vad han säger. I vilket fall som helst så är det märkligt med tanke på vad som brukar sägas från Werkelin-håll när storebror Pigge eller storasyster Eva uttalar sig i media.

Bobo:s uttalande kommer när han berättar om familjen Werkelins utvecklingsplaner för Kneippbyn. Familjen vill fördubbla antalet bäddar men är som vanligt ute efter snabb och mycket hög avkastning på insatt kapital.

”Ett sätt att finansiera det, eftersom det är så kort säsong, är att bygga bostadsrätter som också hyrs ut av innehavarna. Samma modell som i Björkhaga, säger Bobbo”

Först och främst avsöjar Bobo att de som köper hus eller lägenhet, enligt det koncept som är vanligt när familjen Werkelin är i farten, – t ex Björkhaga, Tott och snart Slite – har en kort säsong under vilket det är troligt att det går att hyra ut sitt hus eller sin lägenhet. – Jag vet inte om detta framgår i säljsamtal och prospekt när familjen Werkelin avyttrar sina hus och lägenheter. – Säsongen är alltså så kort att familjen Werkelin själva inte anser avkastningen stor nog för att det ska vara lönsamt bygga och hyra ut. I stället bygger de, säljer fort som fan och låter någon annan stå där med en kort säsong och risk för egna höga kostnader.

Men märkligast med Bobo:s utalande är att familjen Werkelin anser att sägongen är mycket, mycket kortare fyra kilometer utanför Visby än vad den är i Slite. För ett år sedan sade Pigge Werkelin följande när han önskade exploatera stranden vid Slite:

”Säsongen kan bli hur lång som helst, utanför Visby är Slite det ställe som har störst potential.”

I dagarna har familjen Werkelin fått kommunstyrelsens välsignelse till att bygga nittio (90) så kallade strandstugor längs stranden i Slite. Hur lång tror ni säsognen i Slite kommer att bli i praktiken när väl exploateringen är i hamn?

Det blir väl som med Björkhaga camping, som jag besökt 21 augusti 2007 och 1 september 2008. Då var det inte mycket till säsong, kan jag lova.

P.S. Jag tycker det blir lite ensidigt att skriva så mycket kritiska texter om just Pigge Werkelin. Men jag skriver vanligtvis bara när jag är arg. Och det finns inget som gör mig så arg som människor som ljuger och manipulerar. Och detta är Pigge Werkelin en hejare på. Bäst på Gotland måste jag nog erkänna. Så följaktligen är han den som vanligtvis drar han på sig min vrede och mitt engagemang. Om han vore sann och ärlig skulle jag inte bry mig om honom. Med det skulle inte hindra att jag retade upp mig på kommunen, om de särbehandlade honom och gav honom förmåner. Men då vore det inte Pigge:s agerande utan kommunens jag skulle angripa. D.S.

Andra bloggar om: , , , ,
Intressant